Vés enrere

La UPF amplia el seu codi sobre conductes violentes, discriminatòries i d'assetjament

La UPF amplia el seu codi sobre conductes violentes, discriminatòries i d'assetjament

La Universitat Pompeu Fabra ha aprovat recentment uns principis d’actuació en matèria d’igualtat de gènere, adreçats al personal d’administració i serveis, personal docent i investigador i estudiants. La nova normativa insta els tres col·lectius a vetllar per eliminar els estereotips de gènere i la discriminació per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere, i a tenir una actitud respectuosa i correcta.

08.03.2021

Imatge inicial

El Consell de Govern de la UPF va aprovar en la seva sessió del 24 febrer de 2021 una normativa que amplia el Codi de la Universitat sobre conductes violentes, discriminatòries i d’assetjament, vigent des de fa gairebé sis anys. L’annex recull els principis d’actuació personal i professional que han de regir l’actuació entre els membres de la comunitat universitària i amb el personal de de les empreses contractades que desenvolupen la seva jornada a les dependències de la UPF.

L'annex diferencia els principis d’actuació en matèria d’igualtat de gènere adreçats, d’una banda, al PDI i al PAS, i de l'altra, al col·lectiu d'estudiants.

L’annex aprovat diferencia els principis d’actuació en matèria d’igualtat de gènere adreçats, d’una banda, al personal docent i investigador (PDI) i al personal d’administració i serveis (PAS), els dos col·lectius que porten a terme la seva tasca professional a la Universitat, i de l’altra, al col·lectiu d’estudiants. Dins de l’apartat de PAS i PDI, hi ha un bloc dedicat al personal docent i investigador sobre l’aplicació dels principis a l’activitat docent, de tutoria i de supervisió.

Uns principis comuns per a tots els col·lectius i altres de més específics

Tot i que l’annex inclou un apartat específic per a PAS i PDI i un altre per a estudiants, hi ha uns aspectes que es repeteixen a dins els dos blocs i que són comuns per als tres col·lectius: a tots ells se’ls insta a desenvolupar les tasques que els són pròpies mentre vetllen per eliminar els estereotips de gènere i la discriminació per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere, en el seu lloc de treball (PAS i PDI) i d’estudi (estudiants) i en l’entorn universitari.

El text subratlla la necessitat d'ampliar els coneixements per prevenir les diferents formes de discriminació i violències.

Així mateix, se’ls commina a tenir una actitud respectuosa i correcta en la seves accions de comunicació i interacció dins i fora del campus i a tenir un rol actiu en la prevenció de qualsevol conducta discriminatòria. En aquesta línia, el text remarca la necessitat d’ampliar els coneixements per prevenir les diferents formes de discriminació i violències i conèixer els recursos d’acompanyament de què disposa la UPF a través de la Unitat d’Igualtat: quan es tingui coneixement d’algun cas, cal informar a la persona afectada de l’existència del Protocol i posar els fets en coneixement d’aquesta unitat.

Altres dels aspectes que consten en l’annex, i que estan inclosos tant en el bloc adreçat a PAS i PDI com en el bloc adreçat a estudiants, fan referència a no utilitzar paraules o expressions o fer actes amb connotacions sexuals, no fer un ús degradant d’imatges d’una persona membre de la comunitat universitària ni del personal subcontractat que treballi a les dependències de la UPF, o anomenar les persones trans amb el seu nom sentit i amb els pronoms amb què aquestes s’identifiquin, entre d’altres.

Alguns dels principis d'actuació específics per a personal docent i investigador i estudiants

Dins del bloc dedicat a PAS i PDI, destaca un apartat que fa referència a principis que ha de seguir el personal docent i investigador, relacionats amb l’activitat docent, de tutoria i de supervisió, per tal que la seva docència estigui lliure d’estereotips de gènere i de discriminació. Així, entre d’altres aspectes, el PDI ha de promoure una participació paritària a les classes, no fer servir textos o materials que resultin humiliants o ofensius pel seu caràcter sexista o LGBTIfòbic, o fer les tutories i les revisions d’exàmens a porta oberta.

L’annex recorda que la integritat de la relació professorat-alumnat és el fonament de la missió educativa de la Universitat.

L’annex també recorda que la integritat de la relació professorat-alumnat és el fonament de la missió educativa de la Universitat. Degut a la desigualtat de poder inherent a aquesta relació, en cas que el PDI mantingui una relació consentida i de mutu acord de caràcter romàntic o sexual amb un/a estudiant a qui estigui impartint docència, supervisant la recerca o tutoritzant, s’haurà de procedir a una reorganització de l’activitat docent, de supervisió o de tutoria amb la finalitat d’evitar potencials abusos de poder i conflictes d’interès

Pel que fa a alguns dels principis d’actuació específics per al col·lectiu d’estudiants, l’annex esmenta que ha de vetllar per no incloure biaixos implícits de gènere a l’hora de valorar el professorat en les avaluacions trimestrals de la docència o mantenir un comportament exemplar quan siguin mentors o mentores d’altres estudiants.

Uns principis fonamentats en la legislació vigent

Tots els principis que apareixen en l’annex estan fonamentats en diferents lleis vigents, inclosa la legislació universitària, amb un objectiu comú: garantir la igualtat de gènere i els drets de les persones LGBTI. També l’eradicació de la violència masclista, l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia de l’entorn educatiu, i el dret de l’alumnat a exercir els seus drets acadèmics sense cap mena de discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

Si ens centrem en la normativa pròpia de la UPF, l’annex aprofundeix en el Codi Ètic de la Universitat, s’emmara en el segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena, que promou la cultura de la igualtat entre tots els membres de la comunitat universitària, i desplega el Protocol per prevenir i actuar en front les conductes discriminatòries en aquest àmbit, i que insta a elaborar i difondre codis de bones pràctiques professionals i acadèmiques.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit