Des de l’inici de la pandèmia, la Universitat ha adoptat les mesures per afrontar l’exposició al coronavirus SARS-CoV-2, que en cada moment ha establert l’autoritat sanitària, tant organitzatives (planificació de tasques, capacitat dels espais i accés i circulació als edificis), com tècniques (condicions termohigromètriques i de ventilació dels espais i protecció individual) o higièniques (d’higiene personal i dels espais i equips); complementades per altres d’excepcionals (identificació de persones vulnerables al coronavirus, actuació davant sospita o confirmació de contagi i conciliació familiar i laboral) i que s’han divulgat àmpliament entre la comunitat UPF.

Per fer-ho possible, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut ha dissenyat els documents següents:

Marc general de mesures que ha d'adoptar la Universitat en funció dels escenaris de risc previstos i les mesures que caldrà adoptar per prevenir el contagi i minimitzar la propagació del virus quan sigui necessària la presència del treballador a les dependències universitàries.

Revisió de vigència, febrer del 2021.

Continguts específics i canals que cal utilitzar per difondre la informació sobre les mesures de prevenció del contagi del SARS-CoV-2 i de minimització de la propagació de la covid-19.

Criteris de selecció, utilització i manteniment dels equips de protecció personal que són necessaris per desenvolupar de manera segura algunes activitats assignades a personal concret de la UPF.

Pautes concretes de neteja i desinfecció dels espais i equipaments per tal de limitar la supervivència del virus a les superfícies i equips de treball.

Mesures organitzatives i individuals que han de garantir que els treballadors puguin mantenir la distància interpersonal mínima de seguretat, tant en entrar i sortir dels edificis com durant la seva permanència a l’interior d’aquests.

Instrucció operativa per identificar el personal considerat especialment vulnerable al coronavirus per tal de poder valorar la necessitat d’adoptar mesures preventives addicionals per a aquestes persones.

Criteris i procediments per dur a terme una recollida d’informació que permeti detectar de manera precoç els casos de covid-19 entre la plantilla de la Universitat i alertar els seus contactes estrets i fer-ne un seguiment.

* L'annex 4 ha quedat sense efecte en l'etapa de represa

Per valorar l’execució d’aquestes mesures a l’entorn laboral, en base a diferents directrius emeses per les autoritats sanitàries estatals i catalanes, la Universitat s’ha sotmès una auditoria tècnica de caràcter intern, no obligatòria legalment, que no busca una certificació, sinó un diagnòstic qualitatiu sobre el nivell d’assoliment de les directrius de salut pública assumides per la UPF. El resultat es recull al document següent:

Avaluació del nivell d’assoliment de les mesures per mitigar la propagació de la covid-19