Vés enrere

La UPF inaugura oficialment el nou curs el 2 d'octubre

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Expression .vars['Resum'] is undefined on line 83, column 23 in 10155#10193#NOTICIA.
1<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
2<#assign layout = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
3 
4<#assign propietatsTheme = layout.getLayoutSet().getSettings() /> 
5 
6<#if (propietatsTheme?contains("lfr-theme:regular:color-site")) > 
7 
8  <#-- vol dir que el tema té una propietat amb el color del site --> 
9  <#-- Obtenim la posició de la propietat que ens interesa --> 
10  <#assign index = propietatsTheme?index_of("lfr-theme:regular:color-site=") /> 
11  <#-- Retallem la cadena treient tot el que està abans del color --> 
12  <#assign colorSite = propietatsTheme?substring(index + 29, index + 36) /> 
13 
14<#else> 
15  <#-- el tema no té una propietat per especificar el color i assignem l'institucional --> 
16  <#-- a excepció dels sites fets amb zoe on mantindrem el color --> 
17  <#if (layout.getTheme().getName() == "zoe-design-theme") > 
18    <#assign colorSite = "inherit" /> 
19  <#else> 
20    <#assign colorSite = "#C8102E" /> 
21  </#if>   
22</#if> 
23 
24<#assign fullTemplatesPath = layout.getPathThemeRoot() + "_SERVLET_CONTEXT_/templates" /> 
25 
26<#if !fullTemplatesPath?contains("control_panel") > 
27 
28<#include "${fullTemplatesPath}/util/getPathForPlugins.ftl" /> 
29 
30<#assign jsJQueryPath = getPathForPlugins('jquery','js','')?trim /> 
31<#assign jsUpfPath = getPathForPlugins('upf','js','')?trim /> 
32 
33<script src="${jsJQueryPath}/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
34<script src="${jsUpfPath}/auxFunctions.js"></script> 
35 
36<#else> 
37 
38<#assign fullTemplatesPath = "/upf-2016-theme" + "_SERVLET_CONTEXT_/templates" /> 
39 
40<#include "${fullTemplatesPath}/util/getPathForPlugins.ftl" /> 
41 
42<#assign jsJQueryPath = getPathForPlugins('jquery','js','')?trim /> 
43<#assign jsUpfPath = getPathForPlugins('upf','js','')?trim /> 
44 
45<script src="${jsJQueryPath}/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
46<script src="${jsUpfPath}/auxFunctions.js"></script> 
47 
48</#if> 
49 
50<script type="text/javascript" src="https://www.upf.edu/documents/6323808/129176989/jquery.captionate.js"></script> 
51 
52 
53<#assign zona = timeZoneUtil.getTimeZone("Europe/Madrid") /> 
54 
55<#assign AssetEntryLocalservice = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService") /> 
56<#assign journalLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
57 
58 
59<#assign site = groupId /> 
60 
61<#if ( site?is_number) > 
62  <#assign resourcePrimKey = journalLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(site), .vars['reserved-article-id'].data).resourcePrimKey /> 
63  <#assign entry = AssetEntryLocalservice.getEntry("com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle", getterUtil.getLong(resourcePrimKey)) /> 
64  <#assign fecha_de_creacion = entry.getPublishDate()?string("dd.MM.yyyy") /> 
65  <#assign fecha_de_modificacion = entry.getModifiedDate()?string("dd.MM.yyyy") /> 
66</#if> 
67 
68<#assign cat = "" /> 
69<#assign listaCategorias = entry.getCategories() /> 
70<#list listaCategorias as categoria > 
71  <#if stringUtil.equalsIgnoreCase("OpenCms", categoria.name) > 
72    <#assign cat = categoria.name /> 
73  </#if> 
74</#list> 
75 
76<div class="container noticia-maximized nova"> 
77 
78      <div id="nom_page"> 
79        <h1>${.vars['reserved-article-title'].data}</h1> 
80      </div> 
81      <div class="contingut subtitol"> 
82        <h2> 
83          ${.vars['Resum'].getData()} 
84        </h2> 
85      </div> 
86<div class="row"> 
87  <#-- Afegir un if--> 
88  <div class="asset-full-content span8"> 
89    <#-- end--> 
90    <#if ( fecha_de_creacion?length == 10) > 
