Vés enrere

La UPF inaugura oficialment el nou curs el 2 d'octubre

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Expression .vars['Resum'] is undefined on line 91, column 18 in 10155#10193#NOTICIA.
1<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
2<#assign layout = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
3 
4<#assign propietatsTheme = layout.getLayoutSet().getSettings() /> 
5 
6<#if (propietatsTheme?contains("lfr-theme:regular:color-site")) > 
7 
8  <#-- vol dir que el tema té una propietat amb el color del site --> 
9  <#-- Obtenim la posició de la propietat que ens interesa --> 
10  <#assign index = propietatsTheme?index_of("lfr-theme:regular:color-site=") /> 
11  <#-- Retallem la cadena treient tot el que està abans del color --> 
12  <#assign colorSite = propietatsTheme?substring(index + 29, index + 36) /> 
13 
14<#else> 
15  <#-- el tema no té una propietat per especificar el color i assignem l'institucional --> 
16  <#-- a excepció dels sites fets amb zoe on mantindrem el color --> 
17  <#if (layout.getTheme().getName() == "zoe-design-theme") > 
18    <#assign colorSite = "inherit" /> 
19  <#else> 
20    <#assign colorSite = "#C8102E" /> 
21  </#if>   
22</#if> 
23 
24<#assign fullTemplatesPath = layout.getPathThemeRoot() + "_SERVLET_CONTEXT_/templates" /> 
25 
26<#if !fullTemplatesPath?contains("control_panel") > 
27 
28<#include "${fullTemplatesPath}/util/getPathForPlugins.ftl" /> 
29 
30<#assign jsJQueryPath = getPathForPlugins('jquery','js','')?trim /> 
31<#assign jsUpfPath = getPathForPlugins('upf','js','')?trim /> 
32 
33<script src="${jsJQueryPath}/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
34<script src="${jsUpfPath}/auxFunctions.js"></script> 
35 
36<#else> 
37 
38<#assign fullTemplatesPath = "/upf-2016-theme" + "_SERVLET_CONTEXT_/templates" /> 
39 
40<#include "${fullTemplatesPath}/util/getPathForPlugins.ftl" /> 
41 
42<#assign jsJQueryPath = getPathForPlugins('jquery','js','')?trim /> 
43<#assign jsUpfPath = getPathForPlugins('upf','js','')?trim /> 
44 
45<script src="${jsJQueryPath}/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
46<script src="${jsUpfPath}/auxFunctions.js"></script> 
47 
48</#if> 
49 
50<script type="text/javascript" src="https://www.upf.edu/documents/6323808/129176989/jquery.captionate.js"></script> 
51 
52 
53<#assign zona = timeZoneUtil.getTimeZone("Europe/Madrid") /> 
54 
55<#assign AssetEntryLocalservice = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService") /> 
56<#assign journalLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
57 
58 
59<#assign site = groupId /> 
60 
61<#if ( site?is_number) > 
62  <#assign resourcePrimKey = journalLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(site), .vars['reserved-article-id'].data).resourcePrimKey /> 
63  <#assign entry = AssetEntryLocalservice.getEntry("com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle", getterUtil.getLong(resourcePrimKey)) /> 
64  <#if entry.getPublishDate()?? > 
65   <#assign fecha_de_creacion = entry.getPublishDate()?string("dd.MM.yyyy")/> 
66  <#else> 
67   <#assign fecha_de_creacion = .now?string("dd.MM.yyyy")/> 
68  </#if> 
69 
70  <#if entry.getModifiedDate()?? > 
71   <#assign fecha_de_modificacion = entry.getModifiedDate()?string("dd.MM.yyyy")/> 
72  <#else> 
73   <#assign fecha_de_modificacion = .now?string("dd.MM.yyyy")/> 
74  </#if> 
75</#if> 
76 
77<#assign cat = "" /> 
78<#assign listaCategorias = entry.getCategories() /> 
79<#list listaCategorias as categoria > 
80  <#if stringUtil.equalsIgnoreCase("OpenCms", categoria.name) > 
81    <#assign cat = categoria.name /> 
82  </#if> 
83</#list> 
84 
85<div class="container noticia-maximized nova"> 
86 
87      <div id="nom_page"> 
88        <h1>${.vars['reserved-article-title'].data}</h1> 
89      </div> 
90      <div class="contingut subtitol"> 
91      <#if .vars['Resum'].getData() != ""> 
92        <h2> 
93          ${.vars['Resum'].getData()} 
94        </h2> 
95      </#if> 
96      </div> 
97 
98<div class="row"> 
99  <#-- Afegir un if--> 
100  <div class="asset-full-content span8"> 
101    <#-- end--> 
102    <#if ( fecha_de_creacion?length == 10) > 
103    <div class="data">${fecha_de_creacion}</div> 
104    </#if> 
105    <div class="content" id="content"> 
106    <#if .vars['separador-imatge']?? > 
107      <#attempt> 
108        <#if ( .vars['separador-imatge'].getChild('url_youtube').getData() != "") > 
