Grau en Ciències Empresarials-Management

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques

Crèdits

1r. curs

2n. curs

3r. curs

4t. curs

Total

Assignatures bàsiques (B)

40

20

-

-

60

Assignatures obligatòries (O)

20

40

60

120

Assignatures optatives (incloses les pràctiques) (Op)

 

-

54

54

Treball Fi de Grau

-

-

-

6

6

Total

-

-

-

-

240

 

Primer curs

 B: Matèria bàsica, O: Matèria obligatòria, OP: matèria optativa.

Trimestre

Assignatura

Tipus

Crèdits

Descripció

Continguts

Matèria

1r.

Anàlisi de Dades

O

6

- Familiaritzar-se amb la manipulació de bases de dades i recursos disponibles a la universitat.
- Introduir-se als conceptes estadístics elementals mitjançant aplicacions informàtiques, estadístiques i gràfiques.

Eines informàtiques per a la cerca, emmagatzematge, procés i comunicació de dades estadístiques i econòmiques. Ús avançat de full de càlcul. Anàlisi i descripció de dades univariants numèriques o categòriques. Concepte de centre i dispersió. Càlcul i interpretació d'índex simples i complexos, taxes, percentatges. Gràfics i anàlisi elemental de sèries temporals. Relació entre variables numèriques (correlació i recta de regressió), entre una variable numèrica i una categòrica i entre variables categòriques, gràfics, taules i interpretació.

-

1r. i 2n.

Economia

B

9

Introduir-se en els principals problemes que planteja l'economia moderna des del punt de vista de les decisions individuals i del funcionament agregat de l'economia.

Introducció als fonaments de l'economia i a les principals qüestions microeconòmiques i macroeconòmiques. Demanda, oferta i equilibri de mercat. Limitacions del mercat i intervenció pública: eficiència econòmica i benestar.
Els cicles econòmics. La política fiscal i monetària. L'economia al llarg termini: inversió i formació de capital. Mercat de treball i desocupació. Oferta monetària i inflació. Balança de pagaments i tipus de canvi en una economia oberta.

Economia

1r. i 2n.

Organització i Administració d'Empreses I

B

9

- Tenir una visió general de l'empresa i les seves principals àrees funcionals.
- Analitzar notícies d'actualitat relacionades amb l'empresa.
- Preparar un cas d'empresa i presentar-lo en públic.

Presa de decisions dins de les organitzacions. Supòsits de comportament per a l'anàlisi de les organitzacions. Relació entre l'empresa i el seu entorn econòmic. Organitzacions i mercats. Decisió i estratègia empresarials. Introducció a les àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització. Finances corporatives: topologia d'empreses i el paper de la responsabilitat limitada. La gestió en les organitzacions: coordinació i motivació.

Empresa

1r. i 2n.

Matemàtiques

B

10

- Dominar la notació i manipulació algebraica en el context del càlcul univariant, l'àlgebra lineal i matricial i la seva aplicació al càlcul diferencial en diverses variables.
- Adquirir conceptes bàsics sobre la recta real, les funcions reals, el càlcul univariant, espais euclidians i àlgebra matricial.
- Conèixer les propietats de les famílies bàsiques de funcions reals, així com les propietats locals de les funcions diferenciables i de les tècniques de càlcul diferencial i integral. Conceptes i metodologia d'optimització (sense restriccions) en diverses variables.
- Identificar i interpretar models matemàtics simples aplicables a l'economia. 

Funcions reals d'una variable. Càlcul diferencial i integral univariant. Introducció a l'àlgebra lineal i al càlcul amb diverses variables. Tècniques d'estàtica comparativa. Tècniques d'optimització en vàries variables. 

Matemàtiques

2n.

Dret de l'Empresa I

B

6

L'assignatura permetrà a l'alumne un primer contacte amb el dret i amb les seves implicacions econòmiques. En particular, s'insistirà en el dret dels contractes en les relacions econòmiques.

Marc jurídic general de l'activitat econòmica i empresarial: regles i actors. Règim jurídic de la propietat. Propietat immobiliària. Propietat intel·lectual. Règim de contractes. Contracte en general. Principals tipus contractuals.
Dret de societats. Estructura i govern dels principals tipus de societats. Mercats de capital i Dret. Règim laboral de l'empresa. Elements de la fiscalitat de l'empresa.

Dret

3r.

Dret de l'Empresa II

B

6

L'assignatura permetrà a l'alumne un primer contacte amb el dret i amb les seves implicacions econòmiques. En particular, s'insistirà en el dret dels contractes en les relacions econòmiques.

Marc jurídic general de l'activitat econòmica i empresarial: regles i actors. Règim jurídic de la propietat. Propietat immobiliària. Propietat intel·lectual. Règim de contractes. Contracte en general. Principals tipus contractuals. Dret de societats. Estructura i govern dels principals tipus de societats. Mercats de capital i Dret. Règim laboral de l'empresa. Elements de la fiscalitat de l'empresa.

Dret

3r.

Direcció Comercial I

O

5

- Familiaritzar-se amb els conceptes bàsics de màrqueting.
- Adquirir les bases i els coneixements per a l'anàlisi de l'entorn i el mercat.
- Conèixer els principals models de comportament del consumidor.
- Conèixer les principals eines de màrqueting amb què compta l'empresa per comercialitzar els seus productes i serveis.

Definició de màrqueting i evolució històrica dels conceptes i les pràctiques en l'àrea. Elements del mercat i eines del màrqueting: producte, preu, comunicació i distribució. Sistemes d'informació i investigació comercial.
Anàlisi de l'organització, el mercat, el microentorn i el macroentorn. El mercat potencial. Mesura i previsió de la demanda.

 

3r.

Introducció a la Comptabilitat Financera

O

5

L'assignatura permetrà a l'estudiant:
- Ser capaç de realitzar un cicle comptable.
- Elaborar un balanç de situació i pèrdues i guanys.
- Comprendre el funcionament de la partida doble.
- Comptabilitzar les transaccions econòmiques més habituals.

Balanç de situació. Compte de resultats. Elaboració del cicle comptable.

 

3r.

Matemàtiques Financeres

O

5

Abordar els aspectes actuarials i estadístics dels contractes financers.

Mètodes de descompte de fluxos de caixa. Valor present net d'un contracte.

 

 Segon curs

Trimestre

Assignatura

Tipus

Crèdits

Descripció

Continguts

Matèria

1r.

Anàlisi d'Estats Comptables

O

5

- Ser capaç d'analitzar la situació financera i patrimonial d'una empresa.
- Ser capaç d'analitzar la rendibilitat d'una empresa.
- Conèixer les eines per a contextualitzar (sector, mida...) les anteriors anàlisis.

Anàlisi de l'estructura financera i patrimonial. Anàlisi de rendibilitat. Principals ràtios.

 

1r.

Història de l'Empresa

O

5

- Comprendre les pautes recurrents dels processos històrics de l'empresa.
- Aprofundir en l'estudi històric de l'evolució de l'empresa.
- Formular, dominar i defensar l'estudi de casos històrics.

L'empresa i la seva forma jurídica. El paper de l'empresa. La primera revolució industrial. L'empresa actual i globalització.

 

1r.

Recursos Humans I

O

5

- Elaborar estratègies organitzatives i de persones.
- Aplicar tècniques de direcció de persones.

Selecció. Formació. Remuneració. Incentius. Promoció del personal. El gènere en la gestió dels recursos humans.

 

1r. i 2n.

Estadística

B

10

- Adquirir els conceptes bàsics de la probabilitat i la inferència estadística.
- Conèixer i comprendre els càlculs estadístics bàsics i les eines informàtiques que els faciliten.
- Identificar els elements que componen un model estadístic univariant aplicat a situacions reals.
- Usar paquets estadístics i interpretar correctament les llistes que produeix.

Probabilitat i esperança matemàtica. Probabilitats condicionals. Distribucions. Estadística descriptiva. Estimació. Contrast d'hipòtesis. Model simple de regressió. Ús de programes estadístics.

Estadística

2n.

Organització i Administració d'Empreses II

O

5

- Desenvolupar la seva capacitat analítica per analitzar la presa de decisions dins de les organitzacions.
- Identificar els factors de l'entorn de l'empresa que condicionen les decisions del disseny organitzatiu.
- Obtenir eines metodològiques per a l'estudi de les organitzacions, en particular de l'economia de la informació.
- Combinar mètodes pràctics amb lectura d'articles.

Presa de decisions dins de les organitzacions. El disseny de l'organització: estratègia i estructura, diversos dissenys organitzatius alternatius. Incentius dins de l'empresa: selecció adversa i risc moral, disseny de mecanismes d'incentius a l'interior de les organitzacions. Política d'ocupació i gestió de recursos humans, mercats laborals interns, jerarquies i promocions. L'empresa i el seu entorn. Les imperfeccions de mercat i el Teorema de Coase. La responsabilitat social corporativa i el paper de l'ètica empresarial.

 

2n.

Comptabilitat de Costos I

O

5

- Desenvolupar els coneixements per al càlcul del cost d'un producte segons diferents sistemes.
- Ser capaç de trobar les desviacions pressupostàries i les seves causes.

Sistemes de costos parcials i complets. Pressupostos i desviacions. Presa de decisions. Comptabilitat de costos mediambiental. Costos de qualitat. Càlcul del punt d'equilibri.

 

2n. i 3r.

Mètodes Quantitatius per a la Presa de Decisions

B

10

- Comprendre els conceptes bàsics plantejats.
- Ser capaç d'interpretar aquests conceptes en el context de la logística i gestió empresarial i pública, i també  en la resolució de problemes i casos.
- Conèixer i usar paquets estadístics adequats a les tècniques estudiades.

Teoria de l'elecció amb incertesa, utilitat esperada, aversió al risc. Teoria de la decisió, valor de la informació i de la informació parcial. Programació lineal, obtenció de solucions i pràctica amb eines informàtiques. Programació entera. Programació multicriteri, punt eficients i mètodes de solució. Models de xarxa. Gestió de cues. Programació de projectes. Formulació de problemes i aplicació en logística empresarial, en el camp del sector públic i en l'empresa en general.

Matemàtiques

3r.

Direcció Comercial II

O

5

-Adquirir les habilitats analítiques per a definir els objectius d'una marca.
- Conèixer els processos de segmentació de mercat i posicionament de productes.
- Adquirir els coneixements per al desenvolupament d'un pla de màrqueting.

Anàlisi de segmentació de mercats. Estratègies de posicionament. Estratègies al llarg del cicle de vida d'un producte. Estratègies per a mercats internacionals.
El pla de màrqueting. Estratègies de producte, línia de producte, marca, preus, comunicació i distribució.

   

3r.

Direcció Estratègica I

O

5

- Entendre els principals problemes estratègics de l'empresa.
- Consolidar els coneixements de teoria de jocs i de microeconomia i aplicar-los a l'estratègia empresarial.
- Millorar les habilitats de treball en grup, i d'expressió oral i escrita.

Introducció: per què estudiar estratègia. Els límits horitzontals i verticals de l'empresa. La diversificació i les funcions empresarials. Estructura de mercats i competència. Competència dinàmica. El compromís estratègic. L'amenaça d'entrada al mercat. Anàlisi industrial. Posicionament estratègic i avantatge competitiu. Sostenibilitat de l'avantatge competitiu.

 

3r.

Economia Financera

O

5

Familiaritzar-se amb els instruments d'inversió financers i els riscos inherents.

Inversió i finançament. Mercats financers. Renda fixa i renda variable. Organitzacions financeres. Risc i rendibilitat. Decisions de cartera i diversificació.

 

Tercer i quart curs

Assignatures obligatòries

Trimestre

Assignatura

Requisits

Tipus

Crèdits

Descripció

Continguts

1r.

Direcció Financera I

S'ha d'haver cursat Economia Financera

O

5

Familiaritzar-se amb l'anàlisi de la gestió dels fluxos de caixa de l'empresa.

Anàlisi dels fluxos de caixa. Selecció de projectes d'inversió en condicions de certesa i d'incertesa. Model de cartera de projectes.

1r.

Comptabilitat Financera

 

O

5

- Conèixer les diferents legislacions: PGC, PGC pimes, NIC.
- Ser capaç de comptabilitzar la gran majoria de transaccions econòmiques.

Estudi del funcionament del Pla General Comptable vigent. PGC PIMES.

1r.

Investigació de Mercats I

 

O

5

- Conèixer les fonts d'informació amb què compta l'empresa per al coneixement dels seus mercats.
- Conèixer les diferents etapes que configuren un estudi de mercat.
- Adquirir els coneixements necessaris a través del desenvolupament d'un estudi de mercat.

Determinació de la informació necessària per a la presa de decisions. Tipus d'informació. Processos de mostreig. Escales de mesura de variables. Disseny de qüestionaris. Procés de recollida d'informació. Fonts d'error. Descripció univariant de poblacions. Taules creuades. Introducció als mètodes d'anàlisi multivariant.

1r.

Direcció d'Operacions

 

O

5

- Introduir-se a les diferents activitats de producció i d'operacions que realitzen les empreses i institucions.
- Examinar com es realitzen les decisions tant estratègiques com tàctiques sobre el funcionament de les empreses.

Introducció a la direcció de la producció. Disseny de processos de planificació de la capacitat a llarg termini. Localització de les plantes de producció. Gestió de la qualitat. Gestió de l'inventari. El cas del JIT. Planificació agregada. Planificació de les necessitats de materials (MRP) i de capacitat (CRP). Tècniques de programació a curt termini.

2n.

Direcció Estratègica II

 

O

5

- Aprofundir en els conceptes clau de la direcció estratègica.
- Enfontar-se a problemes d'empreses reals i dissenyar plans estratègics.
- Millorar les habilitats de treball en grup i d'expressió oral i escrita.

Naturalesa i fonts d'avantatge competitiu. Posicionament: avantatge en costos i en diferenciació. La naturalesa i fonts de l'avantatge en costos i els seus riscs. Anàlisi de l'avantatge de diferenciació respecte a la demanda i l'oferta. L'estratègia i l'entorn.
Estratègies per a indústries emergents i per a indústries madures. La implementació de l'estratègia

2n.

Comptabilitat de Costos II

S'ha d'haver cursat Comptabilitat de Costos I

O

5

Familiaritzar-se amb l'aplicació dels diferents sistemes de costos i conèixer la seva repercussió legal i en el resultat.

Càlcul del cost dels elements que formen un producte o servei. Sistemes d'imputació de costos indirectes. La problemàtica dels costos conjunts.

2n.

Règim Fiscal de l'Empresa

 

O

5

- Identificar els principals impostos que incideixen sobre l'activitat empresarial i conèixer la normativa reguladora bàsica dels mateixos.
- Plantejar les implicacions fiscals de qualsevol problema d'una empresa (reestructuració empresarial, dissolució ...) i desenvolupar els coneixements per a optimitzar la fiscalitat en la presa de decisions.
- Desenvolupar una visió multidisciplinar en l'anàlisi de l'eficiència i les decisions empresarials.

Estudi dels supòsits de fet tributaris que assumeix l'empresa a cada fase o moment del seu procés evolutiu, des de la seva constitució, desenvolupament, patrimoni, transformació i extinció.
Fiscalitat empresarial en el sistema tributari espanyol, com a complement descriptiu de la perspectiva dinàmica: aspectes jurídics més importants de l'Impost de Societats i de l'IVA, així com dels altres impostos que tinguin importància recaptatòria o econòmica, o simplement complementària de les anteriors, com l'IRPF, IRNR i ITP.
Incentius fiscals de les PIMES, incidència de la fiscalitat en la comptabilitat de les empreses, fonaments i/o principis que justifiquen la imposició societària, la doble imposició interna i internacional, fonaments econòmics de l'IVA, etc. Incidència de la fiscalitat en la presa de decisions empresarials: optimització de les polítiques d'amortització, alternatives fiscals d'inversió empresarial.

2n.

Recursos Humans II

 

O

5

- Elaborar estratègies organitzatives i de persones.
- Aplicar tècniques de direcció de persones.

Enfocament multidisciplinari: eines de psicologia, sociologia i de gestió de l'empresa. Planificació de recursos humans, contractació, compensació, avaluació, entrenament i desenvolupament, separació de treballadors i gestió internacional dels recursos humans.

3r.

Creació d'Empreses

 

O

5

- Desenvolupar capacitats creatives necessàries per al disseny de nous conceptes de negocis.
- Entendre els assumptes ètics que formen part de les activitats d'emprenedoria i aprendre a manejar-les.
- Adquirir habilitats per a la recerca, reconeixement i avaluació d'oportunitats que poden ser transformades en negocis viables.
- Aplicar els diferents passos del procés de desenvolupament d'una oportunitat cap a un model de negoci.
- Elaborar estratègies de negoci utilitzant un enfocament sistèmic en base al model de negocis.
- Desenvolupar estratègies per gerenciar els costos i generar ingressos que facin sostenible el model de negoci.
- Adquirir les bases per a muntar un negoci viable en el futur.

Qui és l'emprenedor i què és "enterpreneurship". Creativitat i  reconeixement de l'oportunitat. El model de negocis. L'estratègia del negoci. Investigació de mercat i estratègies de màrqueting. Estratègies d'entrada, assumptes legals i d'ètica professional. L'economia dels nous emprenedors. La importància de l'equip de gestió.

3r.

Direcció Financera II

S'ha d'haver cursat Economia Financera
A més, serà d'ajuda haver cursat Direcció Financera I

O

5

Familiaritzar-se amb els problemes de finançament de l'empresa a curt i llarg termini.

Estructura de finançament. Polítiques financeres a curt i a llarg termini. El cost de capital: combinació de risc i rendibilitat. El teorema de Modigliani-Miller i l'estructura financera òptima

3r.

Comerç Exterior I

 

O

5

- Identificar els avantatges, limitacions, i riscos que afronta l'empresa en entrar en mercats estrangers.
- Conèixer i avaluar les diferents vies alternatives d'entrada i processos per a la comercialització de productes en aquests mercats.

L'entorn internacional i la globalització. Avantatges i inconvenients de la internacionalització de l'empresa. Aranzels i duana en el comerç exterior. La documentació del comerç exterior. El transport internacional. Els mitjans de pagament en els mercats internacionals. El finançament del comerç exterior. La contractació internacional. Les estratègies de comunicació i promoció en els mercats

3r.

Sistemes d'Informació

 

O

5

Organitzar i implementar sistemes d'informació per a la presa de decisions empresarials.

El valor de la informació. La planificació estratègica dels sistemes d'informació. L'enginyeria de la informació. Anàlisi i construcció dels sistemes d'informació. Tecnologia base. Arquitectura de sistemes.
Telecomunicacions, xarxes i Internet. Aplicacions. SIAPD: Sistemes d'Informació per a l'Ajuda a la Presa de Decisions.

Assignatures optatives

IMPORTANT: No totes les assignatures optatives que apareixen al pla d'estudis s'imparteixen cada any. Per saber quines són les optatives que s'impartiran, heu de consultar el document "Oferta d'assignatures optatives", el qual s'actualitza cada curs.

 

Perfil formatiu en Organització d'Empreses

Assignatura

Tipus

Crèdits

Requisits

Descripció

Continguts

Política d'Empresa Internacional               

OP

5

 

Introduir-se a temes d'empresa internacional i obtenir eines per a afrontar dilemes ètics en l'empresa de manera efectiva.

Empresa global i dret internacional. Responsabilitat social corporativa. Enfocament econòmic de l'ètica i els beneficis. Teories de racionalitat ètica. Empresa internacional i polítiques nacionals. Ètica de les pràctiques de màrqueting. Empresa i temes mediambientals globals. Mercats laborals globals. Corrupció. Crisis financeres i ètiques.

Temes Actuals en Política d'Empresa

OP

5

 

- Afrontar casos reals de problemes de gestió empresarial, així com articles d'investigació.
- Dissenyar plans estratègics per a solucionar els problemes.

L'individu i l'empresa contemporània. L'empresa i el canvi institucional. Novetats en la gestió i la regulació de la qualitat. Noves formes d'integració i desintegració vertical. La crisi de les marques comercials. La divisionalització. E-business. L'actiu fonamental: la gestió de la carrera professional.

Sociopsicologia de les Organitzacions

OP

5

 

Comprendre els diferents dissenys organitzatius, així com el comportament dels individus dins de les organitzacions.

Analitzar els principals problemes de la sociopsicologia de les organitzacions des de diferents perspectives: L'individu dins de l'organització, aspectes fonamentals: personalitat, capacitats, percepció, capacitat d'aprenentatge i motivació. L'individu dins del grup, aspectes a analitzar: el conflicte, la capacitat de lideratge, la comunicació, presa de decisions col.lectives, poder i política. El disseny i la cultura organitzatius i el canvi en les organitzacions.

Responsabilitat Social Corporativa i Ètica Empresarial

OP

5

 

- Comprendre l'impacte de l'activitat empresarial en la societat en conjunt (medi ambient, etc.).
- Conèixer els límits de la regulació de l'activitat empresarial.
- Comprendre el paper del concepte de RSC com a alternativa a la regulació.
- Pensar des d'una perspectiva ètica l'activitat empresarial.
- Distingir els diferents grups d'interès (stakeholders) de l'empresa: capitalistes, medi ambient, treballadors, clients, etc.
- Relacionar els conceptes de RSC i sostenibilitat de l'avantatge competitiu de l'empresa.
- Descobrir les principals pràctiques de RSC de l'empresa.

Empresa i mercat. Conflicte empresa i societat. La regulació i els seus límits. El concepte de responsabilitat social corporativa. Govern corporatiu.
Responsabilitat social corporativa i rendibilitat empresarial. El problema de la sostenibilitat de l'avantatge competitiu per a una empresa responsable.
Ètica empresarial. Medi ambient. Sostenibilitat. Gestió ambiental de l'empresa. Gestió i desenvolupament de persones. Els recursos humans i l'empresa. Conciliació vida laboral i familiar. Igualtat de gènere. Grups vulnerables i diversitat. Prevenció de la salut laboral. Màrqueting i reputació. Activisme i mitjans de comunicació. Màrqueting responsable. Perspectives sectorials. Inversions socialment responsables. PIMES.
Empreses turístiques. Les administracions públiques i la responsabilitat social corporativa. Memòries, verificació i certificació.