91    <div class="data">${fecha_de_creacion}</div> 
92    </#if> 
93    <div class="content" id="content"> 
94    <#if .vars['separador-imatge']?? > 
95      <#attempt> 
96        <#if ( .vars['separador-imatge'].getChild('url_youtube').getData() != "") > 
97        <!--zona youtube--> 
98        <p id="youtube" class="youtube"> 
99          <script type="text/javascript"> 
100            function getYoutube() { 
101            var id = $(this).parent('p').attr("id"); 
102            var url = "${.vars['separador-imatge'].getChild('url_youtube').getData()}" 
103            var regExp = /^.*(youtu.be\/|v\/|u\/\w\/|embed\/|watch\?v=|\&v=)([^#\&\?]*).*/; 
104            var match = url.match(regExp); 
105            if (match && match[2].length == 11) { 
106            return '<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/'+ match[2] +'" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>'; 
107            } else { 
108            return ''; 
109
110
111            document.getElementById("youtube").innerHTML = getYoutube(); 
112          </script> 
113        </p> 
114        <#elseif (.vars['separador-imatge'].getChild('Imatge_inicial').getData() != "" && .vars['separador-imatge'].getChild('url_youtube').getData() == "" ) > 
115        <p><img alt="Imatge inicial" title="${.vars['separador-imatge'].getChild('Imatge_inicial').getChild('peu-foto').getData()}" src="${.vars['separador-imatge'].getChild('Imatge_inicial').getData()}" width="100%" /></p> 
116        <#else> 
117        <p>&nbsp;</p> 
118        </#if> 
119      <#recover> 
120        <p>&nbsp;</p> 
121      </#attempt> 
122    <#else> 
123      <p>&nbsp;</p> 
124    </#if>   
125      ${.vars['Noticia'].getData()} 
126    </div> 
127  </div> 
128 
129    <#-- Mostrem les categories que siguin filles de la categoria "Notícies"--> 
130    <#-- Preparació url dels enllaços a les categories--> 
131    <#assign wordCategories = languageUtil.get(locale, "categories-nom-page")> 
132    <#assign wordCategories = wordCategories?lower_case /> 
133    <#assign catUrl = "/web/e-noticies/" + wordCategories + "?p_p_id=122_INSTANCE_uMmnNJ4sBlXd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=" /> 
134    <#assign assetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetCategoryLocalService") /> 
135   
136  <div class="span4" id="dreta"> 
137     
138     <h2 class="audio catala">Multimèdia</h2> 
139     <h2 class="audio castella">Multimedia</h2> 
140     <h2 class="audio angles">Multimedia</h2> 
141     <div class="audio"> 
142            <div id="media"></div> 
143          </div> 
144    <#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
145      <#attempt> 
146        <#assign prota = .vars['Camps_addicionals-b'].getChild('Protagonistes') /> 
147        <#if ( prota.getChild('nom-perfil').getData() != "") > 
148        <h2 class="subtitol catala">Perfils dels protagonistes:</h2> 
149        <h2 class="subtitol castella">Perfiles de los protagonistas:</h2> 
150        <h2 class="subtitol angles">Profiles of the protagonists:</h2> 
151        <#list prota.getChild('nom-perfil').getSiblings() as perfil > 
152            <div class="names"> 
153            <div class="nom">  
154              ${perfil.getData()} 
155            </div> 
156            <div class="xarxes"> 
157            <#list perfil.getChild('url-perfil').getSiblings() as sub_element > 
158           
159              <#-- Formatem l'enllaç perquè no el tracti com si fos una subpàgina --> 
160              <#assign enllac = sub_element.getData() /> 
161              <#if !enllac?starts_with("http") >        
162                <#assign enllac = "http://" + enllac />  
163              </#if> 
164           
165              <a href="${enllac}" title="${enllac}" target="_blank"> 
