Els estudiants que vulguin ser delegats han de presentar la seva candidatura.

Les candidatures són unipersonals i no se celebraran votacions en aquells casos que el nombre de candidats sigui igual o inferior al nombre de llocs a cobrir. Els candidats presentats seran proclamats candidats electes.

 

Dates de presentació de candidatures

Les candidatures, adreçades a la Junta Electoral corresponent, podran ser presentades del 4 al 13 d'octubre del 2021, fins a les 17.00 hores.

 

Com puc presentar la meva candidatura

La candidatura s'ha de presentar al Registre General de la Universitat mitjançant el tràmit que podeu trobar a la Seu Electrònica, a Presentació de candidatures a les eleccions a delegats dels estudis de Grau.  

Abans de començar el tràmit s’informa de com us podeu identificar electrònicament (idCAT MòbilidCAT, [email protected], T-Cat, DNi-e, etc).

Descarrega el manual de presentació de candidatures clicant a la icona.

 

 

Al·legacions a candidatures

La Junta Electoral del centre corresponent examinarà les candidatures i farà pública la proclamació provisional de candidats el 14 d'octubre. Des del 15 al 19 d'octubre, els candidats proclamats o exclosos estan legitimats per interposar recurs davant la Junta Electoral de Centre, que resoldrà els recursos i procedirà a la proclamació definitiva el 20 d'octubre.

 

Absència de candidats

Si no es presenten candidatures, la tasca de delegat o delegada serà desenvolupada en funcions pel delegat o delegada del curs anterior. Si no és el cas, quedarà vacant.

 

Publicació i reclamacions

  • Del 4 al 13 d'octubre: període de presentació de candidatures.
  • 14 d'octubre: proclamació provisional de candidats.
  • Del 15 al 19 d'octubre: finalització de reclamacions a la proclamació provisional de candidats.
  • 20 d'octubre: resolució de les reclamacions i publicació de les candidatures definitives.
  • 3 de novembre: proclamació provisional de candidats electes.
  • Del 4 al 8 de novembre: finalització de reclamacions a la proclamació provisional de candidats electes.
  • 9 de novembre: resolució de reclamacions i proclamació definitiva de candidats electes.