Vés enrere El revulsiu d’EDvolució arriba a les assignatures de la UPF, immerses en un procés de transformació i innovació

El revulsiu d’EDvolució arriba a les assignatures de la UPF, immerses en un procés de transformació i innovació

88 assignatures de l’àmbit del grau repartides entre totes les facultats i centres de la Universitat, amb un impacte global sobre 5.378 estudiants, han obtingut el segell EDvolució a la seva Aula Global a finals del curs 2021-2022. Aquest reconeixement visibilitza les bones pràctiques acadèmiques i el compromís amb el nou Marc Educatiu Comú per part del professorat, després de participar en la formació i l’acompanyament ofert pel Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK).

22.07.2022

Imatge inicial

A mitjans de juliol del 2018, Josep Lluís Martí, aleshores vicerector per a Projectes d’Innovació, va presentar el nou model educatiu EDvolució, un projecte que estava en fase de gestació, en el marc de la cimera d’excel·lència docent organitzada per Times Higher Education a la Universitat de Glasgow. Es tractava del primer cop que la UPF, al llarg de la seva història, feia un exercici de reflexió sobre com hauria de ser el seu model educatiu i pedagògic, per esdevenir realment una institució d’impacte i transformació social. Al cap de quatre anys, EDvolució es troba en fase de consolidació, desplegament i posada en marxa de les diferents iniciatives que el componen, després d’un llarg procés col·laboratiu, que ha comptat amb  la participació de moltes persones dels diferents col·lectius de la Universitat, i també externes.

Manel Jiménez: "EDvolució és un model pensat perquè l’estudiant obtingui una visió global del món i l’afronti de manera autònoma, proactiva, amb una alta competència tecnològica i amb una excel·lent capacitat comunicativa”

El Marc Educatiu Comú EDvolució, que es va començar a crear l'any 2017 durant el mandat del rector Jaume Casals, i al qual Oriol Amat va agafar el relleu, aglutina tots els projectes i iniciatives d’innovació docent de la UPF. Impulsat pel Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), inclou diverses dimensions. Una d’elles, fonamental, és la consolidació de la docència de qualitat a través de pràctiques ja existents, i la transformació, la innovació i la millora de les assignatures. Aquesta faceta el curs 2021-2022 ha fet un pas molt important, amb els primers casos d’assignatures dins de l’àmbit del grau que han obtingut el nou segell EDvolució, un procés que ha de continuar el curs vinent.

Però a aquesta vessant cal sumar-hi altres projectes, com els programes transversals (Mínors, Grau Obert, UPF Sènior, Campus Júnior, etc.), el Passaport UPF, la creació de comunitats de coneixement, els Laboratoris d’aprenentatge, o totes les iniciatives que es porten a terme a l’Àrea Tallers del campus del Poblenou, com ara En Residència o el Diari de Barcelona, entre d’altres.

Segons Manel Jiménez, vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, “EDvolució és un model pensat perquè l’estudiant obtingui una visió global del món i l’afronti de manera autònoma, proactiva, amb una alta competència tecnològica i amb una excel·lent capacitat comunicativa”. I afegeix: “Hi ha un canvi en les institucions i en la societat en què l’aprenentatge impregna tots els àmbits, amb una pressió social per transformar la manera d’aprendre”.

Per això, el Marc Educatiu Comú EDvolució (està previst que pugui estar totalment implantat d’aquí tres anys, coincidint amb el final del mandat del rector Oriol Amat) es caracteritza per la transversalitat, la flexibilitat a l’hora d’oferir continguts acadèmics, la potenciació d’estratègies d’aprenentatge i de generació de coneixement, el treball col·laboratiu amb la societat i el teixit industrial, una visió global amb el benestar planetari i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i la integració de docència i recerca.

Estudiants a l'Àrea Tallers del campus del Poblenou

88 assignatures han obtingut el segell EDvolució el curs 2021-2022

Aquest curs, el CLIK va posar en marxa la primera edició de la formació “Construeix el teu Pla d’Aprenentatge EDvolució”, que es va iniciar a l’octubre del 2021 i va finalitzar al juny del 2022. Un cop els diferents participants membres del col·lectiu del personal docent i investigador el van finalitzar, un total de 88 assignatures de l’àmbit de grau han obtingut el segell EDvolució.

Aquestes assignatures, impartides per professorat vinculat als vuit departaments de la Universitat, amb docència a totes les facultats i centres de la UPF, han impactat de manera global en 5.378 estudiants (tenint en compte que un estudiant es pot comptabilitzar diverses vegades si cursa diferents assignatures que hagin obtingut el reconeixement).

