Vés enrere

La UPF inaugura oficialment el nou curs el 2 d'octubre

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Expression .vars['Resum'] is undefined on line 92, column 23 in 10155#10193#NOTICIA.
1<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
2<#assign layout = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
3 
4<#assign propietatsTheme = layout.getLayoutSet().getSettings() /> 
5 
6<#if (propietatsTheme?contains("lfr-theme:regular:color-site")) > 
7 
8  <#-- vol dir que el tema té una propietat amb el color del site --> 
9  <#-- Obtenim la posició de la propietat que ens interesa --> 
10  <#assign index = propietatsTheme?index_of("lfr-theme:regular:color-site=") /> 
11  <#-- Retallem la cadena treient tot el que està abans del color --> 
12  <#assign colorSite = propietatsTheme?substring(index + 29, index + 36) /> 
13 
14<#else> 
15  <#-- el tema no té una propietat per especificar el color i assignem l'institucional --> 
16  <#-- a excepció dels sites fets amb zoe on mantindrem el color --> 
17  <#if (layout.getTheme().getName() == "zoe-design-theme") > 
18    <#assign colorSite = "inherit" /> 
19  <#else> 
20    <#assign colorSite = "#C8102E" /> 
21  </#if>   
22</#if> 
23 
24<#assign fullTemplatesPath = layout.getPathThemeRoot() + "_SERVLET_CONTEXT_/templates" /> 
25 
26<#if !fullTemplatesPath?contains("control_panel") > 
27 
28<#include "${fullTemplatesPath}/util/getPathForPlugins.ftl" /> 
29 
30<#assign jsJQueryPath = getPathForPlugins('jquery','js','')?trim /> 
31<#assign jsUpfPath = getPathForPlugins('upf','js','')?trim /> 
32 
33<script src="${jsJQueryPath}/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
34<script src="${jsUpfPath}/auxFunctions.js"></script> 
35 
36<#else> 
37 
38<#assign fullTemplatesPath = "/upf-2016-theme" + "_SERVLET_CONTEXT_/templates" /> 
39 
40<#include "${fullTemplatesPath}/util/getPathForPlugins.ftl" /> 
41 
42<#assign jsJQueryPath = getPathForPlugins('jquery','js','')?trim /> 
43<#assign jsUpfPath = getPathForPlugins('upf','js','')?trim /> 
44 
45<script src="${jsJQueryPath}/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
46<script src="${jsUpfPath}/auxFunctions.js"></script> 
47 
48</#if> 
49 
50<script type="text/javascript" src="https://www.upf.edu/documents/6323808/129176989/jquery.captionate.js"></script> 
51 
52 
53<#assign zona = timeZoneUtil.getTimeZone("Europe/Madrid") /> 
54 
55<#assign AssetEntryLocalservice = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService") /> 
56<#assign journalLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
57 
58 
59<#assign site = groupId /> 
60 
61<#if ( site?is_number) > 
62  <#assign resourcePrimKey = journalLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(site), .vars['reserved-article-id'].data).resourcePrimKey /> 
63  <#assign entry = AssetEntryLocalservice.getEntry("com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle", getterUtil.getLong(resourcePrimKey)) /> 
64  <#if entry.getPublishDate()?? > 
65   <#assign fecha_de_creacion = entry.getPublishDate()?string("dd.MM.yyyy")/> 
66  <#else> 
67   <#assign fecha_de_creacion = .now?string("dd.MM.yyyy")/> 
68  </#if> 
69 
70  <#if entry.getModifiedDate()?? > 
71   <#assign fecha_de_modificacion = entry.getModifiedDate()?string("dd.MM.yyyy")/> 
72  <#else> 
73   <#assign fecha_de_modificacion = .now?string("dd.MM.yyyy")/> 
74  </#if> 
75</#if> 
76 
77<#assign cat = "" /> 
78<#assign listaCategorias = entry.getCategories() /> 
79<#list listaCategorias as categoria > 
80  <#if stringUtil.equalsIgnoreCase("OpenCms", categoria.name) > 
81    <#assign cat = categoria.name /> 
82  </#if> 
83</#list> 
84 
85<div class="container noticia-maximized nova"> 
86 
87      <div id="nom_page"> 
88        <h1>${.vars['reserved-article-title'].data}</h1> 
89      </div> 
90      <div class="contingut subtitol"> 
