Administració i normativa

Junta electoral

L'organització, el control, la proclamació dels resultats i la resolució de les impugnacions de tots els processos electorals de la Universitat Pompeu Fabra correspon a la Junta Electoral.

La Junta Electoral és l'òrgan competent en l'elecció a òrgans unipersonals.

 

Funcions

D'acord amb l'article 15 del Reglament Electoral de la UPF, són funcions de la Junta Electoral de la UPF:

  1. Interpretar les normes per les quals es regeix el procés electoral.
  2. Supervisar l'elaboració i la publicació del cens electoral.
  3. Proclamar els candidats, així com els resultats de les eleccions i els candidats electes.
  4. Determinar el nombre de meses electorals, així com la ubicació i la distribució d'aquestes entre els electors, i els horaris de votació.
  5. Dirigir i coordinar l'actuació de les juntes electorals desconcentrades.
  6. Resoldre les reclamacions i impugnacions sobre qualsevol assumpte relatiu al procés o als resultats electorals en un termini màxim de deu dies, llevat que aquest reglament o la convocatòria prevegi per a algun cas un altre termini.
  7. Aquelles altres funcions que li atorga el present reglament.

 

Composició

President: Pere Torra i Pla, secretari general

Vocals

  • En representació del professorat: Antonio Ladrón de Guevara Martínez i Rafael Pous Andres
  • En representació dels estudiants: Marcel Arbós Lopez
  • En representació del personal d'administració i serveis: Jordi Morell Núñez

Secretària: Pilar de Diego Ruiz, cap de l'Oficina de la Secretaria General