“Igual que som excel·lents en recerca, també volem generar aquesta excel·lència en la nostra docència, i alhora, visibilitzar les bones experiències docents que ja s’estan fent per posar-les al servei de la comunitat de docents de la UPF. Hem de tenir en compte, a més, que la interrelació entre docència i recerca és una de les insígnies d’EDvolució i que el model intenta fomentar les metodologies d’investigació i també la transferència de resultats de recerca a les aules. Les millores planificades i implementades es veuen reflectides amb la incorporació del segell EDvolució a l’Aula Global de l’assignatura”, apunta Manel Jiménez.

El segell EDvolució és un reconeixement a aquelles assignatures que s’han portat a reflexió mitjançant la participació del professorat en la formació i acompanyament ofert pel CLIK

El segell EDvolució és un reconeixement a aquelles assignatures que al llarg d’aquest curs s’han portat a reflexió mitjançant la participació del professorat en la formació i acompanyament ofert pel CLIK. Els participants han treballat les seves assignatures (tant obligatòries, optatives, com de lliure elecció) per destacar-ne i visibilitzar els aspectes més positius, millorar-les, transformar-les o adaptar-les, en sintonia amb el marc educatiu EDvolució.

Què és el Pla d’Aprenentatge i com s’elabora?

Al centre de la formació oferta pel CLIK es troba l’Instrument “Pla d’ Aprenentatge” (PA) un document reflexiu i complementari del pla docent que detalla aspectes clau de cada assignatura i alinea els objectius, les activitats, la metodologia i l’avaluació de forma coherent i amb una mirada innovadora.

“El Pla d’Aprenentatge inclou un pla d’avaluació i un pla d’activitats. Entre els elements que contenen ambdós plans, consten les competències comunes de la UPF i el desglossament de les diverses metodologies d’ensenyament-aprenentatge competencials que es proposen, adaptades al model EDvolució”, explica Ingrid Sabaté, pedagoga del CLIK.

Docents en una formació del CLIKSegons Ingrid Sabaté, “una docència de qualitat ha d’estar en permanent evolució. El pla docent enumera els elements que conté l’assignatura, el `què’, però en la majoria de casos, no indica el ‘com’. Així, EDvolució pretén disposar d’un instrument on s’indiqui no només aquells continguts i competències que es treballen a l’assignatura, sinó la manera de fer-ho, el ‘com’, i això és el que es vol desenvolupar en el Pla d’Aprenentatge”.

Ingrid Sabaté: EDvolució pretén disposar d’un instrument on s’indiqui no només aquells continguts i competències que es treballen a l’assignatura, sinó la manera de fer-ho, el ‘com’, i això és el que es vol desenvolupar en el Pla d’Aprenentatge”

Des del CLIK plantegen diverses fases per començar a construir el PA: la primera fase consisteix en conèixer EDvolució per tal d’alinear l’assignatura al Marc Educatiu Comú, després que el professorat en detecti els elements claus per complir aquest requisit. Aquí entren en joc les competències comunes UPF (d’autonomia, de coneixement transdisciplinari i interdisciplinari, de ciutadania global, de gènere, comunicacionals i digitals), les metodologies actives (classe inversa, Aprenentatge Basat en Problemes/Projectes, ludificació, etc) i els diferents tipus d’activitats formatives alineades amb el sistema d’avaluació, entre d’altres elements.

En una segona fase, tenint en compte l’expertesa en l’assignatura, el professorat reflexiona sobre els aspectes a millorar (incorporar metodologies actives, treballar els ODS -objectius de desenvolupament sostenible-, modificar el sistema d’avaluació per tal que sigui més objectiu, etc.) i els motius pels quals vol portar a terme aquesta millora (la gestió de grups, la motivació, l’avaluació de l’alumnat, la participació a classe o incorporar activitats formatives més innovadores).

La tercera fase, de definició i planificació d’aquesta innovació a través de l’instrument “Pla d’Aprenentatge”, inclou l’elaboració d’un pla d’activitats i un pla d’avaluació. Posteriorment, el professorat participa en una activitat de ‘revisió entre iguals’: “Els companys revisen el Pla d’Aprenentatge i aporten comentaris de millora. Això genera sinergies entre professorat de diferents departaments”, afirma Ingrid Sabaté. Després del lliurament final del PA, l’equip d’EDvolució dóna el feedback definitiu.

