D’acord amb el previst a la Normativa dels delegats d’estudiants de les titulacions de grau de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per Acord del Consell de Govern de 21 de juliol del 2010, modificada per acords del Consell de Govern d’11 de maig del 2011, del 14 de maig del 2014 i de 6 juliol de 2016. Vista la resolució de data 25 de setembre del 2017 del secretari general mitjançant la qual acorda que les eleccions per a escollir delegats dels estudiants a celebrar el primer trimestre del curs 2017-2018 es realitzin mitjançant votació electrònica , es convoquen eleccions per elegir els delegats de les titulacions de grau , amb el calendari electoral següent:
 

Calendari eleccions a delegats: 

 • Convocatòria, publicació, difusió del cens provisional: 6 d’octubre del 2017 ( el cens provisional es pot consultar a les cartelleres de la Planta Baixa de l'edifici de Tànger 122-140)
 • Últim dia de reclamació al cens: 9 d’octubre del 2017
 • Publicació del cens definitiu: 13 d’octubre del 2017
 • Últim dia presentació de candidatures: 16 d’octubre del 2017
 • Proclamació provisional de candidatures (Reunió de la Junta Electoral): 18 d’octubre del 2017
 • Últim dia de reclamació a la proclamació provisional de candidatures: 23 d’octubre del 2017
 • Proclamació definitiva de candidatures (Reunió de la Junta Electoral si s’han produït reclamacions): 24 d’octubre del 2017
 • Actes d’informació electoral: del 4 al 29 d’octubre del 2017
 • Mesa electoral Electrònica: 6 de novembre a les 11.00 h
 • Proclamació provisional de candidats electes (Reunió de la Junta Electoral): 7 de novembre del 2017
 • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidats electes: 10 de novembre del 2017.
 • Proclamació definitiva de candidats electes (Reunió de la Junta Electoral si s’han produït reclamacions): 13 de novembre del 2017.