Una vegada presentades les candidatures, la Junta Electoral del centre corresponent examinarà que són correctes i proclamarà els candidats provisionalment o exclourà aquelles que no siguin correctes.

Tots els candidats proclamats o exclosos estan legitimats per interposar recurs davant la Junta Electoral del centre corresponent.

Proclamacions provisionals:

Proclamacions definitives: