Contingut del curs

El principal objectiu d'aquest curs és reforçar els coneixements matemàtics que s'haurien d'haver assolit per tal de poder afrontar amb garanties els estudis universitaris a la UPF.

El curs és d'assistència voluntària per als estudiants dels graus en Ciències Empresarials-Management, Economia, ADE, IBE i el Doble Grau en Dret - ADE / Economia i altres estudis de grau de la UPF. És especialment indicat per a estudiants procedents de Cicles Formatius de Grau Superior, proves de més grans de 25 anys, 45 anys i similars i, aquells estudiants que seguien amb dificultat les matemàtiques del batxillerat i tenen una nota baixa d'aquesta matèria.

El curs serà eminentment pràctic, amb molta resolució de problemes, molts càlculs i treball autònom mitjançant qüestionaris d'autoavaluació.

El contingut es centrarà en:

  • Aspectes avançats de càlcul amb fraccions, manipulació algebraica d'exponents, potències, arrels, simplificació d'expressions, factor comú.
  • Funcions bàsiques, representació gràfica. Funcions lineals i quadràtiques
  • Resolució d'equacions i, especialment, d'inequacions de 1r i 2n grau. Valor absolut. Algunes equacions polinòmiques.
  • Funcions exponencials i logarítmiques:  conceptes, gràfiques i propietats.
  • Concepte de derivada d'una funció. Càlcul de derivades, especialment de les funcions exponencials i logarítmiques, i aplicacions de la regla de la cadena.

 

Curs acadèmic 2019/2020

Dades

Grup Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4
Aula 40.144 40.146 40.148 40.150
Cognoms ADAM-CAYUELA CERESUELA-IRASTORZA ISERN-RAMÓN REYES-ZHOU

 

 

Inscripcions

  • Termini: fins a les 20.00 h del 05/09/2019 - INSCRIPCIONS TANCADES
  • Accés a la plataforma d'inscripcions http://eventum.upf.edu/go/cim1920
  • Import: 65€ per inscripció