91        <h2> 
92          ${.vars['Resum'].getData()} 
93        </h2> 
94      </div> 
95<div class="row"> 
96  <#-- Afegir un if--> 
97  <div class="asset-full-content span8"> 
98    <#-- end--> 
99    <#if ( fecha_de_creacion?length == 10) > 
100    <div class="data">${fecha_de_creacion}</div> 
101    </#if> 
102    <div class="content" id="content"> 
103    <#if .vars['separador-imatge']?? > 
104      <#attempt> 
105        <#if ( .vars['separador-imatge'].getChild('url_youtube').getData() != "") > 
106        <!--zona youtube--> 
107        <p id="youtube" class="youtube"> 
108          <script type="text/javascript"> 
109            function getYoutube() { 
110            var id = $(this).parent('p').attr("id"); 
111            var url = "${.vars['separador-imatge'].getChild('url_youtube').getData()}" 
112            var regExp = /^.*(youtu.be\/|v\/|u\/\w\/|embed\/|watch\?v=|\&v=)([^#\&\?]*).*/; 
113            var match = url.match(regExp); 
114            if (match && match[2].length == 11) { 
115            return '<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/'+ match[2] +'" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>'; 
116            } else { 
117            return ''; 
118
119
120            document.getElementById("youtube").innerHTML = getYoutube(); 
121          </script> 
122        </p> 
123        <#elseif (.vars['separador-imatge'].getChild('Imatge_inicial').getData() != "" && .vars['separador-imatge'].getChild('url_youtube').getData() == "" ) > 
124        <p><img alt="Imatge inicial" title="${.vars['separador-imatge'].getChild('Imatge_inicial').getChild('peu-foto').getData()}" src="${.vars['separador-imatge'].getChild('Imatge_inicial').getData()}" width="100%" /></p> 
125        <#else> 
126        <p>&nbsp;</p> 
127        </#if> 
128      <#recover> 
129        <p>&nbsp;</p> 
130      </#attempt> 
131    <#else> 
132      <p>&nbsp;</p> 
133    </#if>   
134      ${.vars['Noticia'].getData()} 
135    </div> 
136  </div> 
137 
138    <#-- Mostrem les categories que siguin filles de la categoria "Notícies"--> 
139    <#-- Preparació url dels enllaços a les categories--> 
140    <#assign wordCategories = languageUtil.get(locale, "categories-nom-page")> 
141    <#assign wordCategories = wordCategories?lower_case /> 
142    <#assign catUrl = "/web/focus/" + wordCategories + "?p_p_id=122_INSTANCE_4xkc6d8xhKAC&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=" /> 
143    <#assign assetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetCategoryLocalService") /> 
144   
145  <div class="span4" id="dreta"> 
146     
147     <h2 class="audio catala">Multimèdia</h2> 
148     <h2 class="audio castella">Multimedia</h2> 
149     <h2 class="audio angles">Multimedia</h2> 
150     <div class="audio"> 
151            <div id="media"></div> 
152          </div> 
153    <#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
154      <#attempt> 
155        <#assign prota = .vars['Camps_addicionals-b'].getChild('Protagonistes') /> 
156        <#if ( prota.getChild('nom-perfil').getData() != "") > 
157        <h2 class="subtitol catala">Perfils dels protagonistes:</h2> 
158        <h2 class="subtitol castella">Perfiles de los protagonistas:</h2> 
159        <h2 class="subtitol angles">Profiles of the protagonists:</h2> 
160        <#list prota.getChild('nom-perfil').getSiblings() as perfil > 
161            <div class="names"> 
162            <div class="nom">  
163              ${perfil.getData()} 
164            </div> 
165            <div class="xarxes"> 
166            <#list perfil.getChild('url-perfil').getSiblings() as sub_element > 
167           
168              <#-- Formatem l'enllaç perquè no el tracti com si fos una subpàgina --> 
169              <#assign enllac = sub_element.getData() /> 
170              <#if !enllac?starts_with("http") >        
171                <#assign enllac = "http://" + enllac />  
172              </#if> 
173           
174              <a href="${enllac}" title="${enllac}" target="_blank"> 
175                <#if (enllac?contains("facebook") ) > 
176                  <img alt="Facebook UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/facebook.png" width="16"> 
177                <#elseif ( enllac?contains("twitter") ) > 
178                  <img alt="Twitter UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/twitter.png" width="16"> 
179                <#elseif ( enllac?contains("instagram") ) > 
180                  <img alt="Instagram UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/instagram.png" width="16"> 
181                <#elseif ( enllac?contains("youtube") ) > 
182                  <img alt="Youtube UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/youtube_new.png" width="16"> 
183                <#elseif ( enllac?contains("linkedin") ) > 
184                  <img alt="Linkedin UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/linkedin.png" width="16"> 
185                <#elseif ( enllac?contains("flickr") ) > 
186                  <img alt="Flickr UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/flickr.png" width="16"> 
187                <#elseif ( enllac?contains("vimeo") ) > 
188                  <img alt="Vimeo UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/vimeo.png" width="16"> 
189                <#elseif ( enllac?contains("pinterest") ) > 
190                  <img alt="Vimeo UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/pinterest.png" width="16"> 
191                <#else> 
192                <i class="icon-link"></i> 
193                 
194                </#if> 
195              </a> 
196          </#list> 
197            </div> 
198            </div> 
199        </#list> 
200        </#if> 
201      <#recover>   
202      </#attempt> 
203    </#if>   
204    <div class="categories"> 
205      <h2><@liferay.language key="categories" />:</h2> 
206       
207      <#list listaCategorias as categoria > 
208 
209      <#if categoria.getParentCategoryId() != 0 > <#--arreglo CG --> 
210       
211        <#assign assetCategory = "" /> 
212        <#assign assetCategory = assetCategoryLocalService.getCategory(categoria.getParentCategoryId()) />  
213        <#if (assetCategory.getName() == "Notícies") > 
214          <div class="tipus"><a href="${catUrl}${categoria.getCategoryId()}">${categoria.getTitle(locale)}</a></div> 
215        </#if> 
216         
217      </#if>  
218       
219      </#list> 
220    </div> 
221 
222  </div>   
223</div> 
224</div> 
225<#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
226  <#attempt> 
227    <#if (getterUtil.getBoolean(.vars['Camps_addicionals-b'].getChild('es-premsa').getData())) > 
228      <div class="caixa-contacte"> 
229        <div class="mes-info-button"> 
230          <p class="catala"><strong>Per a més informació</strong> <i class="icon-caret-up"></i></p> 
231          <p class="castella"><strong>Para más información</strong> <i class="icon-caret-up"></i></p> 
232          <p class="angles"><strong>For more information</strong> <i class="icon-caret-up"></i></p> 
233        </div> 
234      <div class="mes-info"> 
235      <#if ( getterUtil.getBoolean(.vars['Camps_addicionals-b'].getChild('es-premsa').getData()) ) > 
236        <p class="subtitol catala">Notícia publicada per:</p> 
237        <p class="subtitol castella">Noticia publicada por:</p> 
238        <p class="subtitol angles">News published by:</p> 
239            <p class="catala">Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals</p> 
240            <p class="castella">Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales</p> 
241            <p class="angles">Institutional Communication and Promotion Unit</p> 
242            <ul> 
243              <li><a href="tel:935422100">93 542 21 00</a></li> 
244              <li><a class="correuContacte" href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></li> 
245            </ul> 
246      </#if> 
247      </div> 
248    </div> 
249       
250    </#if> 
251  <#recover> 
252  </#attempt> 
253</#if> 
254  
255<#-- decidim si pintem la zona youtube o ivoox --> 
256    <#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
257      <#attempt> 
258        <#assign multi = .vars['Camps_addicionals-b'].getChild('Multimedia') /> 
259        <#list multi.getChild('youtube-list').getSiblings() as videos > 
260          <#if ( videos.getChild('url-youtube-list').getData()?contains("youtu") ) > 
261            <script type="text/javascript"> 
262            function getYoutube() { 
263            var id = $(this).parent('p').attr("id"); 
264            var url = "${videos.getChild('url-youtube-list').getData()}" 
265            var regExp = /^.*(youtu.be\/|v\/|u\/\w\/|embed\/|watch\?v=|\&v=)([^#\&\?]*).*/; 
266            var match = url.match(regExp); 
267            if (match && match[2].length == 11) { 
268                return "<p>${videos.getChild("titol-youtube-list").getData()}</p><iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+ match[2] +"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>"; 
269            } else { 
270            return 'error'; 
271
272
273            document.getElementById("media").innerHTML += getYoutube(); 
274            </script> 
275          <#elseif ( videos.getChild('url-youtube-list').getData()?contains("ivoox") ) > 
276            <script type="text/javascript"> 
277                function getIvoox() { 
278                if (!"${videos.getChild('url-youtube-list').getData()}".includes("rf_")) {              
279                return "<p class='titol'>${videos.getChild("titol-youtube-list").getData()}</p><br /> Error. Use a valid audio URL";               
280                } else {       
281                var Y = "rf_" 
282                var X = "${videos.getChild('url-youtube-list').getData()}" 
283                var Z = X.slice(X.indexOf(Y) + Y.length) 
284                return "<p class='titol'>${videos.getChild("titol-youtube-list").getData()}</p><iframe width='238' height='48' frameborder='0' allowfullscreen='' scrolling='no' src='https://www.ivoox.com/player_ek_" + Z + "'></iframe>"; 
285
286
287                document.getElementById("media").innerHTML += getIvoox(); 
288            </script> 
289          </#if>             
290        </#list> 
291      <#recover> 
292      </#attempt> 
293    </#if> 
294<script> 
295  // Create Element.remove() function if not exist 
296  if (!('remove' in Element.prototype)) { 
297    Element.prototype.remove = function() { 
298      if (this.parentNode) { 
299        this.parentNode.removeChild(this); 
300
301    }; 
302
303  // Si tenim els bookmarks posicionats d forma horitzontal, els movem 
304  if($(".taglib-social-bookmarks").size() != 0){ 
305    $(".taglib-social-bookmarks").prependTo(".asset-full-content"); 
306    $(".taglib-social-bookmarks").get(0).remove(); 
307
308  $(".taglib-header").remove(); 
309  $(".portlet-topper").remove(); 
310  $(".asset-full-content br").remove(); 
311   
312  if($("html.nou-disseny").size() != 0){ 
313 
314    $(".taglib-asset-links").css("padding-left","22px !important"); 
315    ajustaRelatedContentFullSize(); 
316   
317  }else{ 
318    ajustaRelatedContent(); 
319
320 
321  // Eliminem la secció de categories si no n'hi ha cap 
322  if ($(".categories div").size() == 0){ 
323    $(".categories").remove(); 
324
325   
326    /* ---- OBRIR LES NOTÍCIES EN MAXIMIZED AMB MENÚ VERTICAL ---- */ 
327  if($("html.nou-disseny").size() != 0){    
328    if ($("header").hasClass("no-menu-horitzontal")){ 
