Model docent semipresencial a causa de la Covid-19

El curs 2021-22 la Facultat d'Economia i Empresa adopta un model docent semipresencial per al 1r trimestre.

La Facultat ha planificat aquest model mixt de docència que preveu una combinació de continguts que s'impartiran de manera virtual i no presencial, amb activitats que es faran presencialment a l'aula amb grups reduïts. Les sessions marcades als horaris com a "Teoria" s'impartiran a distància mentre que les sessions marcades als horaris com a "Seminaris" seran presencials.

En tots els casos, les activitats seguiran els horaris de classe. El professorat de cada assignatura explicarà a l'inici de curs com es desenvoluparà l'assignatura.

Aquest model de docència s'implementarà sempre que les autoritats sanitàries permetin la presencialitat als Campus Universitaris.

El model docent és susceptible de canvis que s'informaran si en algun moment augmenten les restriccions

Instruccions del degà de la Facultat d'Economia i Empresa, sobre l'excepcionalitat de realitzar tota la docència en modalitat no presencial del curs acadèmic 2020-21