Tarifes aprovades per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UPF en la sessió del 20 de desembre del 2016.
Entrada en vigor a partir de l'1 de gener del 2017. 

IVA no inclòs, excepte que s'indiqui expressament