Context

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esports va establir l’any 2010, a través de l’Estatut de l’estudiant, que totes les universitats havien de desenvolupar tutories i incloure-les com a part de la docència. En el seu moment aquest dictat va requerir que les universitats haguessin de dissenyar un acompanyament de l’estudiant més enllà de les activitats lectives. En aquesta línia, la UPF va implementar el Pla d’Acció Tutorial, un conjunt d’activitats destinades a formar, orientar i guiar els estudiants durant els seus anys de formació universitària. En aquest tipus d’acompanyament el tutor adopta un rol holístic: no només supervisa l’estudiant acadèmicament, sinó que també l’ajuda en l’execució de projectes professionals. 

Un altre element innovador en el camp de l’acció tutorial són les mentories o acompanyaments entre estudiants, un model en què el mateix alumne es fa responsable de la tutorització d’un company. Aquest tipus d’acompanyament ajuda a fomentar l’aprenentatge no estrictament acadèmic i afavoreix uns lligams socials que poden repercutir positivament en el futur professional dels estudiants. 

Referents

Diverses universitats de prestigi internacional compten ja amb programes de tutories i mentories de caràcter acadèmic, personal i professional. Destaquem exemples com el de la Universitat de Durham, en què els docents vinculen les tutories a projectes d’investigació; o el de la Facultat de Medicina de la Universitat de Duke, que aposta per planificar i fer el seguiment de les interaccions tutor-alumne amb aplicacions mòbils i a través de programes de formació en línia. Universitats com la de Monmouth, a més, ofereixen cursos per capacitar els seus tutors acadèmics.

D'altra banda, la Universitat d’Essex atorga una gran importància a les mentories o acompanyaments entre estudiants. Finalment, universitats com la de Michigan combinen tutories i mentories a través de dinàmiques impartides no només pels docents de la mateixa institució, sinó també per professionals externs. 

Objectiu EDvolució

Implementar un programa intensiu de tutories i mentories que garanteixin l’èxit acadèmic i professional dels estudiants.

Línies de treball
  • Orientar l’estudiant basant-nos en el seu desenvolupament competencial. 
  • Incloure tutors externs que acompanyin l’alumne en l’adquisició dels coneixements professionals. 
  • Vincular els projectes tractats en les tutories a uns resultats d’aprenentatge tangibles i recollits en un portafoli que l’estudiant pugui presentar al mercat laboral. 
  • Complementar les tutories amb mentories desenvolupades per estudiants de nivell superior i, fins i tot, antics alumnes.