FORMACIÓ OPTATIVA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Política d'Empresa Internacional  Política de Empresa Internacional  International Business Policy
Creació d'Empreses  Creación de Empresas  Entrepreneurship
Temes Actuals en Política d'Empresa Temas Actuales en Política de Empresa New Topics in Business Policy
Sociopsicologia de les Organitzacions Sociopsicología de las Organizaciones Social Psycology of Organisations
Responsabilitat Social Corporativa i Ètica Empresarial Responsabilidad Social Corporativa y Ética Empresarial Social Corporate Responsibility and Business Ethics
Internacionalització de l'Empresa Internacionalización de la Empresa Business Internationalisation
Comerç Exterior I  Comercio Exterior I  Foreign Trade I
Comerç Exterior II Comercio Exterior II Foreign Trade II
Gestió de l'Empresa Familiar Gestión de la Empresa Familiar Management of the Family Firm
Gestió d'Empreses en el Sector de l'Esport i de les Activitats d'Oci Gestión de Empresas en el Sector del Deporte y las Actividades de Ocio Management of the Sport and Leisure Firms
Jocs d'Empresa Juegos de Empresa Business Games
Fiscalitat Internacional Fiscalidad Internacional International Taxation
Sector Públic I Sector Público I Public Sector I
Sector Públic II  Sector Público II  Public Sector II
Anàlisi de Polítiques Públiques Análisis de Políticas Públicas Public Policy Analysis
Sistema Fiscal Espanyol Sistema Fiscal Español Spanish Fiscal System
Gestió de l'Empresa Pública Gestión de la Empresa Pública Management of Public Firms
Gestió d'Institucions Sanitàries Gestión de Instituciones Sanitarias Management of Health Institutions
Gestió d'Institucions No Lucratives Gestión de Instituciones No Lucrativas Management of Non-Profit Institutions
Finançament del Sector Públic Financiación del Sector Público Public Sector Finance
Gestió Pública Gestión Pública Public Management
Gestió d'Empreses de Serveis Gestión de Empresas de Servicios Management of Service Firms
Econometria II Econometría II Econometrics II
Econometria III Econometría III Econometrics III
Econometria Aplicada Econometría Aplicada Applied Econometrics
Àlgebra Lineal i Sistemes Dinàmics Álgebra Lineal y Sistemas Dinámicos Linear Algebra and Dynamic Systems
Anàlisi Multivariant Análisis Multivariante Multivariate Analysis
Anàlisi Real Análisis Real Real Analysis
Tècniques Aplicades d'Optimització  Técnicas Aplicadas de Optimización  Applied Optimization Techniques
Tècniques de Previsió Técnicas de Previsión Forecasting Techniques
Temes de Mètodes Quantitatius Temas de Métodos Cuantitativos Topics in Quantitative Methods
Introducció a l'Economia Matemàtica Introducción a la Economía Matemática Introduction to Mathematical Economics
Informàtica Informática Computing
Estadística Financera Estadística Financiera Financial Statistics
Operacions Financeres Internacionals Operaciones Financieras Internacionales International Financial Operations
Finances Internacionals Finanzas Internacionales International Finance
Mercats i Productes Derivats Mercados y Productos Derivados Markets and Derivatives
Valoració d'Empreses Valoración de Empresas Business Valuation
Banca i altres Institucions Financeres Banca y Otras Instituciones Financieras Banking and Financial Institutions
Direcció Financera III Dirección Financiera III Financial Management III
Economia Financera Internacional Economía Financiera Internacional International Financial Economics
Matemàtiques Financeres Matemáticas Financieras Financial Mathematics
Inversió Inversión Investment
Temes Actuals en Direcció Financera Temas Actuales en Dirección Financiera New Topics in Financial Management
Investigació de Mercats I Investigación de Mercados I Market Research I
Investigació de Mercats II Investigación de Mercados II Market Research II
Direcció de Producte Dirección de Producto Product Management
Comportament del Consumidor Comportamiento del Consumidor Consumer Behaviour
Temes Actuals en Direcció Comercial Temas Actuales en Dirección Comercial New Topics in Commercial Management
Política de Preus Política de Precios Pricing Policy
Comptabilitat de Costos II Contabilidad de Costes II Cost Accounting II
Auditoria  Auditoría  Auditing
Comptabilitat de Societats Contabilidad de Sociedades Company Accounting
Consolidació d'Estats Comptables Consolidación de Estados Contables Consolidation of Financial Statements
Comptabilitat Pública Contabilidad Pública Public Accounting
Control de Gestió Control de Gestión Management Control
Comptabilitat Internacional Contabilidad Internacional International Accounting
Temes Actuals en comptabilitat Financera Temas Actuales en Contabilidad Financiera New Topics in Financial Accounting
Temes Actuals en comptabilitat de Gestió Temas Actuales en Contabilidad de Gestión New Topics in Management Accounting
Macroeconomia III Macroeconomía III Macroeconomics III
Macroeconomia Avançada I Macroeconomía Avanzada I Advanced Macroeconomics I
Macroeconomia Avançada II Macroeconomía Avanzada II Advanced Macroeconomics II
Creixement Econòmic Crecimiento Económico Economic Growth
Desenvolupament Econòmic Desarrollo Económico Economic Development
Economia Internacional I Economía Internacional I International Economics I