166                <#if (enllac?contains("facebook") ) > 
167                  <img alt="Facebook UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/facebook.png" width="16"> 
168                <#elseif ( enllac?contains("twitter") ) > 
169                  <img alt="Twitter UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/twitter.png" width="16"> 
170                <#elseif ( enllac?contains("instagram") ) > 
171                  <img alt="Instagram UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/instagram.png" width="16"> 
172                <#elseif ( enllac?contains("youtube") ) > 
173                  <img alt="Youtube UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/youtube_new.png" width="16"> 
174                <#elseif ( enllac?contains("linkedin") ) > 
175                  <img alt="Linkedin UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/linkedin.png" width="16"> 
176                <#elseif ( enllac?contains("flickr") ) > 
177                  <img alt="Flickr UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/flickr.png" width="16"> 
178                <#elseif ( enllac?contains("vimeo") ) > 
179                  <img alt="Vimeo UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/vimeo.png" width="16"> 
180                <#elseif ( enllac?contains("pinterest") ) > 
181                  <img alt="Vimeo UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/pinterest.png" width="16"> 
182                <#else> 
183                <i class="icon-link"></i> 
184                 
185                </#if> 
186              </a> 
187          </#list> 
188            </div> 
189            </div> 
190        </#list> 
191        </#if> 
192      <#recover>   
193      </#attempt> 
194    </#if>   
195    <div class="categories"> 
196      <h2><@liferay.language key="categories" />:</h2> 
197       
198      <#list listaCategorias as categoria > 
199 
200      <#if categoria.getParentCategoryId() != 0 > <#--arreglo CG --> 
201       
202        <#assign assetCategory = "" /> 
203        <#assign assetCategory = assetCategoryLocalService.getCategory(categoria.getParentCategoryId()) />  
204        <#if (assetCategory.getName() == "Notícies") > 
205          <div class="tipus"><a href="${catUrl}${categoria.getCategoryId()}">${categoria.getTitle(locale)}</a></div> 
206        </#if> 
207         
208      </#if>  
209       
210      </#list> 
211    </div> 
212 
213  </div>   
214</div> 
215</div> 
216<#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
217  <#attempt> 
218    <#if (getterUtil.getBoolean(.vars['Camps_addicionals-b'].getChild('es-premsa').getData())) > 
219      <div class="caixa-contacte"> 
220        <div class="mes-info-button"> 
221          <p class="catala"><strong>Per a més informació</strong> <i class="icon-caret-up"></i></p> 
222          <p class="castella"><strong>Para más información</strong> <i class="icon-caret-up"></i></p> 
223          <p class="angles"><strong>For more information</strong> <i class="icon-caret-up"></i></p> 
224        </div> 
225      <div class="mes-info"> 
226      <#if ( getterUtil.getBoolean(.vars['Camps_addicionals-b'].getChild('es-premsa').getData()) ) > 
227        <p class="subtitol catala">Notícia publicada per:</p> 
228        <p class="subtitol castella">Noticia publicada por:</p> 
229        <p class="subtitol angles">News published by:</p> 
230            <p class="catala">Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals</p> 
231            <p class="castella">Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales</p> 
232            <p class="angles">Institutional Communication and Promotion Unit</p> 
233            <ul> 
234              <li><a href="tel:935422100">93 542 21 00</a></li> 
