Context

L’aprenentatge basat en projectes (ABP) és una de les metodologies de treball actiu que millor permet als estudiants vertebrar i integrar els coneixements de diferents matèries. Ho fa aplicant el model de gestió de projectes ADDIE (anàlisi, disseny, desenvolupament, implementació i avaluació) a un repte concret. Aquesta metodologia se circumscrivia inicialment a assignatures individuals; la tendència actual, però, és adoptar-la com a dinàmica transversal també entre diferents assignatures.

Iniciatives com les pràctiques professionalitzadores, les estades formatives en empreses o els doctorats industrials, totes basades en el treball per projectes, són una bona opció perquè els estudiants posin en pràctica les competències desenvolupades al llarg del grau en un context real. En aquesta línia, la UPF disposa del pràcticum del Departament de Comunicació, un programa en què els alumnes dissenyen un projecte professional que aplicaran després en el lloc de pràctiques.

Referents

La Universitat Oberta de Catalunya utilitza l'aprenentatge per projectes en alguns dels seus màsters, especialment en aquells que inclouen la realització d’un projecte empresarial a partir del model de disseny instruccional ADDIE. En l'àmbit internacional, l’aprenentatge basat en projectes també ha donat lloc a propostes interessants: elaborar el treball de fi de grau (TFG) en empreses d’innovació científica i de recerca (Universitat d’Eindhoven), personalitzar projectes empresarials en funció de les habilitats dels estudiants (Universitat d'Aalto), desenvolupar projectes socials i professionals amb l’ajuda del crowdfunding (Universitat de Boston) o crear borses professionals que connectin estudiants i empreses (Universitat de Copenhaguen), entre altres.

Objectiu EDvolució

Incrementar l’experiència de l’aprenentatge basat en projectes i fer que tingui una major repercussió en el currículum professional de l’estudiant.

Línies de treball
  • Desenvolupar projectes omnicomprensius i transdisciplinaris, que englobin diferents assignatures i àmbits de coneixement.
  • Executar projectes d’àmbit social i/o empresarial en diversos formats.
  • Professionalitzar els treballs de fi de grau, entesos com l’execució d’un producte (de recerca, desenvolupament i/o innovació) d’acord amb els estàndards industrials.