Comerç Exterior II

OP

5

És recomanable haver cursat Comerç Exterior I

- Conèixer les diferents vies d'entrada i comercialització de productes en mercats estrangers.
- Avaluar els diferents canals alternatius de distribució de productes en mercats estrangers.
- Conèixer les fonts i vies d'obtenció d'informació a què accedeixen les empreses per conèixer i avaluar aquests mercats.
- Identificar els processos d'inversió que hi han de dur a terme les empreses.

Estratègies d'entrada en mercats estrangers. Els consorcis d'exportació. Xarxes comercials internacionals. Els agents comercials. Les xarxes externes. La informació comercial internacional. Les inversions a l'estranger. Les delegacions comercials. Les inversions productives. La negociació internacional. Les estratègies de comunicació globals.

Gestió de l'Empresa Familiar

OP

5

 

- Ser capaç de traduir a supòsits concrets, en aquest cas en la gestió de l'empresa familiar, bona part de les teories més generals de l'economia de l'empresa.
- Afrontar dilemes de gestió en l'empresa de manera efectiva.

Definició, importància i característiques de les empreses familiars. Empresariat i cicle de vida de l'empresa familiar. L'empresa familiar com a societat tancada. El contracte empresarial familiar. Acords estatutaris i acords extra estatutaris. Òrgans de govern en l'empresa familiar. Propietat i gestió en l'empresa familiar. Estratègies competitives i empresa familiar. El finançament en l'empresa familiar. L'empresa davant l'assumpció de riscos. Captació de recursos aliens. La successió en l'empresa familiar. Fases del procés. Cessió de la propietat. Cessió de la gestió.

Gestió d'Empreses en el Sector de l'Esport i les Activitats d'Oci

OP

5

 

- Ser capaç de traduir a supòsits concrets bona part de les teories més generals de l'economia de l'empresa.
- Obtenir eines per afrontar dilemes de gestió de manera efectiva.

Delimitació i classificació. Els serveis de mercat. Importància en el conjunt de l'economia a Catalunya. Evolució del sector. Producció, ocupació i productivitat. Especialització en el sector dels serveis. Ús del temps lliure: activitats i oci. Dades de l'activitat del sector a Catalunya i a Espanya. Tipologia. Mitjans de comunicació i oci. El joc. L'esport. Els parcs temàtics i els espais recreatius. La indústria de la cultura. Oferta pública i privada. Concepte i tipologia de l'esport.Els productes esportius. Instal·lacions, equipaments esportius, serveis i productes complementaris. El flux generat per les activitats esportives i mesura de l'impacte econòmic. El mercat dels esports professionals. Components dels ingressos de les entitats esportives. Els factors determinants de l'assistència a espectacles esportius. Anàlisi de la demanda de productes i serveis complementaris.
Demanda i noves tecnologies. L'oferta esportiva. Institucions federatives, clubs i associacions. Els grans esdeveniments esportius i impacte econòmic.

Jocs d'Empresa

OP

5

 

- Adquirir una visió general de l'activitat empresarial, apreciant els objectius i mitjans disposats en un entorn canviant que requereixen una gestió, presa de decisions i resolució de conflictes.
- Analitzar les actuacions de les empreses en la consecució dels seus objectius i les interrelacions amb l'entorn i elaborar criteris personals sobre els efectes positius i negatius que poden tenir.
- Identificar les àrees funcionals que componen l'empresa, la funció que desenvolupen i les seves relacions internes de manera vinculada amb les que formen part de l'entorn més proper.
- Interpretar i valorar de manera general les decisions de les empreses en les seves estratègies de creixement, internacionalització i relocalització, considerant el paper en el context d'una economia globalitzada.

Assignatura de síntesi.

Gestió de Projectes

OP

5

 

- Ser capaç de desenvolupar anàlisis de viabilitat i rendibilitat de nous projectes.
- Conèixer i gestionar els riscos que implica la implementació de projectes.
- Avaluar la gestió dels projectes al llarg de les diferents fases i implementar la configuració per a la millora d'aquesta.

Gestió econòmica i financera dels projectes. Estructures organitzatives per a la gestió de projectes. Fases d'un projecte. Anàlisi de la gestió d'un projecte. Gestió de la qualitat aplicada a projectes. Gestió de les persones involucrades en el projecte.

Gestió de la Innovació i la Tecnologia

OP

5

 

- Familiaritzar-se amb les activitats de recerca i innovació.
- Conèixer els diferents aspectes i mecanismes de la gestió de la innovació.
- Saber avaluar i implementar els programes de R+D a l'empresa.

La investigació com a activitat empresarial i les seves interaccions amb les altres àrees de l'empresa. La dimensió estratègica de les activitats de R+D a l'empresa. Selecció, avaluació i finançament de projectes de R+D. Planificació i control d'un programa de R+D. L'equip humà i el departament de R+D. Protecció de la tecnologia a través de patents i marques. El màrqueting en la gestió de la innovació.

Creació d'Empreses Socials

OP

5

 

- Conèixer les diferències entre una empresa social i una empresa tradicional, i el paper de l'emprenedor social.
- Analitzar els diversos models existents per al desenvolupament d'empreses socials i el seu rang d'acció i participació social.
- Apreciar com l'emprenedoria social promou el canvi social i el desenvolupament sostenible.

Introducció a l'esperit empresarial social. La seva importància en el món econòmic. Definició de missió i objectius d'una empresa social. Classificació de l'empresa social. Models operatius de les empreses socials. Els problemes socials i l'emprenedoria social a la pràctica. Enfocaments per a abordar els problemes socials a través d'empreses viables i sostenibles. Estratègies de l'empresa social: màrqueting, financeres, culturals i generació de capacitats empresarials.

Psicologia i Empresa

OP

5

 

- Generar idees creatives a nivell individual, grupal i organitzatiu, i aplicar-les al context empresarial mitjançant processos de negociació.
- Adquirir el coneixement psicològic bàsic per a comprendre l'individu, tant a nivell cognitiu com emocional.

Fonaments de psicologia social: percepció, cognició i influència social, formació d'impressions i persuasió. Creativitat: generació, avaluació i mètodes de selecció d'idees. Com es veu afectada la creativitat pels processos grupals, cultura organitzativa i estructura? Negociació: principis de negociació, negociació individual, negociació en equip.

Perfil formatiu en Economia i Gestió Pública

Assignatura      

Tipus

Crèdits

Requisits

Descripció

Continguts

Fiscalitat Internacional

OP

5

-

 Introduir-se a aquells aspectes de la tributació que més incideixen sobre l'entorn empresarial, en les decisions de localitzacions de fonts de renda i de residència, tant per a persones com per a empreses, i en el comerç internacional. Alguns d'aquests aspectes tenen a veure amb arbitratges fiscals, altres amb els resultats dels processos d'harmonització o de competència fiscal, però en tot cas, rellevants per a la presa de decisions dels agents econòmics.

Fiscalitat de les relacions econòmiques internacionals. Processos de coordinació i de conflicte. Drets de duana, imposició indirecta sobre les transaccions, sobre la renda de persones i societats sota convenis de doble imposició, compliment de directrius europees i la jurisprudència dels tribunals internacionals.

Fiscalitat Local

OP

5

-

Familiaritzar-se amb aquells aspectes de la tributació que més incideixen sobre l'activitat econòmica localitzada en els territoris, i així en les decisions de localitzacions, de fonts de renda i de residència, tant per a persones com per a empreses, i en el comerç en general.

Impost sobre la renda de les persones físiques i fiscalitat local.

Fonaments d'Economia Pública

OP

5

-

- Reflexionar a partir de supòsits concrets de la realitat econòmica -en què el sector públic és present- i sobre les raons que justifiquen aquesta intervenció.
- Identificar si els mitjans utilitzats són els òptims per a la consecució dels objectius d'eficiència i equitat que en cada cas s'hagin establert.

Teoremes Fonamentals de l'Economia del Benestar. Fallida de mercat. L'activitat financera, pressupostària i de regulació. Anàlisi dels instruments d'intervenció: producció directa, transferències, impostos (tipologia i efectes econòmics). La Hisenda Pública multijurisdiccional: aspectes internacionals i territorials del federalisme fiscal.

Economia Pública Aplicada

OP

5

Es recomana haver cursat Fonaments d'Economia Pública

Reflexionar, a partir de supòsits concrets, sobre la intervenció de l'estat a l'economia des dels seus aspectes institucionals més pròxims a la realitat de l'economia: l'acció pressupostària de l'estat a través dels seus múltiples agents (administració central, autonòmica i local i de la seguretat social). Es tindran en compte tant el vessant de despeses com d'ingressos, emfatitzant els efectes sobre el comportament dels agents econòmics.

Política pressupostària i reguladora. Efectes econòmics dels ingressos públics a partir de les realitats dels marcs tributaris occidentals (contribuents) i del pagament per serveis públics subministrats (taxes i preus públics per als usuaris), de les diferents modalitats de despesa (de la producció pública directa a la concertada, o la basada en transferències i vals), respecte diferents programes (de desocupació, de lluita contra la pobresa, educatius, sanitaris, etc.).

Sistema Fiscal Espanyol

OP

5

-

- Introduir-se a aquells aspectes de la tributació que més incideixen sobre l'entorn econòmic i de les decisions dels agents econòmics.
- Entendre que la fiscalitat es requereix no només com a instrument financer d'una política de despesa, sinó també com a instrument d'intervenció corrector de fallida de mercat i mitjà de política econòmica.

Característiques tributàries de la fiscalitat personal i societària. Perfil d'ingressos directes en els plans de les hisendes multijurisdiccionals.

Gestió de l'Empresa Pública

OP

5

-

- Reflexionar i aprendre a avaluar a partir de supòsits concrets d'actuació pública, sobre la bondat de les diferents formes d'intervenció. Es tracta de casos en què la suposada fallida del mercat s'acompanya d'una determinada fallida del propi Estat en la seva actuació.
- Adquirir habilitats quantitatives (d'avaluació) i qualitatives (sota una visió pluralista dels efectes de les polítiques públiques) per a l'estudi de programes i polítiques concretes a valorar en els seus costos i beneficis.

Gestió pública - gestió privada. Limitacions mitigables en la gestió pública. Introducció de competència i de noves tècniques de gestió. Gestió de l'empresa pública i activitat empresarial del sector públic. Preus i contractes. Avaluació económico-financera. Anàlisi de l'eficiència. Pressupostos per tasques, programes i resultats. Les noves formes de gestió: reforma administrativa, privatitzacions, concertació, vals, tornejos...

Gestió d'Institucions Sanitàries

OP

5

-

Ser capaç de traduir a supòsits concrets, en aquest cas de l'economia de la salut, bona part de les teories més generals de la justificació de l'actuació pública a l'economia, tancant les bretxes entre teoria i pràctica , economia i gestió, entre economia de la salut i política sanitària, entre el que ha de ser públic i el que ha de ser privat...

Macrogestió sanitària i salut pública. La càrrega de la malaltia i les actuacions més costo-eficients. Mesogestió institucional de serveis i tècniques de gestió empresarial. Els centres sanitaris i l'entorn. Microgestió sanitària: motivació i incentius a l'eficiència en la pràctica clínica.

Emprenedoria i Innovació en el Tercer Sector Social

OP

5

-

Ser capaç de traduir a supòsits concrets, en aquest cas en el de les institucions sense ànim de lucre, bona part de les teories més generals de l'economia convencional, tancant les bretxes entre teoria i pràctica, economia i gestió, entre motivació del lucre i la seva substitució per un altre grup de motivacions, entre el que ha de ser identificat com col·lectiu i el que ha de ser privat...