329      canviaSpanMenu(); 
330
331
332  /* ---- Modificacions BREADCRUMB sinó és PORTAL THEME ---- */ 
333  /* --- Amaguem el breadcrumb per que no es notin els canvis i al final de l'script el tornem a mostrar---- */ 
334  $("ul.breadcrumb").toggle(); 
335  var nomTheme = "${layout.getTheme().getName()}"; 
336  if (!nomTheme.includes("Portal")){ 
337    /* ---- CANVI BREADCRUMB PER PRIMER NIVELL ---- */ 
338    if($(".current-parent").size() == 0){ 
339      $("<span class='divider'>/</span>").appendTo(".breadcrumb .first"); 
340    }else{ 
341    /* ---- CANVI BREADCRUMB PER SEGON NIVELL ---- */ 
342    $("<span class='divider'>/</span>").appendTo(".current-parent"); 
343    }     
344 
345    $(".breadcrumb").prependTo("#main-content"); 
346
347 
348  $(".asset-content").css("margin","0px"); 
349 
350  // La funció LightenDarkenColor la tinc gràcies a auxFunctions.js injectat 
351  var colorLight = LightenDarkenColor("${colorSite}",20); 
352 
353  $(".asset-full-content .tipus > a").hover( 
354    function(){ 
355      $(this).css("background-color", + colorLight + " !important"); 
356    }, 
357    function(){ 
358      $(this).css("background-color","${colorSite} !important"); 
359
360
361  
362  $('#content img[title]').captionate(); // imatges amb class caption mostraran la descripció 
363  
364  function ajustaRelatedContentFullSize(){ 
365    if ($(".asset-links-list").size()!= 0){ 
366 /*     if($('body.siteUPF').size()==1){ 
367        $(".taglib-asset-links").addClass("container"); 
368        $(".taglib-asset-links").css("padding-left","0px !important"); 
369        $(".taglib-asset-links h2").css("padding-left","0px !important"); 
370        $(".taglib-asset-links ul").css("padding-left","0px !important"); 
371      }else{*/ 
372        $(".taglib-asset-links").appendTo("#dreta").insertAfter('.categories'); 
373        $(".taglib-asset-links").css("padding-left","0px !important"); 
374     /* }   */      
375    }else{ 
376      setTimeout(function(){ajustaRelatedContentFullSize();},100); 
377
378
379   
380  function ajustaRelatedContent(){ 
381    if ($(".asset-links-list").size()!= 0){ 
382      $(".taglib-asset-links").css("padding-left","0px"); 
383      $(".asset-links-title").css("padding-left","0px");  
384      $(".asset-links-list").css("padding-left","0px !important"); 
385    }else{ 
386      setTimeout(function(){ajustaRelatedContent();},100); 
387
388
389   
390  function canviaSpanMenu(){ 
391    if ($("#menu-esquerra").size()!= 0){ 
392      if ($("#menu-esquerra").hasClass("span12")){ 
393        // Fem el menú span3 i el contingut span9 ja que per defecte es posen a span12 els dos 
394        if(!$("body").hasClass("marca-propia")){ 
395          // Amaguem el títol de la notícia si no estem a una home per no duplicar 
396          $("#nom_page").css("display","none !important"); 
397          // Mostrem el títol de la pàgina 
398          $("#contingut #nom_page").css("display","block !important"); 
399
400        $("#menu-esquerra").removeClass("span12").addClass("span3"); 
401        $("#main-content").addClass("span9 pull-right"); 
402
403      ajustaRelatedContent(); 
404    }else{ 
405      setTimeout(function(){canviaSpanMenu();},100); 
406
407
408     
409/*Caixa contacte i audio CA, ES, EN*/ 
410 
411 
412    if($("html").attr('lang') == 'en-US'){ 
413     $(".catala, .castella").hide(); 
414     $(".caixa-contacte").appendTo("#dreta").insertAfter('.taglib-asset-links'); 
415     $(".caixa-contacte").before('<h2 class="mark">Contact</h2>'); 
416     $(".angles").show(); 
417    if($('#media').is(':empty')) { 
418      $("h2.audio").hide(); 
419
420    else { 
421     $("h2.audio").hide(); 
422     $("h2.audio.angles").show();  
423
424
425    else if($("html").attr('lang') == 'es-ES'){  
426     $(".catala, .angles").hide(); 
427     $(".caixa-contacte").appendTo("#dreta").insertAfter('.taglib-asset-links'); 
428     $(".caixa-contacte").before('<h2 class="mark">Contacto</h2>'); 
429     $(".castella").show(); 
430      if($('#media').is(':empty')) { 
431      $("h2.audio").hide(); 
432
433    else { 
434     $("h2.audio").hide(); 
435     $("h2.audio.castella").show();  
436
437
438    else if($("html").attr('lang') == 'ca-ES') { 
439     $(".castella, .angles").hide(); 
440     $(".caixa-contacte").appendTo("#dreta").insertAfter('.taglib-asset-links'); 
441     $(".caixa-contacte").before('<h2 class="mark">Contacte</h2>'); 
442     $(".catala").show(); 
443     if($('#media').is(':empty')) { 
444      $("h2.audio").hide(); 
445
446    else { 
447     $("h2.audio").hide(); 
448     $("h2.audio.catala").show();  
449    }  
450    }; 
451    $(".mes-info-button").on("click", function(){$(this).parent(".caixa-contacte").find(".mes-info").slideToggle();$(this).find("i").toggleClass("icon-caret-down")}); 
452 
453 
454/*Moviment caixa contacte*/ 
455 function moucaixa(){ 
456   if($(window).width() > 920) { 
457    $(window).on("scroll", function(){ 
458    var scroller_anchor = $(".mark").offset().top; 
459    if ($(this).scrollTop() > scroller_anchor) { 
460          $(".caixa-contacte").css({'position':'fixed','top':'0','margin-top':'90px','width':'inherit', 'max-width':'370px'}); 
461        } else { 
462          $(".caixa-contacte").css({'position':'relative','top':'auto','margin-top':'30px','width':'auto'}); 
463
464    }); 
465
466  else { 
467    $(window).on("scroll", function(){ 
468      $(".caixa-contacte").css({'position':'relative','top':'auto','margin-top':'30px','width':'100%','max-width':'auto'}); 
469    }); 
470
471
472 
473/* ----- Si és PORTAL theme treiem h2.page-title ----- */ 
474  if (nomTheme.includes("Portal")){ 
475    $("h2.page-title").remove(); 
476
477 
478  /* ----- Si és PORTAL theme en vista maximized dent servir AT hem d'afegir al breadcrumb el títol ----- */ 
479  if (nomTheme.includes("Portal") && ($("div.user-segment-content-list-portlet").length!=0)){ 
480    $("ul.breadcrumb li.last").removeClass("active").removeClass("last").after("<li class='active last'>" + $('#nom_page h1').text() + "</li>"); 
481
482   
483  /* --- Tornem a mostrar el breadcrumb ---- */ 
484  $("ul.breadcrumb").toggle(); 
485</script> 
486  <#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
487    <#attempt> 
488      <#if (getterUtil.getBoolean(.vars['Camps_addicionals-b'].getChild('es-premsa').getData()) ) > 
489        <script type="text/javascript"> 
490          moucaixa(); 
491            $(window).on("resize", function(){ 
492              moucaixa(); 
493            } ) 
494        </script> 
495      </#if> 
496    <#recover> 
497    </#attempt> 
498  </#if> 
499   
500<style> 
501 
502  h2.audio { 
503    display: none; 
504
505  #media p { 
506  margin: 10px 0 5px; 
507
508  /* ----- Estil per adaptar a themes que no són UPF 2016 ----- */ 
509  #nom_page h1 { 
510    color: ${colorSite} !important; 
511    font-size: 23px; 
512    font-weight: bold; 
513    line-height: normal; 
514    margin-bottom: 15px; 
515    margin-top: 0; 
516    padding: 0; 
517
518  .contingut.subtitol > h2 { 
519    font-size: 20px !important; 
520    color: ${colorSite} !important; 
521
522   
523  .categories h2, h2.asset-links-title{ 
524    font-weight: normal; 
525    font-size: 20px; 
526    color: ${colorSite}; 
527    line-height: normal; 
528
529   
530  .tipus a { 
531    text-decoration: none !important; 
532
533   
534  li.asset-links-list-item a { 
535    color: ${colorSite} !important; 
536
537   
538  span.taglib-text { 
539    color: ${colorSite}; 
540  }  
541   
542  .categories div.tipus a{ 
543    background-color: ${colorSite}; 
544    margin-bottom: 5px; 
545    margin-right: 5px; 
