Els estudis simultanis són un programa de formació més extensa que permet als estudiants obtenir dues titulacions de grau en un termini de 5 anys.

Sol·licitud

L'estudiant pot sol·licitar la incorporació a una de les dues modalitats del Programa d'Estudis Simultanis que té com a primera titulació la que està cursant actualment, un cop superat el primer curs d'aquesta titulació. La sol·licitud es presenta en la convocatòria d'accés a un estudi de grau amb estudis universitaris iniciats (30 crèdits reconeguts) del curs corresponent, regulada per la normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats per Acord del Consell de Govern de 3 de març de 2010, modificat per Acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011.

Criteris de participació en el Programa d'Estudis Simultanis

Per participar en un dels programes serà necessari complir les condicions següents:

1. Haver superat completament tots els crèdits del primer curs de la titulació original, o tenir pendent com a màxim 4 crèdits ECTS, la qual cosa inclou la possibilitat del reconeixement de 30 crèdits, que requereix la normativa general esmentada.

2. Tenir fins aquell moment una nota mitjana igual o superior a 1.7 punts (segons la Normativa de Qualificació i Validació dels Expedients Acadèmics, aprovada per acord del Consell de Govern del 16 de Juny del 2004, punt 5.2 "Obtenció de Mitjana de l'Expedient Acadèmic").

En cas d'empat en la nota mitjana de diversos candidats, en les últimes places disponibles, aquest es resoldrà segons el següents criteris:

a) Es calcularà la mitjana tenint en compte només els crèdits comuns a tots els candidats empatats.

b) Es calcularà la mitjana tenint en compte només el crèdits de l'àrea de coneixement de matemàtica aplicada que siguin comuns a tots els candidats empatats.

c) En cas que aquests criteris no siguin suficients per a desempatar, el director o directora de l'ESUP podrà, excepcionalment, concedir la incorporació de tots els candidats al Programa.

Aplicació de la normativa acadèmica

1. Els estudiants admesos al Programa d'Estudis Simultanis tindran un expedient per a cada un dels dos estudis de grau i estaran subjectes a les mateixes normes acadèmiques (matriculació, qualificació, permanència, etc.) establertes amb caràcter general per a qualsevol alumne de grau de la Universitat Pompeu Fabra, sense perjudici del que s'estableix a l'apartat següent.

2. Als efectes de progressió en els estudis, els estudiants admesos al Programa d'Estudis Simultanis, per avançar en cursos posteriors, hauran d'obtenir el nombre de crèdits previst a la normativa d'acord amb l'ordenació acadèmica en 5 anys establerta en la seva modalitat del Programa que combina ambdues titulacions.

3. Els estudiants hauran de sol·licitar el reconeixement de les assignatures de contingut anàleg, un cop les hagin superades en la titulació corresponent, per tal que s'incorporin a l'expedient acadèmic de l'altra titulació. El reconeixement tindrà lloc d'acord amb les correspondències i les taules d'equivalències que s'estableixen en aquesta normativa.

Equivalències

Es faculta el director o directora de l'Escola d'Enginyeria per a establir les equivalències entre les assignatures optatives, l'oferta de les quals estigui pendent de concreció o aquelles que es puguin incorporar en modificacions dels plans d'estudis ulteriors.