Funcions de producció i mesura de producte. Maximització, satisfacció, compliment dels objectius que s'identifiquen en la missió de les organitzacions sense ànim de lucre. Diversitat de camps i justificació d'actuacions. Tipologia. Formes organitzatives. Coordinació i motivació dels agents i alineació dels incentius. Fiscalitat. Aspectes internacionals.

Gestió d'Empreses de Serveis

OP

5

-

Desenvolupar els coneixements i una visió rigorosa dels problemes específics a què s'enfronten les empreses de serveis.

Anàlisi dels objectius de les empreses de serveis. Organització, estructura i funcions.

Perfil formatiu en Tècniques Quantitatives

Assignatura

Tipus

Crèdits

Requisits

Descripció

Continguts

Econometria I

OP

5

 

Familiaritzar-se amb els fonaments bàsics de l'anàlisi de regressió i els seus principals problemes. Tot això combinant una rigorosa perspectiva analítica i un ampli conjunt d'exemples pràctics, resolts amb l'ajuda de paquets economètrics.

Model de regressió múltiple: validesa de les estimacions i formulació dinàmica.

Econometria II

OP

5

 

Introduir-se als principals problemes del model de regressió i les seves principals solucions, i als models de sèries temporals. En ambdós casos es combina una perspectiva analítica rigorosa amb un ampli ventall d'exemples pràctics, resolts amb l'ajuda de paquets economètrics.

Macroeconometria. Models d'equacions simultànies. Anàlisi de sèries temporals i previsions.

Econometria III

OP

5

 

- Introduir-se a l'estimació de problemes econòmics mitjançant mètodes microeconomètrics. En cada un dels models estudiats es proposa una discussió del model, una lectura i s'estudia un cas pràctic amb dades reals.
- Familiaritzar-se amb les tècniques microeconomètriques més habituals.

Models d'elecció discreta. Models censurats. Models de duració. Models de panell de dades.

Econometria Aplicada

OP

5

Cal haver cursat Econometria I, Econometria II i Econometria III

Anàlisi de l'ús de les eines economètriques en l'anàlisi empírica per a la presa de decisions o l'avaluació dels efectes de determinades polítiques. A tal efecte, es discutiran en detall diferents estudis aplicats, emfatitzant les diferents fases de l'anàlisi econòmica aplicada: plantejament de la qüestió que es pretén respondre, presentació del marc teòric/conceptual en el que es fa l'anàlisi, tipus de dades disponibles per a l'exercici, eines economètriques necessàries donat el tipus de qüestió plantejada i les característiques de les dades, interpretació dels resultats i formulació de conclusions.

Estudi de diferents casos (exercicis empírics). Ampliació dels coneixements sobre els mètodes economètrics necessaris per realitzar els diferents estudis. Utilització d'un paquet economètric amb el que l'alumne s'ha de familiaritzar i coneixement i accés a diferents bases de dades (reals) existents.
Realització d'un treball aplicat que requereixi instrumental economètric discutit en el curs.

Anàlisi Multivariant (a partir del curs 2021-22 passarà a denominar-se Anàlisi Multivariant de Dades)

OP

5

Cal haver cursat Estadística

- Conèixer els elements bàsics de la notació i manipulació algebraica en el context del càlcul matricial.
- Adquirir conceptes bàsics sobre la representació matricial i estadística dels models multivariants.
- Conèixer les principals tècniques multivariants, discernir el tipus de dades als quals són aplicables, comprendre els càlculs necessaris per a la seva implementació, i la forma d'introducció de dades i interpretació de resultats en paquets estadístics.
- Identificar els elements que componen un model estadístic multivariant i els passos necessaris per aplicar a problemes econòmics o empresarials reals.

Components principals i altres mètodes d'anàlisi multivariant.

Tècniques Aplicades d'Optimització (a partir del curs 2021-22 passarà a denominar-se Aprenentatge Automàtic i Optimització Aplicats)

OP

5

-

Utilitzar mètodes d'optimització en problemes concrets d'economia i empresa.

Optimització no lineal, algoritmes d'optimització. Kuhu i Tucker. Equació de Bellman. Equació de Pontryagin.

Tècniques de Previsió

OP

5

Cal haver cursat Econometria I i Econometria II 

Familiaritzar-se amb les sèries temporals i les seves característiques.

Anàlisi de sèries temporals. Models autoregressius. Anàlisi d'errors. Cointegració.

Temes de Mètodes Quantitatius

OP

5

-

Dominar els aspectes matemàtics i estadístics de problemes econòmics i / o de l'empresa.

Temes actuals en l'anàlisi quantitatiu.

Informàtica

OP

5

 

Familiaritzar-se amb l'ús avançat dels programes informàtics més habituals.

Aprofundiment en el coneixement i ús dels principals paquets de programes informàtics per a usuaris avançats en el camp de l'economia i l'empresa.

Màrqueting Computacional

OP

5

 

Bases de dades i màrqueting de bases de dades i Database Màrqueting.
Bases d'internet i comerç electrònic (maquinari, Seguretat, Pagaments electrònics) i frau. Webs de comerç electrònic, xarxes d'anuncis
Recerques i màrqueting: optimització de cerques orgàniques i de pagament.
Sistemes de recomanació. Preus dinàmics/descomptes en el comerç electrònic.
Investigació de mercat via Internet, A/B Testing. Màrqueting mòbil i màrqueting en xarxes socials .

 

Xarxes, Multituds i Mercats

OP

5

 

Teoria de Xarxes. Teoria de jocs. Els mercats i la interacció estratègica en xarxes. Dinàmica de xarxa: els models de població. Dinàmica de xarxa: models estructurals. Institucions i comportament agregat. Aplicacions de màrqueting, campanyes, moviments socials.

 

Computació Estadística Moderna amb R

OP

5

 

Introducció general a la computació amb R. Objectes i funcions elementals de R. Estadística bàsica i gràfics. El input/output de dades i la interfície amb altre software estadístic (com stata, spass, excel, etc.). L'anàlisis exploratòria de dades. Distribucions de probabilitat i simulació estadística. Gràfics avançats. Programació bàsica. Exemples de programes personals en R. Funcions generals per l'anàlisi estadística. Distribucions de probabilitat y simulació estadística. La llibreria de programes (els R packages)

 

Preus Dinàmics i Gestió de l'Ingrés

OP

5

 

El curs Preus Dinàmics i Gestió de l'Ingrés es centra en com les empreses han de prendre decisions sobre preus i disponibilitat de producte per maximitzar beneficis . Juntament amb una combinació de classes teòriques , estudis de cas, presentacions a classe i jocs, el curs té com a objectiu el desenvolupar un coneixement de la gestió de preus i ingressos, és a dir , que els participants tinguin el "background" suficient sobre els models quantitatius , i les tècniques d'anàlisi de dades que els permetrà identificar i explotar les oportunitats per a la maximització de beneficis en diversos contextos empresarials. 

 

Introducció a l'Economia Matemàtica

OP

5

 

Convexitat i optimització. Espais compactes Teorema de Hahn- Banach. Teoremes fonamentals del benestar

 

Anàlisi Real

OP

5

 

Conjunts. Topologia en espais mètrics. Teoria de funcions reals, càlcul diferencial i integral. 

 

Perfil formatiu en Economia Financera

Assignatura

Tipus

Crèdits

Requisits

Descripció

Continguts

Estadística Financera

OP

5

S'ha d'haver cursat Economia Financera

Tenir una visió general del comportament estadístic dels mercats financers, de la distribució de riscos i dels comportaments.

Mesura de la rendibilitat i del risc de carteres. Models estadístics per a l'anàlisi financer. Models estadístics del finançament empresarial.

Operacions Financeres Internacionals

OP

5

S'ha d'haver cursat Economia Financera

Entendre els mecanismes de finançament del comerç internacional a nivell contractual, amb les seves implicacions en termes d'assegurança, de gestió del risc de canvi i de gestió de risc de contrapartida.

Instruments de finançament internacional. Risc de canvi.

Finances Internacionals

OP

5

S'ha d'haver cursat Economia Financera

Familiaritzar-se amb els problemes de finançament internacional i del risc de canvi.

Tipus forward. Previsió de tipus de canvi futurs. Paritat del poder adquisitiu. Paritat coberta i descoberta de tipus d'interès.

Mercats i Productes Derivats (a partir del curs 2019-20, canvi de nom per 25359 - Derivats Financers i Gestió del Risc)

OP

5

S'ha d'haver cursat Economia Financera

Familiaritzar-se amb els mercats de futurs i opcions i el seu finançament.

Mercats de futurs i opcions. Innovacions financeres.

Valoració d'Empreses

OP

5

S'ha d'haver cursat Economia Financera

Entendre els diferents mètodes de valoració d'empreses.

Valoració d'empreses.

Banca i Altres Institucions Financeres

OP

5

S'ha d'haver cursat Economia Financera

Entendre el funcionament d'entitats bancàries i companyies d'assegurances.

La banca i la creació de diners. Dipòsits i altres instruments de passiu. Contractes financers.
Companyies d'assegurances.

Direcció Financera III

OP

5

S'ha d'haver cursat Economia Financera
A més, serà d'ajuda haver cursat Direcció Financera I i també Direcció Financera II

Comprendre els mecanismes de fusions i adquisicions.

El mercat de control. Els aspectes legals i la regulació. Protecció contra les adquisicions.

Economia Financera Internacional

OP

5

S'ha d'haver cursat Economia Financera

Comprendre el funcionament del mercat de canvi i les relacions entre divises i determinants macroeconòmics.

Relacions d'intercanvi i fluxos de capital.
Problemes de deute. Institucions financeres d'àmbit internacional.

Inversió

OP

5

S'ha d'haver cursat Economia Financera

- Aprendre a gestionar una cartera de valors.
- Calcular el seu rendiment esperat i el seu risc, incloent risc operacional i risc de liquiditat.

Risc i rendibilitat. Selecció d'accions. La frontera eficient. Hedge funds. Inversió a països emergents. Risc residual.

Temes Actuals en Direcció Financera

OP

5

S'ha d'haver cursat Economia Financera

En funció dels últims desenvolupaments en els mercats i en les institucions es proposarà anualment un programa concret. Actualment, el tema principal seria el govern corporatiu.

Temes actuals en direcció financera.

 

Perfil formatiu en Màrqueting

Assignatura         

Tipus

Crèdits

Requisits

Descripció

Continguts

Investigació de Mercats II

OP

5

És recomanable haver cursat Investigació de Mercats I  i Direcció Comercial I

- Conèixer els mètodes estadístics usats per als estudis de segmentació de mercats, posicionament de productes i desenvolupament i avaluació de nous productes.
- Conèixer les tècniques d'investigació qualitativa usades en màrqueting.

Anàlisi factorial i components principals. Elaboració de mapes perceptuals. Anàlisi clúster. Anàlisi discriminant. Anàlisi conjunt. Entrevistes en profunditat. Dinàmiques de grup. Tècniques d'observació comercial.

Direcció de Producte

OP

5

És recomanable haver cursat Direcció Comercial I i Direcció Comercial II

- Conèixer les eines d'anàlisi i gestió del responsable de producte.
- Familiaritzar-se amb les activitats i tasques característiques d'un director de producte.
- Adquirir els coneixements necessaris sobre les diferents etapes de desenvolupament i comercialització de nous productes.

