Beques Aurora Bertrana

Santander Universidades

 

 

 

La UPF, a través del seu Servei de Relacions Internacionals i de les diverses facultats, ha augmentat i consolidat les relacions amb universitats de reconegut prestigi fora de l'àmbit europeu, i en particular amb universitats nord-americanes (dels Estats Units i del Canadà). Aquests convenis fan possible oferir un seguit de places perquè els estudiants de la UPF puguin fer estades acadèmiques en aquestes universitats, especialment seleccionades per la seva reputació i la qualitat de la docència que imparteixen.

Aprovat el programa "Aurora Bertrana" per part del Consell de Govern, en data 6 de maig de 2009 i modificat en data 9 de desembre de 2015, s'obre la setena edició d'aquestes beques.

Per incentivar que els millors estudiants s'acullin a aquesta oferta, la UPF, d'acord amb el seu compromís d'internacionalització, convoca beques de suport a aquesta mobilitat amb el patrocini del Banc Santander.

Import de les beques

Fins a 50 ajuts de 1.000 €  per estudiant.

Requisits

  • Ser estudiant de la UPF i estar matriculat en qualssevol dels seus ensenyaments de grau.
  • Haver superat, en el moment de la sol·licitud, un mínim de 50 ECTS.
  • Ser seleccionat per una plaça  amb destinació a universitats nord-americanes dels Estats Units i del Canadà per al curs 2018-2019.

Els ajuts es distribuiran entre els estudiants que a la Convocatòria ordinària de mobilitat internacional hagin resultat adjudicataris de plaça d'intercanvi en un dels països que siguin elegibles d'acord amb la base 1 de la present convocatòria, donant prioritat als estudiants beneficiaris de les beques de caràcter general del MECD durant el curs 2017-18. Tenint en compte aquest criteri, els estudiants que compleixin els requisits de la base 3 seran ordenats per nota mitjana. En cas que les sol·licituds d'ajut per a la mobilitat acadèmica internacional superin la disponibilitat de recursos, es donarà preferència als estudiants que no n'hagin gaudit abans. 

La percepció d'aquests ajuts és incompatible amb qualsevol altres gestionats per la Universitat Pompeu Fabra. Tanmateix, sí que són compatibles amb ajuts provinents d'altres fonts, públiques o privades.

Bases 2018-19

Consulta la resolució i llistat d'estudiants becaris i suplents

Programa MOBINT de l'AGAUR

Pots complementar aquesta beca amb els ajuts MOBINT.

Consulta la informació aquí.