Prevenció del plagi

Els treballs presentats pels alumnes, podran ser tractats per un sistema extern de detecció de coincidències textuals contractat per la UPF, única i exclusivament:

  • per determinar l'existència total o parcial de coincidències amb d'altres treballs presentats a la UPF o amb d'altres recursos, inclosos els d'accés a través d'Internet,
  • perquè el professorat els pugui qualificar i intercanviar comentaris amb els estudiants.

Els treballs de la UPF només poden ser utilitzats per a realitzar la comparació amb d'altres treballs de la UPF.

Drets d'autor 

D'acord amb la legislació de propietat intel·lectual i el contracte amb les entitats de gestió CEDRO-VEGAP, el professorat de la UPF pot reproduir, distribuir a classe, o incorporar a l'Aula Global per a consulta i ús dels estudiants de la Universitat en les seves assignatures, articles de revista sencers, fins a un capítol o el 10 % d'un mateix llibre (amb exclusió de les compilacions de fragments d'obres o imatges, de les partitures musicals i de les obres d'un sol ús, per exemple, els llibres d'exercicis). Les reproduccions han d'anar acompanyades amb la seva corresponent cita de la font. 

Podeu consultar també la Llei de Propietat Intel·lectual per conèixer els drets dels titulars de les obres intel·lectuals i els usos legalment autoritzats als usuaris de les obres, o també webs com Creative Commons per conèixer sistemes que permeten als autors d'obres intel·lectuals autoritzar determinats usos de manera universal i gratuïta.

Condicions d’ús dels continguts

Els continguts penjats a l’Aula Global són d’accés restringit a les persones expressament autoritzades per a un ús acadèmic limitat a l’assignatura (excepte que consti expressament en les seves condicions particulars, el permís dels titulars per fer una difusió més àmplia, per exemple, a través d’una llicència Creative Commons). La reproducció per qualsevol mitjà i difusió no consentida de materials i activitats acadèmiques fora de la pròpia assignatura i excepte autorització legal, pot ser objecte de sanció disciplinària i/o responsabilitat civil o penal.