546    max-width: 100%; 
547    position: relative; 
548    text-decoration: none; 
549    color: #FFFFFF; 
550    padding: 5px 10px; 
551  }   
552   
553 
554  /* ----- Fi estil per adaptar a themes que no són UPF 2016 ----- */ 
555 
556  /* En aplicar aquesta class a un div .container, limitem amb auto per no ser sempre 1170px */ 
557  .noticia-maximized{ 
558    max-width: 1170px !important; 
559    width: auto !important; 
560
561 
562  #nom_page{ 
563    display:block !important; 
564
565  #contingut > #nom_page{ 
566    display:none !important; 
567
568   
569  /* Per treure la icona de davant del títol Continguts relacionats*/ 
570  .taglib-asset-links h2{ 
571    background:none !important; 
572
573  .taglib-asset-links{ 
574    padding-left: 4px; 
575    margin-top: 0px; 
576
577  .asset-links-list{ 
578    padding-left: 25px !important; 
579
580  .asset-links-list-item{ 
581    list-style: initial !important; 
582
583  .asset-links-list-item img{ 
584    display:none; 
585
586  .asset-full-content br{ 
587    display:none; 
588
589  .contingut.subtitol > h2 { 
590    font-weight: normal; 
591    padding-top: 0; 
592    line-height: normal !important; 
593
594   
595  .contingut.subtitol > h2 p{ 
596    margin: 0px !important; 
597    color: ${colorSite} !important; 
598
599   
600  .contingut.subtitol { 
601    border-bottom: 1px solid #ddd; 
602    margin-bottom: 10px; 
603    padding-bottom: 10px; 
604
605  .asset-full-content .tipus > a { 
606    background-color: ${colorSite} !important; 
607    margin-right: 5px; 
608    margin-bottom: 5px; 
609    position: relative; 
610    max-width:100%; 
611    text-decoration:none; 
612
613  .asset-full-content .tipus > a:hover { 
614    color: #ffffff !important; 
615
616   
617  .asset-full-content .tipus{ 
618    display: inline; 
619
620   
621  .taglib-social-bookmarks { 
622    display: block; 
623    float: right; 
624    background:none; 
625    margin-top:0px; 
626
627  .taglib-social-bookmarks a{ 
628    margin-bottom: 0px; 
629
630  .taglib-social-bookmarks ul{ 
631    padding:0px; 
632    margin-bottom:0px; 
633
634  .taglib-social-bookmarks ul li{ 
635    margin-right:0px; 
636
637  .asset-full-content .content { 
638    border-bottom: 0px solid #fff; 
639    display: table; 
640    margin-bottom: 20px; 
641    padding-bottom: 10px; 
642    width: 100%; 
643
644  .asset-full-content .content::before { 
645    content: ""; 
646    display: inline-table; 
647    width: 100%; 
648
649  .asset-full-content .content h3 { 
650    font-size: 18px; 
651    font-weight: normal; 
652
653  .categories::after { 
654    content: ""; 
655    display: inline-table; 
656    width: 100%; 
657
658  .categories h2, .asset-links-title{ 
659    color: ${colorSite} !important; 
660
661 
662   
663  @media (min-width: 979px) and (max-width: 1200px) { 
664     
665
666  @media (max-width: 978px) { 
667    .asset-full-content .data { 
668      display:inline-table;} 
669
670  @media (max-width: 480px) {  
671    .asset-full-content .tipus > a { 
672      float:none;} 
673
674 
675   /*Nova notícia*/ 
676  .nova .names a { 
677  text-decoration: none !important; 
678  transition: 0.4s all; 
679
680  .nova .names a:hover img, .nova .names a:hover i { 
681  transform: translateY(-4px)!important; 
682  transition: 0.2s all; 
683
684  .nova .names { 
685  display: table; 
686  box-sizing: border-box; 
687  width: 100%; 
688
689  .nova .names .nom { 
690  width: 50%; 
691  display: inline-table; 
692
693  .nova .names .xarxes { 
694  width: 50%; 
695  display: inline-table; 
696
697  .nova p.youtube { 
698  margin: 0 0 20px; 
699
700  .nova p.subtitol:after { 
701  content: ""; 
702  width: 100%; 
703  height: 1px; 
704  background-color: #ddd; 
705  position: relative; 
706  display: table; 
707
708  .nova #dreta { 
709  padding-top: 30px; 
710
711  .nova .asset-full-content figure { 
712  display: inline-block; 
713  margin-bottom: 20px; 
714  border: 1px solid transparent; 
715  margin-right: 0; 
716  margin-left: 0; 
717  margin-top: 0; 
718  width: 100%; 
719
720  .nova .asset-full-content figcaption {display: block; text-align: center; font-size: 0.8em; font-style: italic; } 
721  .nova .asset-full-content figure img { 
722  width: 100%; 
723
724  .nova .icon-caret-down:before { 
725    content: "\f0d7" !important; 
726
727  @media (max-width: 480px) {  
728    .nova .asset-full-content figure { 
729    width: 100% !important; 
730
731
732  .nova .asset-full-content .content > p:nth-child(2):first-letter { 
733  color: ${colorSite}; 
734  float: left; 
735  font-family: Georgia; 
736  font-size: 80px; 
737  line-height: 50px; 
738  padding-top: 3px; 
739  padding-right: 10px; 
740  padding-left: 3px; 
741  padding-bottom: 3px; 
742
743   
744  ul.asset-links-list { 
745  list-style: none !important; 
746  margin: 0 !important; 
747  padding: 0 !important; 
748
749.taglib-asset-links .asset-links-list-item { 
750  list-style: none !important; 
751
752.taglib-asset-links li.asset-links-list-item a { 
753  color: #353430 !important; 
754  text-decoration: none !important; 
755  border: 1px solid #ddd; 
756  border-radius: 4px; 
757  display: block; 
758  padding: 10px; 
759  background-color: #eee; 
760
761.taglib-asset-links .asset-links-list-item a:hover { 
762  text-decoration: none !important; 
763
764.taglib-asset-links .asset-links-list-item a:before { 
765  content: "\f0c1"; 
766  font-family: 'fontawesome-alloy'; 
767  font-size: 25px; 
768  display: inline-block; 
769  margin-right: 4px; 
770  width: 10%; 
771  vertical-align: middle; 
772
773.taglib-asset-links li.asset-links-list-item a span.taglib-text { 
774  color: #353430 !important; 
775  display: inline-block; 
776  width: 80%; 
777  vertical-align: middle; 
778  text-decoration: none; 
779
780 
781.taglib-asset-links .asset-links-list-item:hover a, .taglib-asset-links .asset-links-list-item:hover a span.taglib-text { 
782  background-color: #353430 !important; 
783  color: #eee !important; 
784  text-decoration: none; 
785
786 
787/*Caixa contacte*/ 
788.caixa-contacte { 
789  border: 1px solid #ddd; 
790  padding: 10px; 
791  margin-bottom: 20px; 
792  margin-top: 30px; 
793
794.caixa-contacte { 
795  border: 1px solid #ddd; 
796  padding: 10px; 
797  margin-bottom: 20px; 
798  margin-top: 30px; 
799  box-sizing: border-box !important; 
800
801h2.mark { 
802  display: block; 
803  font-size: 0 !important; 
804  color: #fff !important; 
805
806.mes-info { 
807  display: block; 
808
809.mes-info-button { 
810  cursor: pointer; 
811  display: block; 
812  width: 100%; 
813  height: 100%; 
814
815.mes-info-button i { 
816  float: right; 
817font-size: 20px; 
818
819/*Elements notícia*/ 
820/*cita*/ 
821.nova cite { 
822  margin-top: 30px; 
823  margin-bottom: 30px; 
824  font-size: 20px; 
825  color: #666; 
826  padding-left: 10px; 
827  box-sizing: border-box; 
828  vertical-align: middle; 
829  display: inline-block; 
830  border-left: 3px solid #666; 
831  padding-top: 10px; 
832  padding-bottom: 10px; 
833  width: 80%; 
834  margin-left: 20%; 
835  line-height: normal !important; 
836
837 .nova .asset-full-content .content h3 { 
838  font-size: 18px; 
839  font-weight: normal; 
840  line-height: normal; 
841  margin-top: 40px; 
842  margin-bottom: 20px; 
843  color: ${colorSite}; 
844
845.nova .asset-full-content .content h4 { 
846  font-size: 16px; 
847  font-weight: normal; 
848  line-height: normal; 
849  margin-top: 30px; 
850  margin-bottom: 10px; 
851  color: ${colorSite}; 
852
853/*Treure les xarxes socials per Campus Global i Intranets*/ 
854html:not(.nou-disseny) .taglib-social-bookmarks { 
855  display: none; 
856
857</style>