Des de l’inici de la pandèmia, la Universitat ha adoptat les mesures per afrontar l’exposició al coronavirus SARS-CoV-2, que en cada moment ha establert l’autoritat sanitària, tant organitzatives (planificació de tasques, capacitat dels espais i accés i circulació als edificis), com tècniques (condicions termohigromètriques i de ventilació dels espais i protecció individual) o higièniques (d’higiene personal i dels espais i equips); complementades per altres d’excepcionals (identificació de persones vulnerables al coronavirus o actuació davant sospita o confirmació de contagi) i que s’han divulgat àmpliament entre la comunitat UPF.

Actualment, les mesures vigents en compliment de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid són: 

Marc general de mesures que cal adoptar per prevenir el contagi i minimitzar la propagació del virus a les dependències universitàries.

Criteris de selecció, utilització i manteniment de l’equipament de protecció necessari per desenvolupar de manera segura algunes activitats assignades a personal concret de la UPF.

Pautes concretes de neteja i desinfecció dels espais i equipaments per tal de limitar la supervivència del virus a les superfícies i equips de treball.