235              <li><a class="correuContacte" href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></li> 
236            </ul> 
237      </#if> 
238      </div> 
239    </div> 
240       
241    </#if> 
242  <#recover> 
243  </#attempt> 
244</#if> 
245  
246<#-- decidim si pintem la zona youtube o ivoox --> 
247    <#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
248      <#attempt> 
249        <#assign multi = .vars['Camps_addicionals-b'].getChild('Multimedia') /> 
250        <#list multi.getChild('youtube-list').getSiblings() as videos > 
251          <#if ( videos.getChild('url-youtube-list').getData()?contains("youtu") ) > 
252            <script type="text/javascript"> 
253            function getYoutube() { 
254            var id = $(this).parent('p').attr("id"); 
255            var url = "${videos.getChild('url-youtube-list').getData()}" 
256            var regExp = /^.*(youtu.be\/|v\/|u\/\w\/|embed\/|watch\?v=|\&v=)([^#\&\?]*).*/; 
257            var match = url.match(regExp); 
258            if (match && match[2].length == 11) { 
259                return "<p>${videos.getChild("titol-youtube-list").getData()}</p><iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+ match[2] +"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>"; 
260            } else { 
261            return 'error'; 
262
263
264            document.getElementById("media").innerHTML += getYoutube(); 
265            </script> 
266          <#elseif ( videos.getChild('url-youtube-list').getData()?contains("ivoox") ) > 
267            <script type="text/javascript"> 
268                function getIvoox() { 
269                if (!"${videos.getChild('url-youtube-list').getData()}".includes("rf_")) {              
270                return "<p class='titol'>${videos.getChild("titol-youtube-list").getData()}</p><br /> Error. Use a valid audio URL";               
271                } else {       
272                var Y = "rf_" 
273                var X = "${videos.getChild('url-youtube-list').getData()}" 
274                var Z = X.slice(X.indexOf(Y) + Y.length) 
275                return "<p class='titol'>${videos.getChild("titol-youtube-list").getData()}</p><iframe width='238' height='48' frameborder='0' allowfullscreen='' scrolling='no' src='https://www.ivoox.com/player_ek_" + Z + "'></iframe>"; 
276
277
278                document.getElementById("media").innerHTML += getIvoox(); 
279            </script> 
280          </#if>             
281        </#list> 
282      <#recover> 
283      </#attempt> 
284    </#if> 
285<script> 
286  // Create Element.remove() function if not exist 
287  if (!('remove' in Element.prototype)) { 
288    Element.prototype.remove = function() { 
289      if (this.parentNode) { 
290        this.parentNode.removeChild(this); 
291
292    }; 
293
294  // Si tenim els bookmarks posicionats d forma horitzontal, els movem 
295  if($(".taglib-social-bookmarks").size() != 0){ 
296    $(".taglib-social-bookmarks").prependTo(".asset-full-content"); 
297    $(".taglib-social-bookmarks").get(0).remove(); 
298
299  $(".taglib-header").remove(); 
300  $(".portlet-topper").remove(); 
301  $(".asset-full-content br").remove(); 
302   
303  if($("html.nou-disseny").size() != 0){ 
304 
305    $(".taglib-asset-links").css("padding-left","22px !important"); 
306    ajustaRelatedContentFullSize(); 
307   
308  }else{ 
309    ajustaRelatedContent(); 
310
311 
312  // Eliminem la secció de categories si no n'hi ha cap 
313  if ($(".categories div").size() == 0){ 
314    $(".categories").remove(); 
315
316   
317    /* ---- OBRIR LES NOTÍCIES EN MAXIMIZED AMB MENÚ VERTICAL ---- */ 
318  if($("html.nou-disseny").size() != 0){    
319    if ($("header").hasClass("no-menu-horitzontal")){ 
320      canviaSpanMenu(); 
321
322
323  /* ---- Modificacions BREADCRUMB sinó és PORTAL THEME ---- */ 
