Criteris aprovats per la Junta d'Escola en la sessió del 13 de febrer del 2012.

 • Les proves de recuperació dels tres trimestres es realitzen exclusivament al període de juliol.
 • Els elements d'avaluació de les assignatures s'han d'ajustar a la tipologia de proves recuperables/no-recuperables definides a l'ETIC. Els objectius que es persegueixen amb la definició de la tipologia són els següents:
  • Avaluació orientada a competències.
  • Homogeneïtat entre les assignatures.
 • Totes les assignatures han de tenir elements d'avaluació contínua i almenys una prova d'avaluació recuperable.
 • Només hi haurà una oportunitat de recuperació per a cada prova d'avaluació que sigui recuperable.
 • S'ha d'aconseguir una avaluació contínua sostenible, en termes de càrrega de treball del professor i de la distorsió en la docència d'altres assignatures.
 • Cal establir clarament la temporització de la retroalimentació (in)formativa, i respectar-la escrupolosament.

La tipologia de proves d'avaluació definides a l'ETIC és la següent:

 

Proves escrites

Conceptes, resolució de qüestions, problemes, etc. Típicament: individuals, presencials. Es poden definir uns mínims de superació en la resta de proves d'avaluació que condicionin la realització de les proves escrites.

 • Moment: dies reservats per a proves escrites al final del trimestre (amb possibles excepcions en assignatures bitrimestrals).
 • Recuperable? Recuperable (juliol)

Treballs

Permeten avaluar alguns tipus de competències de manera més adient que en proves escrites (p.e. gestió de la informació, anàlisi i síntesi). Típicament: treballs acadèmics.

 • Moment: en algun moment del trimestre, sense incloure els dies reservats per a les proves escrites.
 • Recuperable? Recuperable (juliol, fins abans dels dies reservats per a les proves escrites)

Productes escrits

Extractes d'aspectes que poden aparèixer a la prova escrita. Permeten una retroacció continua. Típicament: lliuraments associats a seminaris, activitats curtes a classe, etc.

 • Moment: al llarg del trimestre, temporitzats de manera que la retroacció es rebi abans del período reservat per a les proves individuals escrites.
 • Recuperable? No recuperable

Proves d'execució

Associats a competències que són (només, o més fàcilment) demostrables "en acció" o "in situ". Típicament: pràctiques a laboratoris, debats, activitats en grup, presentacions, projectes, etc.

Poden considerar la definició d'un mínim de superació, que pot condicionar la realització de proves de validació d'execució.

 

 • Moment: al llarg del trimestre. Si l'assignatura inclou prova escrita, les proves d'execució s'han de temporitzar de manera que els alumnes rebin la retroacció abans del període reservat per a les proves escrites recuperables.

 • Recuperable? No 

Proves de validació d'execució

Complementen (no recuperen) les proves d'execució. Típicament les realitzen els estudiants que han superat els mínims de les proves d'execució, o només els estudiants que no han arribat al nivell de superació satisfactori però sí han superat el mínim de la prova d'execució.

Típicament: Entrevistes orals, proves escrites relacionats amb les proves d'execució, etc.

 

 • Moment: al llarg del trimestre o els dies reservats per a proves escrites al final del trimestre.
 • Recuperable? Recuperable (juliol)