Aquesta web ja no és activa. La nova web del grup de Tecnologies Interactives i Distribuides per l'Educació (TIDE) és disponible en aquesta adreça:

https://www.upf.edu/web/tide

Esta web ya no está activa. La nueva web del grupo de Tecnologíass Interactivas y Distribuidas para la Educación (TIDE) está disponible en esta dirección:

https://www.upf.edu/web/tide

This website has been deactivated. The new website of the Research Group on  Interactive and Distributed Technologies for Educación (TIDE) is available at:

https://www.upf.edu/web/tide