Sondeig

Permet al professorat crear un sondeig personalitzada per recollir la retroacció dels participants utilitzant diversos tipus de preguntes que inclouen opcions múltiples, de sí/ no o d’introducció de text. Les respostes del sondeig poden ser anònimes, si es vol, i els resultats es poden mostrar a tots els participants o es poden restringir només al professorat. Qualsevol activitat sondeig en la pàgina principal del lloc la podran completar també els usuaris no autenticats.
Activitats formatives:
  • Estudi i treball en grup,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Aprenentatge cooperatiu, Gamificació, Flipped classroom, Aprenentatge i serveis (ApS),
Sistemes d'avaluació:
  • Autoavaluació
  • Avaluació entre iguals (p2p) o co-avaluació