Context

Una de les conseqüències més palpables de la Declaració de Bolonya és la implicació dels docents en el procés d’ensenyament-aprenentatge de les dinàmiques educatives. Això comporta, de manera implícita, la incorporació no només de noves metodologies docents, sinó també d’altres sistemes d’avaluació.

En educació s’identifiquen essencialment tres tipus d’avaluació:

  • L’avaluació inicial: destinada a analitzar els coneixements fonamentals dels estudiants, així com els seus interessos i expectatives. Serveix per orientar el disseny i la planificació de l’assignatura.
  • L’avaluació formativa: pensada per regular i fer un seguiment de l’alumne, tot facilitant que la mateixa activitat avaluativa sigui un element més d’adquisició d’aprenentatge.
  • L’avaluació final o sumativa: utilitzada per verificar i acreditar l’adquisició de coneixements en finalitzar l’assignatura.

Tradicionalment, les universitats han centrat l’atenció en l’avaluació sumativa. Assignatures en què l’examen configura el pes majoritari de la nota final en són un clar exemple. La tendència actual, però, és desenvolupar un tipus d’avaluació formativa que serveixi a l’estudiant per prendre consciència dels objectius assolits al llarg del procés d'aprenentatge. La introducció d'aquest model no comporta eliminar o marginar l’avaluació sumativa, però sí centrar-se en el procés educatiu d’una manera continuada, i no aïllada.

Referents

En el panorama educatiu internacional són diverses les universitats que han incorporat l’avaluació formativa com a element identificatiu del seu model docent, per exemple la Universitat de Dublin Trinity College. Altres universitats aporten exemples d’avaluacions diferents: incorporant un portafoli de l’estudiant (Universitat de Leicester) o combinant els tipus d’avaluació formativa i sumativa (Universitat de Harvard). La Universitat d’Auckland, a més, disposa d’una plataforma destinada a l’avaluació formativa no només dels estudiants, sinó també del professorat.

Objectiu EDvolució

Ressituar els sistemes avaluatius i atribuir més pes a l’avaluació formativa.

Línies de treball
  • Reflexionar sobre els models de puntuació de les matèries.
  • Debatre sobre els moments d’avaluació i els tipus d’avaluacions que es fan als estudiants.
  • Dissenyar activitats avaluatives que condueixin al guany formatiu de l’estudiant.