• La figura del delegat és fonamental com a vehicle de participació dels estudiants i de contribució a millorar les relacions amb el professorat i els òrgans de govern universitaris. Hi teniu molt a dir! La participació comença a la classe.
   
 • Poden ser electors i elegibles tots els estudiants matriculats en qualsevol titulació oficial de grau de la Universitat Pompeu Fabra.
   
 • Cada curs o grup (segons estudi) por tenir dos delegats.
   
 • Si hi ha un o dos candidats, es proclamen delegats de manera directa. No se celebraran votacions en aquells casos que el nombre de candidats sigui igual o inferior al nombre de llocs a cobrir.
   
 • Si hi ha tres o més candidats en un curs o grup es celebraran eleccions electròniques.
   
 • Els delegats ho són des del moment de l'elecció fins a la celebració de les següents eleccions.