Beques Santander Iberoamérica

Santander Universidades

 

 

El programa "Beques Iberoamèrica. Estudiants de Grau. Santander Universitats" és un projecte sorgit del compromís assumit pel Banc Santander en la II Trobada Internacional de Rectors d'Universia de Guadalajara 2010 (Mèxic), per ajudar a consolidar l'Espai Iberoamericà del Coneixement, mobilitzant 15.000 beques per a estudiants durant el període 2011-15, entre les 1.200 universitats de la red Santander Universidades. El balanç satisfactori del programa realitzat en la III Trobada Internacional de Rectors d'Universia celebrat a Rio de Janeiro (Brasil), al 2014, ha motivat la continuïtat del programa, per tres anys més de durada, per al període 2016-18.

En el marc d'aquest programa, el 9 de març de 2011 la Universitat Pompeu Fabra i el Banc Santander van signar un conveni específic de col·laboració per al seu establiment a la UPF, que s'ha anat renovant anualment. El conveni vigent assigna un mòdul de 14 beques per a estades a universitats de l'àrea geogràfica de l'Amèrica Llatina participants en el Programa.

L'objecte de l'ajut és sufragar parcialment les despeses en què incorrin els estudiants beneficiaris de places d'intercanvi i mobilitat del curs 2018-2019 durant la seva estada en institucions d'ensenyament superior de l'àrea geogràfica de l'Amèrica Llatina amb les quals la UPF tingui signats convenis d'intercanvi i siguin participants en el Programa. En la convocatòria 2018-19 seran universitats participants del Programa, les Universitats d'Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, Perú, Puerto Rico i Uruguay.

Import de les beques

Fins a 14 ajuts de 3.000 € per estudiant, dels quals es descomptarà l'assegurança obligatòria de 210 €.

Requisits

  • Ser estudiant de la UPF i estar matriculat en qualssevol dels ensenyaments de grau.
  • Haver superat, en el moment de fer la sol·licitud, un mínim de 50 ECTS.
  • Tenir una nota mitjana de 7 o superior segons el càlcul establert pel Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
  • Ser seleccionat per a una plaça d'intercanvi per al curs 2018-2019 i concretament en alguna de les universitats elegibles, d'acord amb la base 1.

La UPF farà una proposta a Santander Universidades d'adjudicació dels ajuts entre els estudiants que a la Convocatòria ordinària de mobilitat internacional 2017-18 hagin resultat adjudicataris de plaça de conveni bilateral en una de les universitats elegibles d'acord amb la base 1, donant prioritat als estudiants beneficiaris de les beques de caràcter general del MECD durant el curs 2017-18. Tenint en compte aquest criteri de priorització, els estudiants que compleixin els requisits de la base 3 seran ordenats per nota mitjana i fins a esgotar el nombre d'ajuts convocats. En cas que les sol·licituds d'ajut per a la mobilitat acadèmica internacional superin la disponibilitat de recursos, es donarà preferència als estudiants que no n'hagin gaudit abans. 

Bases 2018-19

IMPORTANT: Els estudiants adjudicataris i suplents hauran de registrar-se i emplenar la sol·licitud a la web del banc (dates de registre: fins el 31 de maig de 2018)

 

Programa MOBINT de l'AGAUR

Pots complementar aquesta beca amb els ajuts MOBINT.

Consulta la informació aquí.