Economia Internacional II Economía Internacional II International Economics II
Relacions Macroeconòmiques Internacionals Relaciones Macroeconómicas Internacionales International Macroeconomic Relations
Temes de Macroeconomia Temas de Macroeconomía Topics in Macroeconomics
Economia Aplicada Economía Aplicada Applied Economics
Economia Espanyola Economía Española Spanish Economy
Economia de Catalunya Economía de Cataluña Catalan Economy
Macroeconomia Aplicada Macroeconomía Aplicada Applied Macroeconomics
Sistemes d'Informació Sistemas de Información Information Systems
Gestió de la Qualitat Gestión de la Calidad Quality Management
Logística Empresarial Logística Empresarial Business Logistics
Investigació Operativa Investigación Operativa Operational Research
Programació I Programación I Programming I
Programació II Programación II Programming II
Recursos Humans II Recursos Humanos II Human Resources II
Economia Laboral Economía Laboral Labour Economics
Innovació i Canvi Tecnològic Innovación y Cambio Tecnológico Innovation and Technological Change
Dret i Economia  Derecho y Economía  Law and Economics
Negociació Negociación Negotiation
Economia de la Informació Economía de la Información Information Economy
Organització Industrial Organización Industrial Industrial Organization
Economia del Medi Ambient Economía del Medio Ambiente Environmental Economics
Economia Regional Economía Regional Regional Economics
Economia Urbana Economía Urbana Urban Economics
Economia Experimental Economía Experimental Experimental Economics
Regulació i Polítiques de la Competència Regulación y Políticas de la Competencia Regulation and Competition Policy
Temes de Microeconomia Temas de Microeconomía Topics in Microeconomics
Temes d'Economia Aplicada Temas de Economía Aplicada Topics in Applied Economics
Teoria de Jocs i Disseny d'Institucions Teoría de Juegos y Diseño de Instituciones Game Theory and Design of Institutions
Economia Política i de les Institucions Polítiques Economía Política y de las Instituciones Políticas Political Ecomomics and Political Institutions Ecomomics
Economia del Benestar i Distribució de Rendes Economía del Bienestar y Distribución de Rentas Welfare Economics and Income Distribution
Present i Futur de la Integració Europea Presente y Futuro de la Integración Europea Present and Future of European Integration
Història de les Institucions Financeres Historia de las Instituciones Financieras History of Financial Institutions
Història del Pensament Econòmic Historia del Pensamiento Económico History of Economic Thought
Història del Pensament Empresarial Historia del Pensamiento Empresarial History of Business Thought
Història Econòmica de Catalunya Historia Económica de Cataluña Economic History of Catalonia
Economia Europea Economía Europea European Economy
Història Econòmica Internacional Historia Económica Internacional International Economic History
Història de l'Empresa Internacional Historia de la Empresa Internacional International Business History
Drets i Llibertats Fonamentals Derechos y Libertades Fundamentales Fundamental Rights and Freedoms
Contractes Contratos Contracts
Dret Penal: Part General Derecho Penal: Parte General Criminal Law: General Part
Dret de la Unió Europea Derecho de la Unión Europea European Union Law
Institucions Bàsiques del Dret Administratiu Instituciones Básicas del Derecho Administrativo Basic Institutions of Administrative Law
Propietats i Drets Reals Propiedades y Derechos Reales Property and In Rem Rights
Activitat de les Administracions Actividad de las Administraciones The Work of Government
Dret Financer Derecho Financiero Finance Law
Dret Penal: Part Especial Derecho Penal: Parte Especial Criminal Law: Special 
Dret Mercantil: Dret de Societats Derecho Mercantil: Derecho de Sociedades Mercantile Law: Corporate Law
Dret de Danys Derecho de Daños Law of Damages
Urbanisme i Dret del Territori Urbanismo y Derecho del Territorio Town Planning and Territorial Law 
Dret Mercantil: Dret de la Competència i Propietat Industrial i Intel·lectual Derecho Mercantil: Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial e Intelectual Mercantile Law: Antitrust and Industrial and Intellectual Property Law 
Dret Col·lectiu del Treball Derecho Colectivo del Trabajo Collective Labour Law
Dret Tributari Derecho Tributario Tax Law
Dret Individual del Treball i Protecció Social Derecho Individual del Trabajo y Protección Social Individual Labour and Social Security Law
Legal English Legal English Legal English
Dret de Família Derecho de Família Family Law
Dret Processal Civil Derecho Procesal Civil Procedural Civil Law
Dret de Successions Derecho de Sucesiones Succession Law
Conflicte de Lleis Conflicto de Leyes Conflict of Laws
Dret Processal Civil Internacional Derecho Procesal Civil Internacional International Civil Procedural Law
Dret Processal Penal Derecho Procesal Penal Procedural Criminal Law
Dret Mercantil: Dret Concursal Derecho Mercantil: Derecho Concursal Mercantile Law: Bankruptcy Law
Filosofia del Dret Filosofía del Derecho Philosophy of Law
Resolució Alternativa de Conflictes Resolución Alternativa de Conflictos Alternative Dispute Resolution