Bases dels premis Talent de l’Escola d’Enginyeria de la UPF

 

Destinataris dels premis

Els destinataris dels premis Talent seran els alumnes que: 

• Es matriculin per primera vegada a primer d’un dels graus designats de la Universitat Pompeu Fabra, 

• Es matriculin per primer cop a la Universitat, i 

• Accedeixin a la universitat a través de les vies d’accés regulades pels apartats 3.1.a a 3.1.f del RD 412/2014 (alumnes provinents batxillerat i cicles formatius), i per tant tinguin una nota d’admissió entre 5 i 14. 

Patrocinadors dels premis

Tot i la situació excepcional viscuda en aquests moments per la COVID-19, volem mantenir l'objectiu d'atraure els millors estudiants de batxillerat i potenciar la presència de noies en ens els graus que ofereix la nostra Escola d'enginyeria. Per aquest motiu, aquesta edició serà finançada directament pel Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra.

Curs d’aplicació 

Aquestes bases apliquen al curs acadèmic 2020-2021

Graus designats Els graus designats per a aquests premis són: 

• Grau en Enginyeria en Xarxes de Telecomunicació 

• Grau d’Enginyeria en Informàtica 

• Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 

• Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades 

• Grau en Enginyeria Biomèdica 

 

Número de premis 

Es concediran 10 premis, 2 per a cada un dels 5 graus designats.

Criteri de paritat 

Dins de cada grau, els premis es concediran paritàriament, és a dir, el 50% per a dones, i el 50% per a homes, o el més a prop que sigui possible. 

Dotació dels premis 

Cada un dels premis estarà dotat amb una quantitat de 500 €. 

Consideració fiscal dels premis 

Des del punt de vista fiscal els premis tenen consideració de premis, i estan per tant subjectes a la tributació i retencions corresponents. 

Forma de sol·licitar els premis 

Els premis Talent es concediran de forma automàtica als estudiants de primera matriculació als graus amb millor nota d’accés, i per tant no hi ha un procés de sol·licitud. 

Compatibilitat dels premis 

Els premis Talent no són incompatibles amb cap altre premi ni beca, i en particular són compatibles amb les beques públiques per als estudis universitaris. 

Mecanisme de selecció dels premiats 

Criteris Els criteris de concessió són dos: 

• La nota d’admissió 

• La paritat entre dones i homes 

Nota d’admissió Per a la selecció dels estudiants premiats es farà servir la nota d’admissió que a l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra li consti a través de les comunicacions oficials. En cap cas els estudiants podran modificar aquesta nota. 

La nota d’admissió que es considerarà serà la nota sobre 14, és a dir, amb les dues assignatures de ponderació incloses, independentment de la via d’accés. 

Selecció dels estudiants premiats El mecanisme de selecció dels premis serà el següent: 

• Per a cada grau, es seleccionarà l’estudiant amb major nota d’admissió que compleixi els requisits marcats per aquestes bases. 

• Per a cada un dels graus, si el primer seleccionat és una dona, es seleccionarà el següent home amb millor nota d’admissió, i si és home, la següent dona amb millor nota d’admissió, sempre entre aquells estudiants que compleixin els requisits marcats per aquestes bases. 

• Es repetirà el pas anterior 4 vegades més, fins a haver seleccionat 1 dona i 1 home de cada grau. 

• Per tal de preservar els principis de mèrit i capacitat i d'igualtat, el criteri de paritat s’aplica dins de cada grau, i no al total de les beques. 

 

Acceptació dels premis 

Donat que aquests premis es concedeixen sense una sol·licitud prèvia, els estudiants seleccionats hauran d’acceptar per escrit la concessió i les bases per la qual aquesta es regula. 

Si algun dels estudiants seleccionats renunciés al premi o per la raó que fora no pogués o volgués acceptar-lo, se’n seleccionaria un altre seguint el procediment anterior. 

Lliurament dels premis

Els premis es lliuraran durant la cerimònia d’inauguració del curs que tindrà lloc durant el primer trimestre del curs de forma presencial o virtual segons les circumstàncies sanitàries lligades al Covid 19.

La presència física o telemàtica   dels estudiants seleccionats o d’algun representant és condició necessària per a la concessió del premi. 

Comissió de selecció 

La comissió de selecció d’aquests premis estarà formada pel Director de l’Escola d’Enginyeria de la UPF i pels coordinadors de cada un dels graus designats.

La feina de la comissió és aplicar aquestes bases i resoldre qualsevol situació que es pugui donar durant el procés de selecció dels premiats. 

Les decisions de la comissió de selecció seran considerades finals i contra elles no hi cap cap recurs. 

Publicitat i promoció 

L’Escola d’Enginyeria es reserva el dret a fer les accions de publicitat i promoció dels premis que considerin oportuna, si cal incloent el nom dels premiats.