Junta Electoral

Funcions

 1. Interpretar les normes per les quals es regeix el procés electoral.
 2. Supervisar l'elaboració i la publicació del cens electoral.
 3. Proclamar els candidats, així com els resultats de les eleccions i els candidats electes.
 4. Determinar el nombre de meses electorals, així com la ubicació i la distribució d'aquestes entre els electors, i els horaris de votació.
 5. Dirigir i coordinar l'actuació de les juntes electorals desconcentrades.
 6. Resoldre les reclamacions i impugnacions sobre qualsevol assumpte relatiu al procés o als resultats electorals en un termini màxim de deu dies, llevat que aquest reglament o la convocatòria prevegi per a algun cas un altre termini.
 7. Aquelles altres funcions que li atorga el present reglament.

Composició

President

 • Pere Torra Pla, secretari general

Vocals

 • En representació del professorat:
  Antonio Ladrón de Guevara Martínez
  Angel José Rodrigo Hernández
 • En representació dels estudiants: vacant
 • En representació del personal d'administració i serveis
  Jordi Morell Núñez

Secretària

 • Pilar de Diego Ruiz
La Junta Electoral es constituirà en Mesa Electoral Electrònica.

Normativa