Qüestionari d'avaluació

Aquest mòdul permet al professor crear qüestionaris amb preguntes de diversos tipus, com ara d’opció múltiple, vertader/fals, aparellament, resposta breu i numèrica. El professor pot permetre múltiples intents, amb les preguntes barrejades o escollides a l’atzar d’entre un banc de preguntes. Es pot establir un límit de temps. Cada intent es puntua automàticament, amb l’excepció de les preguntes de tipus “resposta oberta”, i la nota es registra al llibre de qualificacions.

Bones pràctiques i experiències

  • Acompanya't de les eines digitals de la UPF per a la docènciabreu entrevista en què Meritxell Girvent, professora del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, explica com ha utilitzat l'eina qüestionaris a les seves classes.
  • Acompanya't de les eines digitals de la UPF per a la docència: breu entrevista on la professora Ainhoa Crespán, del Departament d'Economia i empresa, explica la seva experiència en els qüestionaris per a fer examens de seguiment i finals.
  • Fina Alemany, professora del Departament d'Economia i empresa, explica la seva experiència d'ús dels qüestionaris i bancs de preguntes de l'Aula Global.
Activitats formatives:
  • Seminaris/tallers, Classes pràctiques, Pràctiques externes, Estudi i treball en grup,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Aprenentatge cooperatiu, Gamificació, Flipped classroom, Aprenentatge i serveis (ApS),
Sistemes d'avaluació:
  • Autoavaluació
  • Avaluació entre iguals (p2p) o co-avaluació