324  /* --- Amaguem el breadcrumb per que no es notin els canvis i al final de l'script el tornem a mostrar---- */ 
325  $("ul.breadcrumb").toggle(); 
326  var nomTheme = "${layout.getTheme().getName()}"; 
327  if (!nomTheme.includes("Portal")){ 
328    /* ---- CANVI BREADCRUMB PER PRIMER NIVELL ---- */ 
329    if($(".current-parent").size() == 0){ 
330      $("<span class='divider'>/</span>").appendTo(".breadcrumb .first"); 
331    }else{ 
332    /* ---- CANVI BREADCRUMB PER SEGON NIVELL ---- */ 
333    $("<span class='divider'>/</span>").appendTo(".current-parent"); 
334    }     
335 
336    $(".breadcrumb").prependTo("#main-content"); 
337
338 
339  $(".asset-content").css("margin","0px"); 
340 
341  // La funció LightenDarkenColor la tinc gràcies a auxFunctions.js injectat 
342  var colorLight = LightenDarkenColor("${colorSite}",20); 
343 
344  $(".asset-full-content .tipus > a").hover( 
345    function(){ 
346      $(this).css("background-color", + colorLight + " !important"); 
347    }, 
348    function(){ 
349      $(this).css("background-color","${colorSite} !important"); 
350
351
352  
353  $('#content img[title]').captionate(); // imatges amb class caption mostraran la descripció 
354  
355  function ajustaRelatedContentFullSize(){ 
356    if ($(".asset-links-list").size()!= 0){ 
357 /*     if($('body.siteUPF').size()==1){ 
358        $(".taglib-asset-links").addClass("container"); 
359        $(".taglib-asset-links").css("padding-left","0px !important"); 
360        $(".taglib-asset-links h2").css("padding-left","0px !important"); 
361        $(".taglib-asset-links ul").css("padding-left","0px !important"); 
362      }else{*/ 
363        $(".taglib-asset-links").appendTo("#dreta").insertAfter('.categories'); 
364        $(".taglib-asset-links").css("padding-left","0px !important"); 
365     /* }   */      
366    }else{ 
367      setTimeout(function(){ajustaRelatedContentFullSize();},100); 
368
369
370   
371  function ajustaRelatedContent(){ 
372    if ($(".asset-links-list").size()!= 0){ 
373      $(".taglib-asset-links").css("padding-left","0px"); 
374      $(".asset-links-title").css("padding-left","0px");  
375      $(".asset-links-list").css("padding-left","0px !important"); 
376    }else{ 
377      setTimeout(function(){ajustaRelatedContent();},100); 
378
379
380   
381  function canviaSpanMenu(){ 
382    if ($("#menu-esquerra").size()!= 0){ 
383      if ($("#menu-esquerra").hasClass("span12")){ 
384        // Fem el menú span3 i el contingut span9 ja que per defecte es posen a span12 els dos 
385        if(!$("body").hasClass("marca-propia")){ 
386          // Amaguem el títol de la notícia si no estem a una home per no duplicar 
387          $("#nom_page").css("display","none !important"); 
388          // Mostrem el títol de la pàgina 
389          $("#contingut #nom_page").css("display","block !important"); 
390
391        $("#menu-esquerra").removeClass("span12").addClass("span3"); 
392        $("#main-content").addClass("span9 pull-right"); 
393
394      ajustaRelatedContent(); 
395    }else{ 
396      setTimeout(function(){canviaSpanMenu();},100); 
397
398
399     
400/*Caixa contacte i audio CA, ES, EN*/ 
401 
402 
403    if($("html").attr('lang') == 'en-US'){ 
404     $(".catala, .castella").hide(); 
405     $(".caixa-contacte").appendTo("#dreta").insertAfter('.taglib-asset-links'); 
406     $(".caixa-contacte").before('<h2 class="mark">Contact</h2>'); 
407     $(".angles").show(); 
408    if($('#media').is(':empty')) { 
409      $("h2.audio").hide(); 
410
411    else { 
412     $("h2.audio").hide(); 
413     $("h2.audio.angles").show();  
414
415
416    else if($("html").attr('lang') == 'es-ES'){  
417     $(".catala, .angles").hide(); 
418     $(".caixa-contacte").appendTo("#dreta").insertAfter('.taglib-asset-links'); 
