FORMACIÓ OPTATIVA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Enginyeria de Programari per a Aplicacions Web Ingeniería de Software para Aplicaciones Web Software Engineering for Web Applications
Projectes Basats en Programari Lliure Proyectos Basados en Software Libre Projects Based on Open Source Software
Administració de Sistemes Operatius Administración de Sistemas Operativos Operating Systems Administration
Disseny de Compiladors Diseño de Compiladores Compiler Design 
Disseny de Llenguatges de Programació Diseño de Lenguajes de Programación Programming Language Design
Anàlisi i Disseny d'Algoritmes Análisis y Diseño de Algoritmos Analysis and Design of Algorithms
Sistemes Crítics i la seva Verificació Sistemas Críticos y su Verificación Critical Systems and Verification
Programació Concurrent Programación Concurrente Concurrent Programming
Sistemes Interactius Sistemas Interactivos Interactive Systems
Interacció Persona-màquina Interacción Persona-máquina Person-Machine Interaction
Sistemes Multimèdia Sistemas Multimedia Multimedia Systems
Narrativa i Representació Narrativa y Representación Narrative and Representation
Imatge Sintètica Imagen Sintética Synthetic Image
Jocs Electrònics Juegos Electrónicos Electronic Games
Geometria Computacional Geometría Computacional Computational Geometry
Aprenentatge Automàtic i Mineria de Dades Aprendizaje Automático y Minería de Datos Automatic Learning and Data Mining
Aplicacions Intel·ligents per a la Web Aplicaciones Inteligentes para la Web Intellignet Web Applications 
Robòtica Robótica Robotics
Computació Evolutiva Computación Evolutiva Evolutionary Computing
Satisfacció de Restriccions Satisfacción de Restricciones Satisfaction of Restrictions
Finances en Projectes Tecnològics Finanzas en Proyectos Tecnológicos Finances in Technological Projects
Marco Regulatorio del Sector TIC Marco Regulatorio del Sector TIC The Regulatory Framework of the ICT Sector
Gestió de la Innovació Gestión de la Innovación Innovation Management
Polítiques Públiques en TIC Políticas Públicas en TIC Public Policies in ICT
Emprenedoria i Creació d'Empreses Emprendeduría y Creación de Empresas Entrepreneurship and the Creation of Companies
Direcció Financera Dirección Financiera Financial Management
Transmissió de Dades i Codificació Transmisión de Datos y Codificación Data Transmission and Encoding
Protocols de Xarxes i Serveis Protocolos de Redes y Servicios Network and Services Protocols 
Protocols de Gestió de Xarxa Protocolos de Gestión de Red Network Management Protocols
Mitjans de Transmissió i Circuits Electrònics Medios de Transmisión y Circuitos Electrónicos Means of Transmission and Electronic Circuits
Principis de Telecomunicació Principios de Telecomunicación Principles of Telecommunications
Sistemes de Comunicació Sistemas de Comunicación Communication Systems
Comunicacions de Banda Ampla Comunicaciones de Banda Ancha Broad Band Communications
Enginyeria de Tràfic Ingeniería de Tráfico Traffic Engineering
Laboratori de Xarxes i Serveis Laboratorio de Redes y Servicios Network and Services Laboratory 
Comunicacions Mòbils Comunicaciones Móviles Mobile Communications
Protocols de Transmissió Multimèdia Protocolos de Transmisión Multimedia Multimedia Transmission Protocols   
Arquitectura i Senyalització Arquitectura y Señalización Architecture and Signaling
Gestió i Desplegament de Serveis TIC Gestión y Despliegue de Servicios TIC Management and Deployment of ICT Services
Protocols Distribuïts Protocolos Distribuidos Distributed Protocols
Senyalització en Serveis Multimèdia Señalización en Servicios Multimedia Signaling in Multimedia Services
Estratègies de Seguretat en Xarxes i Serveis Estrategias de Seguridad en Redes y Servicios Security Strategies in Networks and Services
Operació i Manteniment de Xarxes de Telecomunicació Operación y Mantenimiento de Redes de Telecomunicación Telecommunications Networks Operation and Maintenance
Operació i Manteniment de Serveis de Telecomunicació Operación y Mantenimiento de Servicios de Telecomunicación Telecommunication Services Operation and Maintenance
Estratègia i Disseny de Serveis TIC Estrategia y Diseño de Servicios TIC Strategy and Design of ICT Services
Xarxes  Sense Fils Multimèdia Redes Inalámbricas Multimedia Wireless Multimedia Networks
Aplicacions i Serveis Mòbils Aplicaciones y Servicios Móviles Mobile Applications and Services
Processament de la Parla Procesado del Habla Speech Processing
Percepció i Cognició Audiovisual Percepción y Cognición Audiovisual Perception and Audiovisual Cognition
Processament d'Imatges Procesado de Imágenes Image Processing
Processament de So i Música Procesado de Sonido y Música Sound and Music Processing
Sistemes de Codificació de Veu i Àudio Sistemas de Codificación de Voz y Audio Voice and Audio Encoding Systems
Sistemes de Codificació d'Imatge i Vídeo Sistemas de Codificación de Imagen y Video Image and Video Encoding Systems
Equips i Sistemes d'Àudio Equipos y Sistemas de Audio Audio Equipment and Systems
Equips i Sistemes de Vídeo Equipos y Sistemas de Video Video Equipment and Systems
Laboratori de Producció Audiovisual Laboratorio de Producción Audiovisual Audiovisual Production Laboratory
Mètodes Matemàtics Avançats Métodos Matemáticos Avanzados Advanced Mathematical Methods
Processament de Vídeo Procesado de Video Video Processing
Àudio 3D Audio 3D 3D Audio
Processament d'Àudio en Temps Real Procesado de Audio en Tiempo Real Real Time Audio Processing  
Laboratori de Creació Sonora Laboratorio de Creación Sonora Sound Creation Laboratory
Taller de Música Electrònica Taller de Música Electrónica Electronic Music Workshop
Visió Tridimensional Visión Tridimensional Three-Dimensional Vision
Anàlisi i Interpretació d'Imatges Análisis e Interpretación de Imágenes Image Analysis and Interpretation
Sistemes Encastats en Temps Real Sistemas Empotrados en Tiempo Real Real Time Embedded Systems