Formació del PDI

Còmput de la dedicació docent

D’acord amb el projecte EDvolució, s’ha dissenyat un Pla de Formació dirigit al professorat de la UPF amb l’objectiu de desenvolupar tant les competències bàsiques del cos docent universitari com les competències comunes que persegueix el model educatiu EDvolució per millorar els processos d'ensenyament/aprenentatge, d’innovació i de qualitat docent. Aquest interès també es veu reflectit en el Pla Estratègic UPF 2016-2025, que preveu donar impuls a la formació del personal acadèmic.

Aquest pla està estructurat segons un programa de formació inicial, un programa de formació contínua i un altre de formació a mida. 

Formació inicial

El Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU) té com a objectiu general proporcionar formació bàsica en docència al professorat de la Universitat. Altres objectius específics que pretén són:

  • Adquirir i implementar els coneixements, les habilitats i les actituds vinculades a les competències docents del professorat universitari.
  • Iniciar el professorat novell en les activitats de planificació, desenvolupament de metodologies docents i avaluació per tal de ser capaç d'integrar-ho a la seva docència.
  • Prendre consciència de la necessitat de la innovació educativa en el context universitari.
  • Facilitar la reflexió sobre la seva pràctica docent i la necessitat d'adaptació al llarg de la seva carrera.
  • Proporcionar un entorn en el qual poder intercanviar experiències entre col·legues de diverses disciplines de la UPF.

Formació contínua

En una línia d’aprofundiment i d’especialització respecte al Programa de Formació Inicial, els continguts de la formació contínua potencien el desenvolupament professional del cos docent universitari i l’evolució de la seva carrera acadèmica.

Formació a mida

En el procés continu de reflexió de les UCA respecte de la implementació del projecte EDvolució en el seu centre, s’ofereix una formació dirigida a les especificitats de cada departament i a petició del seu professorat.     .

També es programa formació a mida per a grups de recerca, per a professorat de la mateixa assignatura, per a projectes d’innovació, o per a iniciatives in company per a centres externs a la Universitat o adscrits, entre altres.