419     $(".caixa-contacte").before('<h2 class="mark">Contacto</h2>'); 
420     $(".castella").show(); 
421      if($('#media').is(':empty')) { 
422      $("h2.audio").hide(); 
423
424    else { 
425     $("h2.audio").hide(); 
426     $("h2.audio.castella").show();  
427
428
429    else if($("html").attr('lang') == 'ca-ES') { 
430     $(".castella, .angles").hide(); 
431     $(".caixa-contacte").appendTo("#dreta").insertAfter('.taglib-asset-links'); 
432     $(".caixa-contacte").before('<h2 class="mark">Contacte</h2>'); 
433     $(".catala").show(); 
434     if($('#media').is(':empty')) { 
435      $("h2.audio").hide(); 
436
437    else { 
438     $("h2.audio").hide(); 
439     $("h2.audio.catala").show();  
440    }  
441    }; 
442    $(".mes-info-button").on("click", function(){$(this).parent(".caixa-contacte").find(".mes-info").slideToggle();$(this).find("i").toggleClass("icon-caret-down")}); 
443 
444 
445/*Moviment caixa contacte*/ 
446 function moucaixa(){ 
447   if($(window).width() > 920) { 
448    $(window).on("scroll", function(){ 
449    var scroller_anchor = $(".mark").offset().top; 
450    if ($(this).scrollTop() > scroller_anchor) { 
451          $(".caixa-contacte").css({'position':'fixed','top':'0','margin-top':'90px','width':'inherit', 'max-width':'370px'}); 
452        } else { 
453          $(".caixa-contacte").css({'position':'relative','top':'auto','margin-top':'30px','width':'auto'}); 
454
455    }); 
456
457  else { 
458    $(window).on("scroll", function(){ 
459      $(".caixa-contacte").css({'position':'relative','top':'auto','margin-top':'30px','width':'100%','max-width':'auto'}); 
460    }); 
461
462
463 
464/* ----- Si és PORTAL theme treiem h2.page-title ----- */ 
465  if (nomTheme.includes("Portal")){ 
466    $("h2.page-title").remove(); 
467
468 
469  /* ----- Si és PORTAL theme en vista maximized dent servir AT hem d'afegir al breadcrumb el títol ----- */ 
470  if (nomTheme.includes("Portal") && ($("div.user-segment-content-list-portlet").length!=0)){ 
471    $("ul.breadcrumb li.last").removeClass("active").removeClass("last").after("<li class='active last'>" + $('#nom_page h1').text() + "</li>"); 
472
473   
474  /* --- Tornem a mostrar el breadcrumb ---- */ 
475  $("ul.breadcrumb").toggle(); 
476</script> 
477  <#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
478    <#attempt> 
479      <#if (getterUtil.getBoolean(.vars['Camps_addicionals-b'].getChild('es-premsa').getData()) ) > 
480        <script type="text/javascript"> 
481          moucaixa(); 
482            $(window).on("resize", function(){ 
483              moucaixa(); 
484            } ) 
485        </script> 
486      </#if> 
487    <#recover> 
488    </#attempt> 
489  </#if> 
490   
491<style> 
492 
493  h2.audio { 
494    display: none; 
495
496  #media p { 
497  margin: 10px 0 5px; 
498
499  /* ----- Estil per adaptar a themes que no són UPF 2016 ----- */ 
500  #nom_page h1 { 
501    color: ${colorSite} !important; 
502    font-size: 23px; 
503    font-weight: bold; 
504    line-height: normal; 
505    margin-bottom: 15px; 
506    margin-top: 0; 
507    padding: 0; 
508
509  .contingut.subtitol > h2 { 
510    font-size: 20px !important; 
511    color: ${colorSite} !important; 
512
513   
514  .categories h2, h2.asset-links-title{ 
515    font-weight: normal; 
516    font-size: 20px; 
517    color: ${colorSite}; 
518    line-height: normal; 
519
520   
521  .tipus a { 
522    text-decoration: none !important; 
523
524   
525  li.asset-links-list-item a { 
526    color: ${colorSite} !important; 
527
528   
529  span.taglib-text { 
530    color: ${colorSite}; 
531  }  
532   
533  .categories div.tipus a{ 
534    background-color: ${colorSite}; 
535    margin-bottom: 5px; 
536    margin-right: 5px; 
537    max-width: 100%; 
538    position: relative; 
539    text-decoration: none; 
540    color: #FFFFFF; 
541    padding: 5px 10px; 
542  }   
543   
544 
545  /* ----- Fi estil per adaptar a themes que no són UPF 2016 ----- */ 
546 
547  /* En aplicar aquesta class a un div .container, limitem amb auto per no ser sempre 1170px */ 
548  .noticia-maximized{ 
549    max-width: 1170px !important; 
550    width: auto !important; 
551
552 
553  #nom_page{ 
554    display:block !important; 
555
556  #contingut > #nom_page{ 
557    display:none !important; 
558
559   
560  /* Per treure la icona de davant del títol Continguts relacionats*/ 
561  .taglib-asset-links h2{ 
562    background:none !important; 
563
564  .taglib-asset-links{ 
565    padding-left: 4px; 
566    margin-top: 0px; 
567
568  .asset-links-list{ 
569    padding-left: 25px !important; 
570
571  .asset-links-list-item{ 
572    list-style: initial !important; 
573
574  .asset-links-list-item img{ 
575    display:none; 
576
577  .asset-full-content br{ 
578    display:none; 
579
580  .contingut.subtitol > h2 { 
581    font-weight: normal; 
582    padding-top: 0; 
583    line-height: normal !important; 
584
585   
586  .contingut.subtitol > h2 p{ 
587    margin: 0px !important; 
588    color: ${colorSite} !important; 
589
590   
591  .contingut.subtitol { 
592    border-bottom: 1px solid #ddd; 
593    margin-bottom: 10px; 
594    padding-bottom: 10px; 
595
596  .asset-full-content .tipus > a { 
597    background-color: ${colorSite} !important; 
598    margin-right: 5px; 
599    margin-bottom: 5px; 
600    position: relative; 
601    max-width:100%; 
602    text-decoration:none; 
603
604  .asset-full-content .tipus > a:hover { 
605    color: #ffffff !important; 
606
607   
608  .asset-full-content .tipus{ 
609    display: inline; 
610
611   
612  .taglib-social-bookmarks { 
613    display: block; 
614    float: right; 
615    background:none; 
616    margin-top:0px; 
617
618  .taglib-social-bookmarks a{ 
619    margin-bottom: 0px; 
620
621  .taglib-social-bookmarks ul{ 
622    padding:0px; 
623    margin-bottom:0px; 
624
625  .taglib-social-bookmarks ul li{ 
626    margin-right:0px; 
627
628  .asset-full-content .content { 
629    border-bottom: 0px solid #fff; 
630    display: table; 
631    margin-bottom: 20px; 
632    padding-bottom: 10px; 
633    width: 100%; 
634
635  .asset-full-content .content::before { 
636    content: ""; 
637    display: inline-table; 
638    width: 100%; 
639
640  .asset-full-content .content h3 { 
641    font-size: 18px; 
642    font-weight: normal; 
643
644  .categories::after { 
645    content: ""; 
646    display: inline-table; 
647    width: 100%; 
648
649  .categories h2, .asset-links-title{ 
650    color: ${colorSite} !important; 
651
652 
653   
654  @media (min-width: 979px) and (max-width: 1200px) { 
655     
656
657  @media (max-width: 978px) { 
658    .asset-full-content .data { 
659      display:inline-table;} 
660
661  @media (max-width: 480px) {  
662    .asset-full-content .tipus > a { 
663      float:none;} 
664
665 
666   /*Nova notícia*/ 
667  .nova .names a { 
668  text-decoration: none !important; 
669  transition: 0.4s all; 
670
671  .nova .names a:hover img, .nova .names a:hover i { 
672  transform: translateY(-4px)!important; 
673  transition: 0.2s all; 
674
675  .nova .names { 
676  display: table; 
677  box-sizing: border-box; 
678  width: 100%; 
679
680  .nova .names .nom { 
681  width: 50%; 
682  display: inline-table; 
683
684  .nova .names .xarxes { 
685  width: 50%; 
686  display: inline-table; 
687
688  .nova p.youtube { 
689  margin: 0 0 20px; 
690
691  .nova p.subtitol:after { 
692  content: ""; 
693  width: 100%; 
694  height: 1px; 
695  background-color: #ddd; 
696  position: relative; 
697  display: table; 
698
699  .nova #dreta { 
700  padding-top: 30px; 
701