La direcció de producte i el departament de màrqueting. El model del cicle de vida del producte i estratègies. Planificació, desenvolupament, i llançament de nous productes. La direcció de producte i les decisions de línia, marca, preu, comunicació i distribució.

Comportament del Consumidor

OP

5

És recomanable haver cursat Direcció Comercial I

- Conèixer els processos cognitius, d'aprenentatge, d'avaluació i de presa de decisions que duen a terme els consumidors, i les seves implicacions per a la comercialització dels béns i serveis.
- Conèixer els principals models de comportament que expliquen aquests processos.

L'estudi científic del comportament del consumidor. La memòria del consumidor. Els processos d'avaluació. Els processos de presa de decisions. El desenvolupament de les actituds. La influència social. El comportament pro-social. Internet i els nous patrons de comportament del consumidor.

Temes Actuals en Direcció Comercial

OP

5

 

- Conèixer les noves tendències del màrqueting i la filosofia de gestió d'una relació de llarg termini amb el client (CRM).
- Entendre les particularitats de la gestió dels serveis i les seves estratègies de màrqueting.
- Familiaritzar-se amb les noves eines de màrqueting interactiu.
- Adquirir les habilitats i coneixements per al desenvolupament d'un pla de màrqueting interactiu per a un producte o servei existent.

Màrqueting de serveis. Les eines de gestió de relació amb Clients (CRM). El màrqueting interactiu. E-Màrqueting. Mobile màrqueting.

Política de Preus

OP

5

És recomanable haver cursat Direcció Comercial I  i Direcció Comercial II

- Familiaritzar-se amb les polítiques de preu usades per les empreses.
- Adquirir les bases i els coneixements per a analitzar els efectes de les decisions de preus sobre els resultats de l'empresa.
- Conèixer els principals mètodes de fixació de preus.
- Conèixer les interaccions entre les polítiques de preus i les altres eines del màrqueting.

Fixació estratègica de preus. Anàlisi financer: fixació de preus per a obtenir beneficis. Estratègies de fixació de preus en condicions de competència. Fixació de preus per segments de mercat. Fixació de preus i el màrqueting mix: estratègies integrades. La mesura del valor percebut i de la sensibilitat al preu.

E-Negocis

OP

5

 

- Conèixer les implicacions de l'estructura de costos dels béns d'informació.
- Interpretar la demanda com a referència per a la fixació de preus.
- Entendre que la Teoria de Xarxes és aplicable, més enllà de les xarxes socials, a tots els elements susceptibles de connexió. Es farà mitjançant l'anàlisi de diversos casos de béns d'informació.
- Entendre la naturalesa i característiques d'aquelles inversions que permeten optimitzar una tecnologia.
- Identificar per què el mercat té un ritme natural propi pel que fa a l'adopció d'innovacions.
- Pensar en la protecció de la propietat intel·lectual des d'una òptica empresarial.

Preus i estructura de costos de la informació.
Teoria de Xarxes. Lock-In (aplicació dels costos de transacció). Anàlisi econòmica de la gestió de drets.

Màrqueting Directe i Digital

OP

5

És recomanable haver cursat Direcció Comercial I  i Direcció Comercial II

- Conèixer les noves fonts d'informació de què disposen les empreses per a segmentar eficaçment el mercat.
- Ser capaç de dissenyar i gestionar les campanyes de comunicació de manera que generin resposta del mercat i resultats quantificables per a l'empresa.
- Familiaritzar-se amb l'ús de tots els nous canals de comunicació disponibles a través dels mitjans digitals: Internet, dispositius mòbils o televisió interactiva.
- Conèixer les últimes tendències en màrqueting digital per a incorporar-les amb èxit a l'estratègia de màrqueting d'una empresa: posicionament en cercadors, màrqueting en mobilitat, comerç electrònic, micromitjans (blocs, RSS, etc.) i xarxes socials.

El màrqueting directe i digital en el màrqueting mix. Base de dades i anàlisi de clients. Gestió i avaluació de les campanyes de màrqueting directe. Estratègies de captació, fidelització i retenció de clients. Anàlisi i avaluació dels mitjans digitals.

Màrqueting de Serveis

OP

5

És recomenable haver cursat Direcció Comercial I i II.

- Conèixer les noves tendències del màrqueting i la filosofia de gestió d'una relació de llarg termini amb el client (CRM).
- Entendre les particularitats de la gestió dels serveis i les seves estratègies de màrqueting.
- Familiaritzar-se amb les noves eines de màrqueting interactiu.
- Adquirir les habilitats i coneixements per al desenvolupament d'un pla de màrqueting interactiu per a un producte o servei existent.

Característiques dels serveis.
El màrqueting mix ampliat: de les 4 a les 8 p.
Gestió i tècniques de venda de serveis.
El marxandatge dels serveis.
Comportament dels consumidors.
Gestió de les reclamacions i garanties.
La fidelització de clients.

Perfil formatiu en Comptabilitat

Assignatura

Tipus

Crèdits

Definició

Continguts

Auditoria

OP

5

- Conèixer la funció d'auditoria externa.
- Ser capaç de realitzar les tècniques bàsiques d'auditoria, així com d'analitzar-ne els informes.

El control intern de l'empresa. Desenvolupament d'una auditoria de comptes. Les tècniques bàsiques d'auditoria. L'informe de l'auditor extern.

Comptabilitat de Societats

OP

5

- Ser capaç de tractar comptablement operacions legals en que es pot trobar una societat: constitució, variació de capital, suspensió de pagaments.
- Comptabilitzar transaccions segons la forma jurídica de la societat: anònima, limitada, cooperativa, etc.

Constitució i variacions de capital; transformació d'empreses. Dissolució i liquidació. Suspensió de pagaments i fallida.

Consolidació d'Estats Comptables

OP

5

- Ser capaç d'homogeneïtzar la informació comptable.
- Consolidar els Estats comptables segons diferents mètodes.
- Analitzar els comptes anuals consolidats.

Marc normatiu de la consolidació. Homogeneïtzació de la informació a consolidar. Eliminacions. Mètodes de consolidació. Dominis.

Comptabilitat Pública

OP

5

- Comprendre la funció i el procediment de la comptabilitat pública.
- Conèixer la importància del pressupost com a punt de partida de la comptabilitat pública.
- Ser capaç de comptabilitzar les principals transaccions amb el PGCP.

El pressupost. El marc conceptual de la comptabilitat pública. El procés comptable.  L'anàlisi de les magnituds financeres. La comptabilitat i la gestió pública. Procediments de control.

Control de Gestió

OP

5

- Comprendre la importància dels indicadors com a elements de control i motivació.
- Ser capaç d'implantar un quadre de comandament integral per al seu seguiment.

El control de gestió. Objectius i direcció estratègica. Motivació i incentius. Centres de responsabilitat. El quadre de comandament integral.

Comptabilitat Internacional

OP

5

- Conèixer les normes internacionals de comptabilitat.
- Comprendre les principals diferències en normativa comptable a tot el món: UE, EUA, Europa, Amèrica del Sud.
- Conèixer les principals diferències entre sistemes de comptabilitat

L'IASB i els US GAAP: història i funcions actuals. Les normes internacionals de comptabilitat. Diferències respecte Espanya i la resta de països.

Temes Actuals en Comptabilitat Financera

OP

5

- Conèixer les institucions que aproven la normativa comptable.
- Aplicar les adaptacions sectorials del PGC.
- Ser capaç de tractar la incidència de la inflació en la comptabilitat.

La normalització comptable a l'Estat espanyol: ICAC, AECA.
Incidència de la inflació en la comptabilitat. Adaptacions sectorials del PGC. Les consultes a l'ICAC.

Temes Actuals en Comptabilitat de Gestió

OP

5

- Comprendre la importància de la comptabilitat de gestió per al control i la motivació.
- Ser capaç d'implantar les eines més sofisticades en comptabilitat de gestió: costos de qualitat, quadre de comandament del capital intel·lectual, gestió documental.

Gestió del capital intel·lectual: eines de mesura, gestió i límits.
Gestió de documentació. Costos de qualitat i no qualitat.
Els costos no quantificables.

Perfil formatiu en Microeconomia

Assignatures         

Tipus

Crèdits

Requisits

Descripció

Continguts

Microeconomia I

OP

5

 

- Comprendre els processos de decisió del consumidor.
- Familiaritzar-se més amb les variables microeconòmiques que afecten els resultats de les empreses.
- Estudiar la presa de decisions per part de les empreses sota les diferents estructures de mercat.

La decisió del consumidor: preferències i restricció pressupostària. Preferència revelada, excedent del consumidor i demanda agregada. La decisió del productor: tecnologia, maximització de beneficis i minimització de costos. Competència perfecta i equilibri de mercat. Estàtica comparativa, eficiència i benestar. Teoria de la demanda i de la producció per a l'estudi de les aplicacions economètriques.

Microeconomia II

OP

5

 

- Familiaritzar-se amb els diversos models que estudien les decisions de les empreses en condicions de competència.
- Entendre les particularitats dels béns públics i les externalitats, així com el paper que juga el sector públic en l'economia

Models de competència imperfecta. Mercats de factors de producció. Models d'equilibri general: economies d'intercanvi, els teoremes fonamentals del benestar i la frontera de possibilitats de producció. El benestar social i les seves funcions. El problema de preferències agregades. Teorema d'impossibilitat d'Arrow. Externalitats i béns públics. El paper del sector públic.

Innovació i Canvi Tecnològic

OP

5

 

- Familiaritzar-se amb les activitats de recerca i innovació.
- Conèixer els diferents aspectes i mecanismes de la gestió de la innovació.
- Saber avaluar i implementar els programes de R+D a l'empresa.

La investigació com a activitat empresarial i les seves interaccions amb les altres àrees de l'empresa. La dimensió estratègica de les activitats de R+D a l'empresa. Selecció, avaluació i finançament de projectes de R+D. Planificació i control d'un programa de R+D. L'equip humà i el departament de R+D. Protecció de la tecnologia a través de patents i marques. El màrqueting en la gestió de la innovació.

Negociació

OP

5

 

- Adquirir un ampli rang d'habilitats de negociació a partir d'experiències en entorns reals i estructures analítiques.
- Proveir coneixements sobre la presa de decisions i la negociació, per a entendre i millorar en aquests àmbits.

Comprendre què passa en el curs d'una negociació i en la presa de decisions. Desenvolupament de bons hàbits per a la negociació. La necessitat de prendre la iniciativa i ser actiu. Negociació, conflicte, poder i ètica.

Economia de la Informació

OP

5

 

Comprendre les relacions entre agents econòmics quan la informació de què disposen és imperfecta i asimètrica.

Mesures de risc. Models d'informació asimètrica. Selecció adversa i risc moral. Aplicacions.

Organització Industrial

OP

5

 

Familiaritzar-se amb la teoria de l'organització industrial, que li permetrà comprendre com es comporten les empreses en mercats sense competència perfecta i quins efectes té aquest comportament per al benestar.

Monopolis, oligopolis i competència imperfecta. Diferenciació de productes. Estratègies d'entrada. Regulació. Estructures de mercat, patents i innovació.

Economia del Medi Ambient

OP

5

 

Familiaritzar-se amb els models que estudien el disseny i impacte econòmic de les polítiques de medi ambient, centrant-se en les correccions de les imperfeccions de mercat que afecten les variables mediambientals.

