Categoria: PSR4 amb una retribució bruta anual de 21.156, 12 euros (12 pagues)
Durada contracte: anual renovable fins a un màxim de 3 anys
Lloc de Treball: Campus de la Comunicació/Poblenou
Jornada Completa, 35 h setmanals
Coneixements: Domini ús Programari MS Office, gestors continguts web, i software de manipulació d'imatges i disseny gràfic.
Coneixements en xarxes socials, comunicació i màrqueting.
Coneixement de la llengua anglesa al nivell B2

Tasques a realitzar:
- Actualització de l'estructura i modificació dels continguts del web ETIC, webs pròpies de Màsters i Intranet amb la supervisió del responsable immediat
- Recopilar i publicar notícies lligades a la recerca del departament TIC i de l'Escola d'Enginyeries amb la supervisió del responsable immediat.
- Publicar i controlar les ofertes de captació de talent per a la recerca del ETIC amb supervisió prèvia.
- Donar suport en l'organització d'activitats de Recerca i Acadèmiques de la UCA ETIC
- Donar suport i portar el control dels convenis del ETIC i les empreses. 

Persones interessades, fer arribar el seu curriculum vitae (nom i cognoms) + carta de motivació a l'adreça [email protected] amb el títol del missatge: PSR Promoció i Comunicació ETIC

El termini per a les inscripcions finalitza el 21 de maig del 2021