Context

La UPF va implementar el 2011 el Pla d’Acció Tutorial, un conjunt d’activitats destinades a formar, orientar i guiar els estudiants durant els seus anys de formació universitària. En aquest tipus d’acompanyament el tutor adopta un rol holístic: no només supervisa l’estudiant acadèmicament, sinó que també l’ajuda en l’execució de projectes professionals. Un altre element innovador en el camp de l’acció tutorial són les mentories o acompanyaments entre estudiants, un model en què el mateix alumne es fa responsable de la tutorització d’un company. 

Referents

Diverses universitats de prestigi internacional compten ja amb programes de tutories i mentories de caràcter acadèmic, personal i professional. Destaquem exemples com el de la Universitat de Durham, en què els docents vinculen les tutories a projectes d’investigació; o el de la Facultat de Medicina de la Universitat de Duke, que aposta per planificar i fer el seguiment de les interaccions tutor-alumne amb aplicacions mòbils i a través de programes de formació en línia. Universitats com la de Monmouth, a més, ofereixen cursos per capacitar els seus tutors acadèmics.

D'altra banda, la Universitat d’Essex atorga una gran importància a les mentories o acompanyaments entre estudiants. Finalment, universitats com la de Michigan combinen tutories i mentories a través de dinàmiques impartides no només pels docents de la mateixa institució, sinó també per professionals externs. 

Objectiu EDvolució

Implementar un programa intensiu de tutories i mentories que garanteixin l’èxit acadèmic i professional dels estudiants.

Línies de treball
  • Orientar l’estudiant basant-nos en el seu desenvolupament competencial. 
  • Incloure tutors externs que acompanyin l’alumne en l’adquisició dels coneixements professionals. 
  • Vincular els projectes tractats en les tutories a uns resultats d’aprenentatge tangibles i recollits en un portafoli que l’estudiant pugui presentar al mercat laboral. 
  • Complementar les tutories amb mentories desenvolupades per estudiants de nivell superior i, fins i tot, antics alumnes.