Imperfeccions de mercat. Correccions: impostos, creació d'un mercat de drets. Polítiques de medi ambient.

Economia Regional

OP

5

 

Familiaritzar-se amb els models espacials que permeten l'anàlisi de les decisions de localització òptima.

Models espacials. Localització òptima. Externalitats.

Economia Urbana

OP

5

 

Familiaritzar-se amb els models econòmics que estudien les variables que caracteritzen el desenvolupament dels centres urbans: creixements de les ciutats, desenvolupament del transport públic, congestió, rendes urbanes i rendes rurals, etc.

Justificació de les ciutats. Rendes urbanes i rendes rurals. Dimensió i creixement de la ciutat. Segregació urbana. Transport públic i congestió.

Economia Experimental

OP

5

 

Familiaritzar-se amb la metodologia experimental i les seves aplicacions.--Adquirir el coneixement de les tècniques per a la realització d'experiments.

L'ús del laboratori per a l'economia experimental. Tècniques per a l'elaboració d'experiments. Anàlisi i rèplica dels resultats d'experiments clàssics.

Regulació i Polítiques de la Competència

OP

5

Cal haver cursat l’assignatura Introducció a la Teoria de Jocs

Formar-se en els aspectes econòmics en què es recolza la regulació de mercats i empreses, i la política de defensa de la competència i aplicar les tècniques disponibles per l'anàlisi econòmica de la competència en els mercats.

L'entorn regulatori i les seves aplicacions. Política de la competència: teoria i aplicacions.

Temes de Microeconomia

OP

5

 

- Desenvolupar i aplicar els instruments econòmics apresos a Microeconomia I i II.
- Utilitzar les teories macroeconòmiques per a una millor comprensió de les decisions dels agents econòmics o el funcionament dels mercats.
- Adquirir fluïdesa en l'ús de àlgebra, càlcul i gràfiques per al desenvolupament de models teòrics i la seva aplicació a temes particulars.

Anàlisi en profunditat de temes actuals al camp de la teoria microeconòmica.

Temes d'Economia Aplicada

OP

5

 

- Desenvolupar i aplicar l'anàlisi econòmica per a una major comprensió en temes actuals d'economia aplicada.
- Adquirir fluïdesa en l'ús de models econòmics i les seves aplicacions.

Anàlisi en profunditat de temes actuals en el camp d'economia aplicada.

Teoria de Jocs i Disseny d'Institucions

OP

5

 

Familiaritzar-se amb l'anàlisi i la presa de decisions estratègiques en els diversos problemes estudiats en la teoria de jocs: jocs de suma zero, jocs amb N jugadors, jocs seqüencials, disseny de mecanismes i jocs cooperatius.

Jocs de suma zero. Estratègies mixtes i Teorema del MiniMax. Jocs simultanis amb N jugadors. Estratègies dominades. Equilibri de Nash. Equilibri correlacionat. Equilibri Bayesià. Jocs seqüencials amb informació perfecta. Jocs seqüencials amb informació imperfecta. Disseny de mecanismes. Matching. Jocs cooperatius.

Introducció a la Teoria de Jocs

OP

5

 

Introduir-se en els conceptes bàsics de l'anàlisi estratègica que desenvolupa la teoria de jocs.
-Desenvolupar el coneixement per a analitzar i avaluar les alternatives, tant en contextos estàtics com dinàmics, en els àmbits de l'economia i l'empresa. 

Introducció a la teoria de jocs i a les seves aplicacions.
Què és la teoria de jocs i per a què serveix.
Jocs estàtics: l'equilibri de Nash. Aplicacions de jocs estàtics.
Jocs dinàmics: l'equilibri perfecte en subjocs. Aplicacions de jocs dinàmics. 

 Perfil formatiu en Macroeconomia

Assignatura

Tipus

Crèdits

Requisits

Descripció

Continguts

Introducció a la Macroeconomia

OP

6

 

Adquirir eines per a un rigorós anàlisi macroeconòmic i la utilització de models, així com avaluar les polítiques  econòmiques i monetàries. 

Producció, distribució i ús del PIB. Creixement econòmic. El mercat de treball. Diners i inflació. El model IS-LM. La corba de Phillips. 

Macroeconomia I

OP

5

 

-Familiaritzar-se amb els principals agregats macroeconòmics i les seves relacions.
-Ser capaç d'analitzar i sintetitzar en la utilització de models.

Inflació i política monetària. Macroeconomia internacional en el model keynesià. El model de Murdell-Flemming. El sistema monetari òptim i el sistema monetari europeu.

Macroeconomia II       

OP

5

Per a cursar aquesta assignatura, prèviament s'ha d'haver cursat Introducció a la Macroeconomia i Macroeconomia I

- Familiaritzar-se amb els principals agregats macroeconòmics i les seves relacions.
- Ser capaç d'analitzar i sintetitzar en la utilització de models.

La decisió del consumidor. Teoria dels cicles econòmics reals. Desocupació. Competència imperfecta i rigidesa nominal.

Economia Internacional I

OP

5

S'han d'haver cursat:

Introducció a la Macroeconomia

Macroeconomia I

Familiaritzar-se amb l'anàlisi dels models de comerç internacional i desenvolupament econòmic.

Economia europea i mundial contemporània. Teoria del comerç internacional. Desenvolupament econòmic. El model bàsic de Ricardo. Mobilitat dels factors d'intercanvi internacionals. Distribució de renda. Política comercial internacional.

Economia Internacional II

OP

5

Per a cursar aquesta assignatura, prèviament s'ha d'haver cursat Macroeconomia Avançada I

Familiaritzar-se amb l'anàlisi dels models de finances internacionals per a l'estudi de temes monetaris: moviments i control de capital, i tipus de canvi fix i flexible.

Moviments de capitals. Determinació del tipus de canvi a curt i a llarg termini. Models d'overshooting. Tipus de canvi fix i flexible. Control de capitals. Crisi de balança de pagaments.

Macroeconomia Internacional I

OP

5

 

Inflació i política monetària. Macroeconomia internacional en el model keynesià. El model de Murdell-Flemming. El sistema monetari òptim i el sistema monetari europeu.

L'alumne es familiaritzarà amb els principals agregats macroeconòmics i les seves relacions. Capacitat d'anàlisi i de síntesi en la utilització de models.

Macroeconomia Internacional II

OP

5

S'han d'haver cursat:

Introducció a la Macroeconomia

Macroeconomia I

Anàlisi de models macroeconòmics en economia oberta. 

La balança de pagaments. Equilibri interior i exterior. Equilibri macroeconòmic, competitivitat i balança de pagaments 

Perfil formatiu en Investigació Operativa

Assignatura

Tipus

Crèdits

Requisits

Definició

Continguts

Gestió de la Qualitat

OP

5

 

Adquirir un coneixement sòlid i actualitzat de les pràctiques de la gestió de la qualitat en les indústries, amb capacitat per aplicar les eines necessàries per desenvolupar sistemes de qualitat en empreses de qualsevol mida.

Definicions de termes relacionats amb la qualitat: Norma ISO 9000:2000. Evolució històrica i principis de la gestió de la qualitat. Model europeu d'excel·lència (EFQM). Sistema de gestió de la qualitat en indústries. Normes de qualitat de productes: marcat CE: sistema de retroalimentació dels clients. El disseny per a la qualitat industrial. Grups de millora de la qualitat. Control i costos de la qualitat.

Logística Empresarial

OP

5

 

- Entendre la correcta gestió dels recursos disponibles buscant contínuament la satisfacció del client.
- Saber organitzar, dirigir i gestionar les compres i aprovisionaments d'una organització.
- Conèixer, gestionar i controlar eficaçment la producció d'una indústria.
- Efectuar eficientment la gestió d'estocs i els magatzems d'una empresa, així com el transport i la distribució.
- Conèixer les noves tecnologies aplicades a la gestió logística.
- Dissenyar i implementar eines informàtiques que optimitzin la gestió logística d'una organització.

Introducció a la logística. Estratègies logístiques. La demanda en la gestió logística. Gestió de l'aprovisionament. Gestió d'inventaris i de magatzem. Gestió del transport. Sistemes d'informació per a la gestió logística. Temes actuals en logística i distribució comercial.

Investigació Operativa

OP

5

 

- Usar models quantitatius en la resolució de problemes de gestió i administració de sistemes complexos.
-  Entendre el plantejament de models i explicar com algunes de les tècniques existents poden ajudar a solucionar problemes que apareixen en qualsevol organització.

Introducció a l'optimització. Programació lineal I: formulació de problemes i aplicacions a l'empresa. Programació lineal II: obtenció de solucions i pràctiques amb ordinador. Programació lineal III: anàlisi de sensibilitat. Resolució de casos.
Programació entera. Formulació de problemes i aplicacions en logística empresarial. Programació multicriteri: punts eficients i mètodes de solució.
Programació per metes. Administració de projectes: Pert i CPM. Gestió de cues.

Programació I

OP

5

 

- Familiaritzar-se amb els sistemes operatius.
- Aprendre els coneixements bàsics i eines de la programació.

Introducció als sistemes operatius i a la programació.

Programació II

OP

5

 

- Familiaritzar-se amb els principals llenguatges i tècniques de programació.
- Aprendre a operar i treballar amb gestors de bases de dades.

Llenguatge i tècniques de programació científica i de base de dades.

Gestió de la Cadena de Subministraments

OP

5

 

- Conèixer l'evolució dels sistemes logístics al llarg del temps.
- Aplicar els sistemes logístics en àmbits industrials i de serveis.
- Conèixer i dissenyar la cadena de subministrament en empreses tant de béns com de serveis.
- Conèixer la logística inversa i la seva aplicació en les empreses.

Evolució de la cadena de subministrament. Desenvolupament d'estratègies en la gestió de la cadena de subministrament. Gestió del canal de subministrament. Logística inversa. Gestió directa i inversa de la cadena.

Perfil formatiu Relacions Internacionals

Assignatura

Tipus

Crèdits

Requisits

Descripció

Continguts

Introducció a les Relacions Internacionals

OP

4

 

Les relacions internacionals com a disciplina acadèmica i la teoria internacional

Les aproximacions teòriques clàssiques. La teoria internacional més recent. Conceptes fonamentals de la disciplina. El poder i l'estructura. els actors internacionals: l'Estat. les organitzacions internacionals com actors internacionals. Altres actors internacionals (empreses transnacionals, individus, societat civil i opinió pública internacional;  moviments socials transnacionals; grups de criminalitat transnacional organitzada; grups terroristes). les dinàmiques de les relacions internacionals (el conflicte i la guerra, la cooperació i la integració). 

Relacions Internacionals Contemporànies

OP

6

 

El sistema internacional posterior a la Segona Guerra Mundial: la fractura est-oest. 

La configuració d'un nou ordre polític multilateral: Nacions Unides. L'evolució de les Nacions Unides fins a l'actualitat. Les institucions de Breton Woods i el sistema multilateral de comerç. L'evolució de la guerra freda: la distensió (1962-1979) i la segona guerra freda (1979-1985). La fi de la guerra freda (1985-1991). La postguerra freda. La globalització contemporània: dimensions, processos constitutius i conseqüències sobre l'organització política. La governança global. 

 Perfil formatiu en Recursos Humans

Assignatura

Tipus

Crèdits

Descripció

Continguts

Economia Laboral                 

OP

5

Familiaritzar-se amb els determinants de la població activa, ocupació i atur.

L'oferta i la demanda de treball. Polítiques econòmiques i el seu impacte sobre l'ocupació i l'atur.

Temes Actuals de Recursos Humans

OP

5

- Conèixer les noves pràctiques de gestió dels recursos humans en l'empresa.
- Conèixer les particularitats i limitacions de la comercialització dels serveis.
- Conèixer els reptes que els canvis en l'entorn i l'organització plantegen a la gestió dels recursos humans en l'empresa actual.
- Conèixer els temes i mètodes de màxima actualitat que afecten la gestió dels recursos humans: downsizing, globalització, noves tecnologies, etc.

Anàlisi dels llocs de treball. Fonts i mètodes actuals de reclutament de recursos humans. Programes de formació dels recursos humans: mètodes i avaluació de la formació. Tendències en la gestió i planificació de les carreres. Mètodes actuals d'avaluació del rendiment. Mètodes actuals de disseny dels sistemes retributius.

Economia de Gènere (a partir del curs 2019-20)

OP

5

Realitzar una lectura crítica estudis quantitatius de investigació en economia de gènere, així com plantejar preguntes que siguin testables empíricament, localitzar dades que permetin realitzar aquests tests, i entendre i presentar els resultats dels mateixos oralment i per escrit

Les bretxes de gènere en el mercat de treball: Tendències internacionals. Explicacions tradicionals: Capital humà i discriminació. Ocupacions i indústries. Trets psicològics i habilitats no cognitives. Normes socials i família. El paper de les polítiques públiques.

 Perfil formatiu en Història

Assignatura             

Tipus

Crèdits

Descripció

Continguts

Present i Futur de la Integració Europea

OP

  5

Conèixer l'estat actual de la Unió Europea (institucions i principals polítiques) i els seus projectes més immediats.

Evolució històrica de la integració. Les institucions comunitàries: composició,  funcionament i atribucions. El procés de presa de decisions. El pressupost de la Unió i les perspectives financeres actuals. L'ordenament jurídic comunitari i el sistema de protecció jurídica. La lliure circulació de mercaderies, de persones, de prestació de serveis i el dret d'establiment d'empreses i professionals. La política comercial comuna i els acords multilaterals al marc de l'OMC. La política de defensa de la competència. La política agrícola comuna. La integració monetària i la coordinació de les polítiques macroeconòmiques. La integració dels mercats financers. L'amortització de la fiscalitat. La política de cohesió econòmica i social i el fons estructural. La política cultural i de protecció dels consumidors. L'ampliació de la Unió Europea i la política de veïnatge. La política exterior i de seguretat comuna, i la política europea de seguretat i defensa. Les polítiques de medi ambient i d'energia, d'immigració, i la cooperació judicial i policial. Objectius estratègics de la UE: competitivitat, creixement i cohesió. El procés de reforma de la Unió: el Tractat de Lisboa. El concepte de ciutadania europea: una reflexió des de Catalunya.

Història de les Institucions Financeres

OP

5

- Comprendre la major sensibilitat de les institucions financeres i organitzacions empresarials als impactes sistèmics.
- Aprofundir en els fonaments i evolució de les institucions financeres, per a una comprensió completa de les especificitats del sistema financer.

La banca, caixes d'estalvis, mercats financers i assegurances.

Història del Pensament Econòmic

OP

5

-Descobreixi quines han estat les motivacions que han tingut, al llarg del temps, els creadors de la ciència econòmica, i quines les pautes de l'evolució de les idees i els conceptes econòmics.
-Adquirir una cultura econòmica més madura i conscient del propi passat mitjançant el contacte directe amb els textos originals dels grans autors.

El pensament econòmic des del mercantilisme fins l'actualitat.

Història del Pensament Empresarial

OP

5

- Comprendre el caràcter evolutiu i adaptatiu del pensament sobre la gestió empresarial mitjançant el coneixement dels grans autors i corrents de pensament.
- Adquirir una cultura empresarial més madura i conscient del propi passat mitjançant el contacte directe amb els textos originals dels grans autors.

Gurus i directius. Grans corrents del pensament empresarial. Els predecessors de Smith i Marx. Taylor i l'organització científica del treball. Recursos humans: Mayo, Herzberg i McGregor. Els directius en l'organització i en la societat.

Economia Europea

OP

5

Conèixer el desenvolupament de les economies nacionals europees durant la segona meitat del segle XX, fent un èmfasi molt especial en els mecanismes de connexió entre elles, i el sorgiment d'una economia europea pròpiament dita.

Visió panoràmica del creixement europeu al llarg del segle XX. La postguerra i la reconstrucció. La regionalització de la cooperació econòmica a Europa. La formació del bloc econòmic soviètic. L'edat daurada del capitalisme europeu. Europa davant del col·lapse de Bretton Woods. Contrastos en la política econòmica durant els anys vuitanta.
D'un mercat únic a una moneda comuna. La transició de la planificació centralitzada a l'economia. L'economia europea a la globalització.

Història Econòmica Internacional

OP

5

-Comprendre els fonaments i modalitats dels impulsos globalitzadors i de les reaccions antiglobalitzadores en l'economia internacional.
-Aprofundir en l'estudi històric de l'evolució de l'economia mundial i introduir-se en la història de l'evolució de l'economia mundial, en la formulació d'hipòtesis i en la iniciació a la investigació.

Història econòmica internacional. Les globalitzacions i la reacció antiglobalitzadora.

Història de l'Empresa Internaciona

OP

5

- Comprendre les pautes recurrents dels processos històrics d'internacionalització empresarial, tant en les èpoques d'impuls globalitzador com en les de reacció antiglobalitzadora.
- Aprofundir en l'estudi històric de l'evolució de l'empresa internacional i familiaritzar-se amb la història dels processos d'internacionalització i multinacionalització.
- Formular, dominar i defensar l'estudi de casos històrics.

Teoria i història de les organitzacions empresarials. Orígens medievals. L'empresa internacional a l'era moderna, entre el privilegi i l'especialització. De la primera a la segona revolució industrial. La "free standing company". L'emergència de les multinacionals modernes. Govern i empresa internacional: l'era de la nacionalització, l'era de la regulació i l'era de les privatitzacions i la desregulació. Noves multinacionals a la nova globalització.

Història Econòmica d'Amèrica Llatina

OP

5

Obtenir una visió general del desenvolupament econòmic d'Amèrica Llatina i dels seus principals problemes i limitacions actuals a través d'una perspectiva històrica.

Amèrica Llatina a l'economia mundial: un balanç quantitatiu des d'una perspectiva bisecular. Condicions de partida: institucions colonials i creixement econòmic de l'Imperi.
La lluita per la Independència i les seves conseqüències econòmiques. Comportament econòmic de les noves repúbliques durant els seus primers 50 anys. Internacionalització de les economies llatinoamericanes durant la primera globalització. Obstacles al creixement a l'era del capitalisme liberal. Patró d'especialització productiva. La Gran Depressió i l'enfonsament del model primari exportador. Conseqüències de les guerres mundials. Industrialització dirigida per l'Estat (I): idees i institucions i (II): una industrialització forçada com a resultat. Versions llatinoamericanes de l'estat del benestar: populisme i reformisme. La crisi del deute extern i la "dècada perduda".
Desigualtat i pobresa: dinàmica i persistència. Reorientació cap al mercat a través de reformes estructurals. Crisi i convulsions durant la segona globalització. Experiències nacionals de transformació econòmica durant els primers anys del segle XXI.

Història Econòmica d'Àsia

OP

5

Obtenir una visió general del desenvolupament econòmic del conjunt de països d'Àsia a l'edat contemporània, fent un èmfasi especial en com aquesta gran transformació afecta al conjunt de l'economia mundial.

Introducció a Àsia i les seves principals economies. Economia de l'arròs. L'economia de l'Índia pre-colonial. Impacte de la colonització occidental a Àsia. L'índia independent.
Xina abans de la revolució. La Xina comunista. La Xina reformista. Els orígens del Japó modern. El miracle econòmic japonès. Japó després de la crisi borsària de 1980. El model dels tigres asiàtics (Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong i Singapur). Introducció a les economies del sud-est asiàtic (Filipines, Indonèsia, Malàisia, Tailàndia i Vietnam). Àsia i la segona globalització.

Temes d'Història Econòmica

OP

5

Estudiar un programa determinat en funció dels últims desenvolupaments en l'àmbit de la historiografia econòmica. 

Anàlisi en profunditat de temes actuals en el camp de la història econòmica

Perfil formatiu en Dret

Assignatura       

Tipus

Crèdits

Continguts

Contractes

OP

9

Concepte de contracte i fonament de la seva obligatorietat. Requisits del contracte. Vicis del consentiment i formació del contracte. Objecte i causa del contracte. Forma i documentació. Contingut i interpretació. Condicions generals i contractes amb consumidors. La ineficàcia del contracte. Especialitats de la contractació empresarial.
Contractes de transmissió de mercaderies i de béns immaterials. Contractes de col·laboració i de prestació de serveis.

Dret de la Unió Europea

OP

6

El procés d'integració europea. Estructura orgànica de les Comunitats Europees. La funció normativa: el Consell, la Comissió i el Parlament. El Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Les fonts de l'ordenament jurídic de la Unió Europea: el Dret primari, els principis generals de Dret, els acords internacionals fets per la Comunitat Europea, el Dret derivat. L'aplicació del Dret de la Unió Europea: l'efecte directe, la primacia, el principi de responsabilitat dels Estats per incompliment del Dret comunitari, l'execució del Dret comunitari. La garantia judicial del dret de la Unió Europea: el contenciós comunitari, la qüestió prejudicial. El mercat interior i les llibertats de circulació de persones, serveis i capitals. El Dret d'establiment. Les polítiques comunes. L'espai de seguretat, llibertat i justícia.

Dret Mercantil: Dret de Societats

OP

6

El contracte de societat. La personalitat jurídica de les societats. Societats mercantils: tipologia, irregularitat. Societat col·lectiva i societat comanditària: relacions internes i externes. Societat anònima i societat de responsabilitat limitada: constitució, aportacions, nul ·litat; capital i accions / participacions socials; condició de soci, òrgans socials (junta general i administradors); comptes anuals i aplicació del resultat; modificacions d'estatuts i modificacions estructurals; dissolució i liquidació. Societat unipersonal. Grups de societats. Societats especials. Agrupació d'interès econòmic. Societats cooperatives.

Dret Mercantil: Dret de la Competència i de la Propietat Industrial i Intel·lectual

OP

4

La competència econòmica: principi políticoinstitucional i principi normatiu. El dret de defensa de la competència: dret comunitari i dret intern. Sistema institucional. Conductes prohibides. Concentracions econòmiques. Procediments i sancions.
El Dret contra la competència deslleial. Clàusula general i actes de competència deslleial. Accions. Creacions industrials.
Patents: requisits i efectes. Models d'utilitat. Obtencions vegetals. Disseny industrial: requisits i efectes. Signes distintius: marques i noms comercials. Signes. Prohibicions de registre. Accions. Propietat intel.lectual: drets d'autor (contingut i límits) i drets afins.

Dret Col·lectiu del Treball

OP

4

El dret col·lectiu del treball com a procés històric del moviment obrer: orígens, desenvolupament i marc actual dels drets col·lectius. Dret col·lectiu del treball des d'una perspectiva multinivell: el dret social i internacional del treball i la seva irradiació al dret social a nivell nacional. Model constitucional dels drets socials. Dret de la llibertat sindical, subjectes, contingut i protecció. Drets de representació. La representació unitària dels treballadors a través de comitès d'empresa i delegats de personal. El dret fonamental de vaga, subjectes, modalitats i efectes, vies alternatives de resolució. La negociació col·lectiva: subjectes, contingut i eficàcia jurídica de les diferents manifestacions dels acords col·lectius.

Dret Tributari

OP

8

Ordenació material del tribut i obligacions tributàries. Fet imposable i obligacions tributàries. Pressupost objectiu: aspecte espacial i temporal. Pressupost subjectiu. Subjectes i obligats tributaris. Concepte, funcions, estructura i delimitació.
Exempció i no subjecció. La seva configuració en l'IRPF. Individualització i atribució dels components de la renda. Quantificació i extinció. Base imposable i liquidable. Règims d'estimació, tipus de gravamen. Quotes i deutes tributaris. Compliment i incompliment de les obligacions tributàries. Extinció i sanció. Recàrrecs. Prescripció. Devolució. Infraccions i sancions tributàries. Imposició sobre la renda. Persones físiques i jurídiques i no residents. Imposició patrimonial: imposició sobre la titularitat, sobre la utilitat i sobre la transmissió patrimonial. Adquisicions oneroses i lucratives. Imposició sobre el consum: imposició sobre el consum general i consums específics. Imposició sobre el tràfic exterior. Imposició autonòmica i local.

Dret Individual del Treball i Protecció Social

OP

6

El contracte de treball i altres formes contractuals com a vies de regulació de l'intercanvi entre treball i salari. La noció complexa de treballador a nivell legal: treballadors per compte d'altri i treballadors autònoms. Sistema i estructura de la Seguretat Social. Règim General i Règims Especials. Fonts d'ordenació de la relació laboral: llei, negociació col ·lectiva i contracte de treball. Flexibilitat i condicions de treball: la flexiguretat com a política d'ocupació de la Unió Europea. Vicissituds i suspensió de la relació laboral. La protecció social de la suspensió del contracte de treball. Les incapacitats temporals. La conciliació de la vida familiar i laboral i la seva protecció a través de mecanismes de seguretat social. Extinció de la relació laboral. Acomiadament i extinció del contracte de treball. Regulació des de la protecció social de la terminació dels contractes. Incapacitats permanents. Cobertura per desocupació. Jubilació. Mort i supervivència.

Conflicte de Lleis

OP

4

Introducció: la situació jurídica heterogènia. Fonts de producció normativa: el Dret internacional privat comunitari, convencional i autònom. La regulació del trànsit heterogeni. Tècniques de regulació directes: la norma material especial, el Dret uniforme, la norma internacionalment imperativa o llei de policia. Tècnica de regulació indirecta: la norma de conflicte. Els problemes d'aplicació de la norma de conflicte i anàlisi: aplicació d'ofici, reenviament, remissió a sistemes plurilegislatius, la qüestió preliminar. Determinació del contingut del Dret estranger. Excepcions a l'aplicació del Dret estranger: frau de llei, ordre públic, adaptació.

Dret Processal Civil Internacional

OP

5

Introducció a la litigació internacional. Fonts de producció normativa: el Dret internacional privat comunitari, convencional i autònom. La competència judicial internacional: concepte i fonts. Règim comunitari de competència judicial. Règim autònom de competència judicial internacional. El règim del procés civil amb element d'estrangeria. L'assistència judicial  internacional: règims comunitaris i autònom relatius a la notificació judicial i extrajudicial internacional i a l'obtenció de proves a l'estranger. Reconeixement i execució de decisions: noció i pluralitat de règims. Resolucions judicials estrangeres susceptibles de reconeixement i execució. Classes de reconeixement. Condicions del reconeixement i execució. El procediment de reconeixement i execució. La supressió de l'exequàtur.

Dret Mercantil: Dret Concursal

OP

4

Fonaments del dret concursal. La Llei Concursal 22/2003. Declaració de concurs: pressupostos i declaració judicial.
Òrgans del concurs: jutge i administració concursal. El procediment concursal. Efectes del concurs: sobre el patrimoni del concursat, sobre el deutor, la vis atractiva del concurs, sobre els crèdits, sobre els contractes. Operacions sobre la massa activa (reintegració i separació) i sobre la massa passiva (reconeixement i classificació de crèdits). Solucions del concurs: el conveni (propostes, aprovació, compliment), la liquidació (operacions i pagament als creditors). Qualificació del concurs: tipificació del concurs culpable. Dret paraconcursal. Concursos internacionals.

Dret del Comerç Internacional

OP

5

Concepte i fonts del dret del comerç internacional. subjectes del comerç internacional. L'arbitratge internacional. Contractes internacionals. Determinació de la llei rectora del contracte. Contractes internacionals específics: compravenda internacional de mercaderies, contractes de distribució, contractes de transferència de tecnologia, finançament de les operacions de comerç internacional.

Dret Internacional Econòmic

OP

4

Concepte, fonts del dret internacional econòmic. Règim jurídic internacional del comerç: institucions, normes de solució de diferències. Règim internacional financer: el Banc, l'FMI i altres institucions internacionals. Règim jurídic internacional de les inversions estrangeres. Les sancions econòmiques internacionals.

Dret Internacional Públic

OP

6

La comunitat internacional i els seus membres. Els tractats internacionals. els actes unilaterals. Les relacions entre el dret internacional i els drets interns. Els subjectes del dret internacional: els estats, les organitzacions internacionals, altres entitats de caràcter no estatal, els pobles i les persones. Les relacions entre estats: la competència territorial (el territori, l'espai aeri, els espais marins), la competència personal. Les relacions diplomàtiques i consulars. La protecció diplomàtica.
Mitjans de solució de controvèrsies: els mitjans diplomàtics, els mitjans jurídics. La cooperació internacional. La responsabilitat internacional dels estats i dels individus

Perfil formatiu en Humanitats

Assignatura

Tipus

Crèdits

Continguts

Història Moderna i Contemporània dels Països Islàmics 

OP

5

Estudi i interpretació dels episodis fonamentals, així com dels seus pressupòsits i conseqüències, de la història dels països islàmics durant les èpoques moderna i contemporània.

Guerra i Violència

OP

5

Estudi de la guerra i de la violència des del punt de vista de la seva realitat històrica i social, de la seva elaboració cultural i del seu rendiment simbòlic.

Món Mediterrani

OP

5

Estudi del món mediterrani des del punt de vista de la seva realitat geogràfica, històrica i social, de la seva elaboració cultural i del seu rendiment simbòlic.

Filosofia de la Ciència

OP

5

Estudi dels elements i dels problemes fonamentals, així com dels episodis històrics, els corrents i els autors més rellevants, de la reflexió sobre els principis del coneixement científic.

Història Moderna i Contemporània d'Amèrica Llatina

OP

5

Estudi i interpretació dels episodis fonamentals, així com dels seus pressupòsits i conseqüències, de la història d'Amèrica Llatina durant les èpoques moderna i contemporània.

Perfil formatiu en Enginyeria

Assignatura

Tipus

Crèdits

Continguts

Fonaments de la Programació

OP

8

Sintaxi i semàntica de llenguatges. Llenguatges imperatius. Disseny i anàlisi d'algorismes. Pràctiques i desenvolupament de programes. Proves funcionals. Tipus abstractes de dades.Estructures de dades i algoritmes de manipulació. Fitxers.

Bases de Dades

OP

4

Bases de dades. Els seus models i els seus sistemes de gestió. Sistemes d'informació. Estructures de dades amb models relacionals i transaccionals. Classificació, emmagatzematge i organització de la informació.

Estructura de Dades i Algorismes

OP

4

Recursivitat. Anàlisi d'algoritmes, recerca i classificació. Disseny descendent. Tipus abstractes de dades. Arbres, piles i cues.

Lògica Digital i Computadors

OP

6

Nivells de descripció. Unitats funcionals. Nivells de transferència de registres. Interpretació d'instruccions. Microprogramació. Conceptes d'entrada-sortida. Principis de sistemes operatius.

Equacions Diferencials

OP

4

Equacions diferencials lineals. Equacions de primer i segon ordre. Solucions en sèries de potències i sèries de Fourier. Mètodes elementals de solució numèrica. Equacions en derivades parcials, equació de Laplace, de la calor i d'ones. Problemes de contorn i solucions per separació de variables. Mètodes numèrics elementals. 

Projectes basats en programa lliure

OP

4

Models de desenvolupament i comercialització de programari. Model de programari lliure. Migració de programari. Creació i maneig de comunitats. Participació i modificació de projectes de programari lliure.

 Perfil formatiu en Comunicació 

Assignatura

Tipus

Crèdits

Descripció

Màrqueting Estratègic i Operatiu

OP

6

Introducció als conceptes bàsics del màrqueting i del procés de comercialització de productes i serveis en les economies de mercat.

Màrqueting Directe i Promocional

OP

4

Estudi i aplicació de les principals tècniques de comunicació comercial personalitzada.

Estratègia i Gestió de la Marca

OP

4

Estudi dels principals models teòrics que permeten gestionar les marques. Aprofundiment en la metodologia que permet mesurar la imatge i el posicionament de les marques.

Protocol de les Organitzacions

OP

4

Estudi de les regles establertes i dels codis que regulen les organitzacions. Comprensió del desenvolupament professional referent a l'àmbit protocol·lari oficial, així com al seu vessant empresarial.

Comunicació i Grups d'Influència

OP

4

Estudi i anàlisi de les eines de gestió de les relacions entre l'organització i els seus públics clau (autoritats, reguladors, sindicats, activistes, d'altres) i, en especial, anàlisi de les tècniques de lobbying en diferents escenaris.

Pràctiques

Assignatura 

Tipus

Crèdits

Requisits

Descripció

Continguts

Pràctiques I

OP

5

És necessari tenir el primer i el segon curs aprovats, i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits.

Entrar en contacte amb el món empresarial i posar en pràctica allò que ha après a les diferents assignatures que ha cursat durant els seus estudis.

Aplicació de les competències i coneixements adquirits al llarg de la carrera.

Pràctiques II

OP

5

És necessari tenir el primer i el segon curs aprovats, i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits.

Entrar en contacte amb el món empresarial i posar en pràctica allò que ha après a les diferents assignatures que ha cursat durant els seus estudis.

Aplicació de les competències i coneixements adquirits al llarg de la carrera.

Pràctiques III

OP

4

És necessari tenir el primer i el segon curs aprovats, i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits.

Entrar en contacte amb el món empresarial i posar en pràctica allò que ha après a les diferents assignatures que ha cursat durant els seus estudis.

Aplicació de les competències i coneixements adquirits al llarg de la carrera.

 Quart curs

Assignatura

Crèdits

Descripció

Continguts

Treball Fi de Grau

6

- Posar en pràctica els coneixements apresos al llarg dels estudis, mitjançant la realització d'un projecte, un estudi, una memòria o un treball.
- La possibilitat de vincular el treball a un projecte d'una empresa.

Aplicació, integració i desenvolupament dels coneixements, capacitats, competències i habilitats adquirides al llarg dels estudis.

L'oferta d'assignatures optatives es concreta anualment.