Premisses que compleixen les assignatures amb segell EDvolució

Una de les premisses d'EDvolució és que posen l'estudiant al centre del seu aprenentatgeLes premisses que es tenen en compte en aquest procés, i que compleixen les assignatures amb el segell EDvolució, són les següents: posen l’estudiant al centre del seu aprenentatge, a través de les competències comunes de la UPF; la incorporació de metodologies actives; el disseny d’activitats d’aprenentatge per aconseguir aprenentatges profunds i duradors, en línia amb les hores de dedicació de l’estudiant, i finalment, la introducció de sistemes d’avaluació més sostenibles i efectius per al professorat i amb un interès per a l’excel·lència docent.

Respecte a les 88 assignatures que enguany han elaborat el Pla d’Aprenentatge i han obtingut el segell, no totes aquestes assignatures han implementat el PA aquest curs. És a dir, “algunes han dissenyat possibles canvis, però fins al curs vinent no podran aplicar aquest disseny”, puntualitza Ingrid Sabaté.

El Laboratori d’Aprenentatge/Learning Lab, orientat a la recerca dels processos d’adquisició de coneixement i de millora de la pràctica docent, ha recollit les diferents implementacions d’aquestes assignatures i està en fase d’anàlisi dels resultats per donar un suport raonat i científic als ajustos que es poden fer en aquesta posada en pràctica de la docència.

Quin tipus d’acompanyament fa el CLIK al professorat?

El CLIK  acompanya i assessora el professorat en tot el procés, ja que un cop presentat el Pla d’Aprenentatge, cal implementar-lo: “Durant aquesta fase d’implementació, el CLIK pot acompanyar el professorat si així ho necessita, donant feedback als inputs que va rebent de l’estudiant. Posteriorment, caldrà ajustar allò que no ha funcionat, i si cal, millora-ho: el CLIK també farà l’acompanyament en aquesta reflexió post-implementació”, matisa Ingrid Sabaté.

La pedagoga del CLIK explica que els participants en la formació impartida aquest curs, i que continuarà el curs vinent, tenen ganes de millorar i innovar en la seva assignatura, i busquen metodologies per dinamitzar el procés d’ensenyament i aprenentatge que promoguin la implicació de l’estudiant, però de vegades no saben com fer-ho: “L’acompanyament del CLIK tant en la reflexió com en l’aterratge permet veure les possibilitats d’innovar que hi ha en funció del tipus d’estudiants, tipus de grup, del curs concret del grau en què es fa la docència... Un cop el professorat ha realitzat el PA, està agraït de l’ajuda rebuda  i és optimista en la millora de la seva docència” conclou.

Algunes experiències d’EDvolució portades a la pràctica

Diversos membres del personal docent i investigador de la UPF ja han posat en pràctica el Marc Educatiu Comú EDvolució en les seves assignatures, amb l’acompanyament i assessorament del CLIK, i expliquen les seves experiències en unes càpsules de vídeo.

Han portat a terme aquesta transformació i adaptació de les matèries, amb resultats satisfactoris, a través de diverses metodologies actives d'aprenentatge, com l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), l’Aprenentatge Basat en Recerca (ABR), l’Aprenentatge Orientat a Projectes (AOP), la classe inversa o la ludificació, entre d’altres. Seguidament, en presentem alguns exemples.

Aprenentatge Basat en Problemes (ABP)

Andrea Noferini, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials, explica com utilitza l’ABP, una metodologia d’aprenentatge en què el docent planteja un problema real als estudiants i els ajuda a investigar-ne la resposta, deixant que siguin ells mateixos els que trobin la solució.

Aprenentatge Basat en Recerca (ABR)

Vicent Climent Ferrando, professor del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, parla sobre com aplica la metodologia ABR en les seves classes. Es tracta d’una metodologia de treball amb la qual el docent incorpora els últims resultats i avenços d’una determinada investigació als continguts de l’assignatura.

Aprenentatge Orientat a Projectes (AOP)

Berta Alsina Español, professora del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, explica la seva experiència amb aquesta metodologia i amb debats amb investigadors. És un sistema de treball amb què l'estudiant es fa responsable del seu propi aprenentatge, investigant i solucionant una hipòtesi planetjada pel docent.

 

Classe inversa

Alberto Carrio Sampedro, professor del Departament de Dret, detalla com aplica la classe inversa. En aquesta metodologia, l’alumne estudia a casa abans que tingui lloc la classe i aprofita l’experiència a l’aula per consolidar els coneixements apresos, mitjançant dinàmiques i casos pràctics.


Ludificació

Àngel Lozano, professor del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, parla de la seva experiència a partir de l’ús de la ludificació. Es tracta d’una tècnica que dissenya itineraris educatius a través d’accions i tasques, amb mecanismes propis dels jocs, per tal de fomentar la motivació de l’alumnat.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

04. Educació de qualitat
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació