Els estudiants que vulguin ser delegats han de presentar la seva candidatura.

Les candidatures són unipersonals i no se celebraran votacions en aquells casos que el nombre de candidats sigui igual o inferior al nombre de llocs a cobrir. Els candidats presentats seran proclamats candidats electes.

Les candidatures es formalitzaran amb presentació al Registre General en paper del model següent que trobareu també a les Secretaries dels vostres estudis i en els enllaços que trobareu a continuació.

 

Impresos de presentació de candidatures

 • Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (pdf)
 • Facultat d'Economia i Empresa (pdf)
 • Facultat de Ciències Polítiques i Socials (pdf
 • Facultat de Comunicació (pdf)
 • Facultat de Dret (pdf)
 • Facultat d'Humanitats (pdf)
 • Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge (pdf)
 • Escola d'Enginyeria (pdf)
 • Programa de Grau Obert (pdf)

 

Dates de presentació de candidatures

Les candidatures, adreçades al president de la Junta Electoral del centre corresponent, podran ser presentades del 4 al 14 d'octubre del 2019, fins a les 17.00 hores.

 

Lloc de presentació de candidatures

Les candidatures presentades en format paper s'adreçaran, degudament registrades, a la Junta Electoral del centre corresponent en el termini que estableix la convocatòria.

Podeu consultar les seus del Registre General.

 

Al·legacions a candidatures

La Junta Electoral del centre corresponent examinarà les candidatures i farà pública la proclamació provisional de candidats el 15 d'octubre. Des del 15 al 18 d'octubre, els candidats proclamats o exclosos estan legitimats per interposar recurs davant la Junta Electoral de Centre, que resoldrà els recursos i procedirà a la proclamació definitiva el 21 d'octubre.

 

Absència de candidats

Si no es presenten candidatures, la tasca de delegat o delegada serà desenvolupada en funcions pel delegat o delegada del curs anterior. Si no és el cas, quedarà vacant.

 

Publicació i reclamacions

 • Del 4 al 14 d'octubre: període de presentació de candidatures.
 • 15 d'octubre: proclamació provisional de candidats.
 • Del 15 al 18 d'octubre: termini de reclamacions a la proclamació provisional de candidats.
 • 21 d'octubre: resolució de les reclamacions i publicació de les candidatures definitives.
   
 • Del 4 al 27 d’octubre del 2018: actes d'informació electoral.
   
 • 5 de novembre: proclamació provisional de candidats electes.
   
 • Del 5 al 8 de novembre: termini de reclamacions a la proclamació provisional de candidats electes.
   
 • 11 de novembre: resolució de reclamacions i proclamació definitiva de candidats electes