Vés enrere El Claustre aprova la modificació dels Estatuts de la UPF

El Claustre aprova la modificació dels Estatuts de la UPF

Després de debatre les esmenes al projecte de modificació d'alguns articles durant la sessió d'avui, els claustrals han decidit que el rector sigui elegit per sufragi universal ponderat, com així s'ha fet en les dues darreres eleccions.
17.05.2010

 

Al llarg de tot el dia d'avui, en sessions de matí i tarda, s'ha celebrat a l'auditori del campus de la Ciutadella la sessió ordinària del Claustre de la UPF, el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Un cop aprovada l'acta de la sessió anterior, celebrada el 9 de juny del 2009, els estudiants claustrals han elegit al Sr. David Molina com a nou membre de la Mesa del Claustre en representació d'aquest col·lectiu. 

Informe del rector

Josep Joan Moreso ha presentat l'informe de la gestió duta a terme pel Consell de Direcció durant el darrer any en tots els àmbits d'actuació de la Universitat, que ha estat aprovat per  80 vots a favor, 27 en contra i 14 abstencions.  

Durant la sessió del Claustre el rector ha llegit un informe breu (document pdf, 90 KB, 8 pàgs) sobre aquells aspectes que considera centrals per al present i, també, per al futur immediat de la universitat.

L'informe complet del rector (document pdf, 545 KB, 65 pàgs.), amb totes les dades del funcionament de la UPF, ha estat a disposició dels claustrals amb antelació per tal que la seva lectura fos més còmode.

Informe de la síndica de Greuges

Paz Battaner, síndica de Greuges de la UPF, ha presentat en la sessió de la tarda  l'informe anual del síndic de Greuges de la UPF  -el segon que exposa des que va prendre possessió del càrrec el maig del 2008, en substitució de Jordi Sopena- de les actuacions dutes a terme per la Sindicatura des de l'1 de maig del 2009 a l'1 de maig del 2010 .

Durant aquest període, les actuacions i els expedients s'han doblat en relació amb el curs passat, i han passat de 22 a 48. El motiu d'aquest augment pot ser degut, entre d'altres factors, a la creació de l'Acollida del Síndic, un portal que permet enviar el formulari electrònic directament des de la web: així, un 90% de les queixes han entrat per via electrònica, i la resta han arribat per altres mitjans.

El total de 48 actuacions que ha portat a terme l'oficina del Síndic de Greuges de la UPF durant el període esmentat, es divideixen entre queixes (43) i consultes o observacions (5). Les queixes, recollides en les resolucions, es corresponen amb els 43 expedients tramitats (dos iniciats d'ofici i la resta, a instàncies de part).

Pel que fa als cinc casos restants (consultes o observacions) no va ser possible obrir expedient perquè la persona reclamant no volia identificar-se o bé no volia presentar la queixa formalment. Les consultes han estat formulades majoritàriament per manca d'informació, mentre que les observacions han estat fetes per persones molestes amb certes situacions, però sense voler aprofundir-hi més.

Quant a la tipologia dels casos tractats, s'han ampliat de manera notable el ventall de temes respecte a l'informe anterior, tot i que el contingut de les queixes ha estat bastant similar. Cal destacar que les queixes provinents d'estudiants de grau, s'han presentat en relació amb disfuncions relacionades amb els canvis de plans d'estudis i les adaptacions administratives necessàries que ha comportat la implantació del sistema Bolonya, sense qüestionar directament el procés d'arribada a l'EEES.

Alguns dels aspectes que han suscitat més queixes han estat els exàmens (un 12% sobre el total), les beques (7%), el doctorat i la recerca (7%), i les compulses, les informacions de la web, les convalidacions, les infraestructures, l'assignació de grups, les cinquenes convocatòries i la devolució de matrícules, cadascun d'ells representant un 5%.

En el còmput total d'actuacions, s'han pogut resoldre favorablement el 55% dels casos, i també hi van haver dues queixes que no van ser admeses. Pel que fa al perfil dels reclamants, el 62% dels casos són queixes dels estudiants de grau, el 26%, de postgrau, el 7%, del PAS (que en un dels casos va presentar una queixa col·lectiva) i el 5%, del PDI. De les 48 actuacions realitzades, es desprèn que s'han posat en contacte amb la síndica de Greuges 91 persones (40 homes i 51 dones).

Modificació dels Estatuts de la UPF

Per tal d'adequar els Estatuts de la UPF a la legislació vigent, el Claustre ha aprovat una adaptació de caràcter tècnic d'alguns del seus articles. La proposta ha estat elaborada per la Secretaria General per la via abreujada i sense la necessitat que una ponència elaborés un text de reforma. La modificació dels Estatuts ha estat aprovada per 64 vots a favor, mentre que 31 claustrals hi han votat en contra i 7 s'han abstingut.

S'han debatut i votat les esmenes presentades pels claustrals i una de les que ha generat més intervencions ha estat la que proposava que el rector sigui elegit per la comunitat universitària mitjançant el Claustre, la qual ha estat rebutjada per 64 vots en contra, 51 a favor i 8 en blanc. Per tant, el rector de la UPF s'elegirà pel mateix procés que en les dues darreres eleccions: per sufragi universal ponderat.

Debat de les mocions

Durant la tarda es va iniciar el debat de les mocions presentades pels claustrals (se'n van admetre una quarantena), però només es van poder votar mentre hi va haver el quòrum necessari per fer-ho. 

 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact