Context

El Reial decret llei 14/2012 del 20 d’abril permet a les universitats regular la dedicació docent dels professors segons la seva recerca; és a dir, poden decidir el nombre d’hores que un docent ha d'assignar a la docència, la recerca i la gestió. A la pràctica, però, aquest equilibri es converteix en un repte, ja que les tres funcions exigeixen una dedicació ingent i es fa difícil compatibilitzar-les. En la majoria dels casos la recerca és qui en surt beneficiada, en ser el component sobre el qual gravita la promoció professional.

Referents

Són moltes les universitats que han proposat fórmules innovadores per equilibrar la dedicació dels professors. A Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona ha començat a comptabilitzar l’activitat docent de manera desglossada: no només es tenen en compte les hores presencials, sinó també la gestió de grups, la tutorització, el seguiment i l’avaluació. Als Estats Units, l’American Faculty Association proposa calcular també les hores de preparació de cada hora presencial, semipresencial o virtual. Altres centres, com la Universitat de València, han posat en marxa una prova pilot i han convertit les tutories dels estudiants en sessions virtuals que redueixen la presencialitat del docent.

Objectiu EDvolució

Redefinir el paper que el professor ha d’exercir dins i fora de l’aula; equilibrar el grau de dedicació que ha d’invertir en docència, recerca, transferència i gestió; i ampliar el reconeixement de la seva tasca docent a efectes de promoció professional i qualitat de l’ensenyament.

Línies de treball
  • Un replantejament equilibrat de les funcions i tasques del professorat.
  • L’elaboració d’un nou model de dedicació docent basat en el recompte d’hores de totes les funcions.
  • Una formació contínua de qualitat per facilitar l’adaptació al nou model.
  • Un reforçament del reconeixement a la docència.
  • La introducció d’una política d’incentivació de la innovació docent.