702  .nova .asset-full-content figure { 
703  display: inline-block; 
704  margin-bottom: 20px; 
705  border: 1px solid transparent; 
706  margin-right: 0; 
707  margin-left: 0; 
708  margin-top: 0; 
709  width: 100%; 
710
711  .nova .asset-full-content figcaption {display: block; text-align: center; font-size: 0.8em; font-style: italic; } 
712  .nova .asset-full-content figure img { 
713  width: 100%; 
714
715  .nova .icon-caret-down:before { 
716    content: "\f0d7" !important; 
717
718  @media (max-width: 480px) {  
719    .nova .asset-full-content figure { 
720    width: 100% !important; 
721
722
723  .nova .asset-full-content .content > p:nth-child(2):first-letter { 
724  color: ${colorSite}; 
725  float: left; 
726  font-family: Georgia; 
727  font-size: 80px; 
728  line-height: 50px; 
729  padding-top: 3px; 
730  padding-right: 10px; 
731  padding-left: 3px; 
732  padding-bottom: 3px; 
733
734   
735  ul.asset-links-list { 
736  list-style: none !important; 
737  margin: 0 !important; 
738  padding: 0 !important; 
739
740.taglib-asset-links .asset-links-list-item { 
741  list-style: none !important; 
742
743.taglib-asset-links li.asset-links-list-item a { 
744  color: #353430 !important; 
745  text-decoration: none !important; 
746  border: 1px solid #ddd; 
747  border-radius: 4px; 
748  display: block; 
749  padding: 10px; 
750  background-color: #eee; 
751
752.taglib-asset-links .asset-links-list-item a:hover { 
753  text-decoration: none !important; 
754
755.taglib-asset-links .asset-links-list-item a:before { 
756  content: "\f0c1"; 
757  font-family: 'fontawesome-alloy'; 
758  font-size: 25px; 
759  display: inline-block; 
760  margin-right: 4px; 
761  width: 10%; 
762  vertical-align: middle; 
763
764.taglib-asset-links li.asset-links-list-item a span.taglib-text { 
765  color: #353430 !important; 
766  display: inline-block; 
767  width: 80%; 
768  vertical-align: middle; 
769  text-decoration: none; 
770
771 
772.taglib-asset-links .asset-links-list-item:hover a, .taglib-asset-links .asset-links-list-item:hover a span.taglib-text { 
773  background-color: #353430 !important; 
774  color: #eee !important; 
775  text-decoration: none; 
776
777 
778/*Caixa contacte*/ 
779.caixa-contacte { 
780  border: 1px solid #ddd; 
781  padding: 10px; 
782  margin-bottom: 20px; 
783  margin-top: 30px; 
784
785.caixa-contacte { 
786  border: 1px solid #ddd; 
787  padding: 10px; 
788  margin-bottom: 20px; 
789  margin-top: 30px; 
790  box-sizing: border-box !important; 
791
792h2.mark { 
793  display: block; 
794  font-size: 0 !important; 
795  color: #fff !important; 
796
797.mes-info { 
798  display: block; 
799
800.mes-info-button { 
801  cursor: pointer; 
802  display: block; 
803  width: 100%; 
804  height: 100%; 
805
806.mes-info-button i { 
807  float: right; 
808font-size: 20px; 
809
810/*Elements notícia*/ 
811/*cita*/ 
812.nova cite { 
813  margin-top: 30px; 
814  margin-bottom: 30px; 
815  font-size: 20px; 
816  color: #666; 
817  padding-left: 10px; 
818  box-sizing: border-box; 
819  vertical-align: middle; 
820  display: inline-block; 
821  border-left: 3px solid #666; 
822  padding-top: 10px; 
823  padding-bottom: 10px; 
824  width: 80%; 
825  margin-left: 20%; 
826  line-height: normal !important; 
827
828 .nova .asset-full-content .content h3 { 
829  font-size: 18px; 
830  font-weight: normal; 
831  line-height: normal; 
832  margin-top: 40px; 
833  margin-bottom: 20px; 
834  color: ${colorSite}; 
835
836.nova .asset-full-content .content h4 { 
837  font-size: 16px; 
838  font-weight: normal; 
839  line-height: normal; 
840  margin-top: 30px; 
841  margin-bottom: 10px; 
842  color: ${colorSite}; 
843
844/*Treure les xarxes socials per Campus Global i Intranets*/ 
845html:not(.nou-disseny) .taglib-social-bookmarks { 
846  display: none; 
847
848</style>