Dates

  • 5 de maig del 2021: escrutini de vots i publicació del resultat
  • 6 de maig del 2021: proclamació provisional del candidat electe o, si escau, dels candidats que passen a segona volta
  • 11 de maig del 2021: termini per interposar recurs davant la Junta Electoral
  • 12 de maig del 2021: proclamació definitiva del candidat electe, o si escau, dels candidats que passen a segona volta
  • Segona volta (si escau): la segona volta tindria lloc entre el 13 de maig del 2021, en que començaria la campanya electoral i el 3 de juny del 2021, en que es faria la proclamació definitiva del candidat electe. 

Escrutini general

 

Proclamació de candidat electe

Una vegada fixats, després de l'escrutini de vots, els coeficients de ponderació que correspon aplicar als vots emesos vàlidament en cada sector, la Junta Electoral proclamarà el candidat o candidats provisionals. Aquesta proclamació esdevindrà definitiva si passat el termini fixat per presentar reclamacions no s'ha presentat cap reclamació.

Les reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de canditats s'han de fer interposant un recurs davant la Junta Electoral en el termini de tres dies des de la seva publicació.

Aquest recurs s'haurà de fer per escrit, adreçat a la Junta Electoral de la UPF, i caldrà presentar-lo al Registre General de la Universitat de manera presencial o de manera electrònica adjuntant el recurs a la instància general electrònica que podeu trobar a la Seu Electrònica, a catàleg de procediments-Tràmits.

La Junta Electoral l'haurà de resoldre en el termini de tres dies, després dels quals es procedirà a la proclamació definitiva del candidat o candidats. Les resolucions de la Junta Electoral de la UPF posen fi a la via administrativa.
 


Pots adreçar-te a la Secretaria General ([email protected]) o trucar al 935 422 068