FORMACIÓ OPTATIVA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Gestió de Projectes Gestión de Proyectos Project Management
Gestió de la Innovació i la Tecnologia Gestión de la Innovación y la Tecnología Innovation and Technology Management 
Creació d'Empreses Socials  Creación de Empresas Sociales  Social Entrepreneurship
Psicologia i Empresa Psicología y Empresa Psychology and Business
Màrqueting Directe i Digital Marketing Directo y Digital Direct and Digital Marketing 
Màrqueting de Serveis Marketing de Servicios Marketing of Services
Temes Actuals de Recursos Humans Temas Actuales de Recursos Humanos New Topics in Human Resources
Gestió de la Cadena de Subministrament Gestión de la Cadena de Suministro Supply Chain Management
Gestió de l'Empresa Familiar Gestión de la Empresa Familiar Management of the Family Firm
Comerç Exterior II Comercio Exterior II Foreign Trade II
Internacionalització de l'Empresa  Internacionalización de la Empresa  Business Internationalization
Sociopsicologia de les Organitzacions Sociopsicología de las Organizaciones Social Psycology of Organizations
Informàtica Informática Computing
Investigació de Mercats II  Investigación de Mercados II  Market Research II
Direcció de Producte Dirección de Producto Product Management
Temes Actuals en Direcció Comercial Temas Actuales en Dirección Comercial New Topics in Marketing Management
Comptabilitat de Societats Contabilidad de Sociedades Company Accounting
Control de Gestió Control de Gestión Management Control
Gestió de la Qualitat Gestión de la Calidad Quality Management
Logística Empresarial Logística Empresarial Business Logistics
Economia Europea Economía Europea European Economy
Present i Futur de la Integració Europea Presente y Futuro de la Integración Europea Present and Future of European Integration
Història de les Institucions Europees Historia de las Instituciones Europeas History of European Institutions
Història del Pensament Empresarial Historia del Pensamiento Empresarial History of Business Thought
Història de l'Empresa Internacional Historia de la Empresa Internacional International Business History 
Fiscalitat Internacional Fiscalidad Internacional International Taxation
Fiscalitat Local Fiscalidad Local Local Taxation
Sector Públic I Sector Público I Public Sector I
Sector Públic II Sector Público II Public Sector II
Sistema Fiscal Espanyol Sistema Fiscal Español Spanish Fiscal System
Gestió de l'Empresa Pública Gestión de la Empresa Pública Management of Public Firms
Gestió d'Institucions Sanitàries Gestión de Instituciones Sanitarias Management of Health Institutions
Gestió d'Institucions No Lucratives Gestión de Instituciones No Lucrativas Management of Non-Profit Organizations
Gestió d'Empreses de Serveis  Gestión de Empresas de Servicios  Management of Service Firms 
Anàlisi Multivariant Análisis Multivariante Multivariate Analysis
Tècniques Aplicades d'Optimització Técnicas Aplicadas de Optimización Applied Optimization Techniques
Tècniques de Previsió Técnicas de Previsión Forecasting Techniques
Temes de Mètodes Quantitatius Temas de Métodos Cuantitativos Topics in Quantitative Methods
Econometria I Econometría I Econometrics I
Econometria II Econometría II Econometrics II
Econometria III Econometría III Econometrics III
Econometria Aplicada Econometría Aplicada Applied Econometrics
Política d'Empresa Internacional Política de Empresa Internacional International Business Policy
Temes Actuals en Política d'Empresa Temas Actuales en Política de Empresa New Topics in Business Policy
Responsabilitat Social Corporativa i Ètica Empresarial Responsabilidad Social Corporativa y Ética Empresarial Corporate Social Responsibility and Business Ethics
Gestió d'Empreses en el Sector de l'Esport i de les Activitats d'Oci Gestión de Empresas en el Sector del Deporte y las Actividades de Ocio Management of the Sport and Leisure Firms
Jocs d'Empresa Juegos de Empresa Business Game
Economia Laboral Economía Laboral Labour Economics
Investigació Operativa Investigación Operativa Operational Research
Programació I Programación I Programming I
Programació II Programación II Programming II
Estadística Financera Estadística Financiera Financial Statistics
Operacions Financeres Internacionals Operaciones Financieras Internacionales International Finance Operations
Finances Internacionals Finanzas Internacionales International Finance
Mercats i Productes Derivats Mercados y Productos Derivados Markets and Derivatives
Valoració d'Empreses Valoración de Empresas Business Valuation
Banca i altres Institucions Financeres Banca y Otras Instituciones Financieras Banking and Financial Institutions
Direcció Financera III Dirección Financiera III Financial Management III
Economia Financera Internacional Economía Financiera Internacional International Financial Economics
Inversió Inversión Investment
Temes Actuals en Direcció Financera Temas Actuales en Dirección Financiera New Topics in Financial Management
Comportament del Consumidor Comportamiento del Consumidor Consumer Behaviour
Política de Preus Política de Precios Price Policy
Auditoria Auditoria Auditing
Consolidació d'Estats Comptables Consolidación de Estados Contables Consolidated Financial Statements
Comptabilitat Pública Contabilidad Pública Public Accounting
Comptabilitat Internacional Contabilidad Internacional International Accounting
Temes Actuals en Comptabilitat Financera Temas Actuales en Contabilidad Financiera New Topics in Financial Accounting
Temes Actuals en Comptabilitat de Gestió Temas Actuales en Contabilidad de Gestión New Topics in Management Accounting
Microeconomia I Microeconomía I Microeconomics I
Microeconomia II Microeconomía II Microeconomics II
Economia Experimental Economía Experimental Experimental Economics
Economia del Medi Ambient Economía del Medio Ambiente Environmental Economics
Economia Regional Economía Regional Regional Economics
Economia Urbana Economía Urbana Urban Economics
Temes de Microeconomia Temas de Microeconomía Topics in Microeconomics
Teoria de Jocs i Disseny d'Institucions Teoría de Juegos y Diseño de Instituciones Game Theory and the Design of Institutions
Regulació i Política de la Competència Regulación y Política de la Competencia Regulation and Competition Policy
Economia de la Informació Economía de la Información Information Economy
Organització Industrial Organización Industrial Industrial Organization
Temes d'Economia Aplicada Temas de Economía Aplicada Topics in Applied Economics
Negociació Negociación Negotiation
Innovació i Canvi Tecnològic Innovación y Cambio Tecnológico Innovation and Technological Change
Macroeconomia I Macroeconomía I Macroeconomics I
Macroeconomia II Macroeconomía II Macroeconomics II
Macroeconomia III Macroeconomía III Macroeconomics III
Economia Internacional I Economía Internacional I International Economics I
Economia Internacional II Economía Internacional II International Economics II
Contractes Contratos Contracts
Dret de la Unió Europea Derecho de la Unión Europea European Union Law
Dret Mercantil: Dret de Societats Derecho Mercantil: Derecho de Sociedades Mercantile Law: Corporate Law
Dret Mercantil: Dret de la Competència i Propietat Industrial i Intel·lectual Derecho Mercantil: Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial e Intelectual Mercantile Law: Antitrust and Industrial and Intellectual Property Law.
Dret Col·lectiu del Treball Derecho Colectivo del Trabajo Collective Labour Law
Dret Tributari Derecho Tributario Tax Law
Dret Individual del Treball i Protecció Social Derecho Individual del Trabajo y Protección Social Individual Labour and Social Security Law
Dret Mercantil: Dret Concursal Derecho Mercantil: Derecho Concursal Mercantile Law: Bankruptcy Law