D’acord amb la declaració del Consell de Direcció de 29 d’abril i amb les ordres del Ministeri de Sanitat (SND/388/202, SND/399/2020 i SND/414/2020), a partir del dimarts 19 de maig es començarà a reprendre progressivament l’activitat als campus, concretament en l’àmbit de la recerca i del préstec bibliotecari.

Els col·lectius que podran accedir al campus a partir del 19 de maig són:

  • el personal docent i investigador, per desenvolupar les tasques de recerca que no es poden realitzar fora dels laboratoris;
  • el personal docent i investigador que duu a terme activitats que poden requerir l’accés puntual a un despatx, que podrà fer-ho de manera limitada en els períodes que fixin les direccions de campus;
  • el personal d’administració i serveis necessari per al desenvolupament de les activitats anteriors.

En les properes setmanes s’aniran incorporant esglaonadament noves mesures d’obertura a la presencialitat, en funció del que vagin establint les autoritats sanitàries i sempre garantint les condicions de protecció i seguretat al conjunt dels treballadors de la Universitat establertes per les autoritats sanitàries.

Procediment de represa de la feina presencial


18 de maig de 2020