109        <!--zona youtube--> 
110        <p id="youtube" class="youtube"> 
111          <script type="text/javascript"> 
112            function getYoutube() { 
113            var id = $(this).parent('p').attr("id"); 
114            var url = "${.vars['separador-imatge'].getChild('url_youtube').getData()}" 
115            var regExp = /^.*(youtu.be\/|v\/|u\/\w\/|embed\/|watch\?v=|\&v=)([^#\&\?]*).*/; 
116            var match = url.match(regExp); 
117            if (match && match[2].length == 11) { 
118            return '<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/'+ match[2] +'" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>'; 
119            } else { 
120            return ''; 
121
122
123            document.getElementById("youtube").innerHTML = getYoutube(); 
124          </script> 
125        </p> 
126        <#elseif (.vars['separador-imatge'].getChild('Imatge_inicial').getData() != "" && .vars['separador-imatge'].getChild('url_youtube').getData() == "" ) > 
127        <p><img alt="Imatge inicial" title="${.vars['separador-imatge'].getChild('Imatge_inicial').getChild('peu-foto').getData()}" src="${.vars['separador-imatge'].getChild('Imatge_inicial').getData()}" width="100%" /></p> 
128        <#else> 
129        <p>&nbsp;</p> 
130        </#if> 
131      <#recover> 
132        <p>&nbsp;</p> 
133      </#attempt> 
134    <#else> 
135      <p>&nbsp;</p> 
136    </#if>   
137      ${.vars['Noticia'].getData()} 
138    </div> 
139  </div> 
140 
141    <#-- Mostrem les categories que siguin filles de la categoria "Notícies"--> 
142    <#-- Preparació url dels enllaços a les categories--> 
143    <#assign wordCategories = languageUtil.get(locale, "categories-nom-page")> 
144    <#assign wordCategories = wordCategories?lower_case /> 
145    <#assign catUrl = "/web/focus/" + wordCategories + "?p_p_id=122_INSTANCE_4xkc6d8xhKAC&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=" /> 
146    <#assign assetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetCategoryLocalService") /> 
147   
148  <div class="span4" id="dreta"> 
149     
150     <h2 class="audio catala">Multimèdia</h2> 
151     <h2 class="audio castella">Multimedia</h2> 
152     <h2 class="audio angles">Multimedia</h2> 
153     <div class="audio"> 
154            <div id="media"></div> 
155          </div> 
156    <#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
157      <#attempt> 
158        <#assign prota = .vars['Camps_addicionals-b'].getChild('Protagonistes') /> 
159        <#if ( prota.getChild('nom-perfil').getData() != "") > 
160        <h2 class="subtitol catala">Perfils dels protagonistes:</h2> 
161        <h2 class="subtitol castella">Perfiles de los protagonistas:</h2> 
162        <h2 class="subtitol angles">Profiles of the protagonists:</h2> 
163        <#list prota.getChild('nom-perfil').getSiblings() as perfil > 
164            <div class="names"> 
165            <div class="nom">  
166              ${perfil.getData()} 
167            </div> 
168            <div class="xarxes"> 
169            <#list perfil.getChild('url-perfil').getSiblings() as sub_element > 
170           
171              <#-- Formatem l'enllaç perquè no el tracti com si fos una subpàgina --> 
172              <#assign enllac = sub_element.getData() /> 
173              <#if !enllac?starts_with("http") >        
174                <#assign enllac = "http://" + enllac />  
175              </#if> 
176           
177              <a href="${enllac}" title="${enllac}" target="_blank"> 
178                <#if (enllac?contains("facebook") ) > 
179                  <img alt="Facebook UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/facebook.png" width="16"> 
180                <#elseif ( enllac?contains("twitter") ) > 
181                  <img alt="Twitter UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/twitter.png" width="16"> 
182                <#elseif ( enllac?contains("instagram") ) > 
183                  <img alt="Instagram UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/instagram.png" width="16"> 
184                <#elseif ( enllac?contains("youtube") ) > 
185                  <img alt="Youtube UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/youtube_new.png" width="16"> 
186                <#elseif ( enllac?contains("linkedin") ) > 
187                  <img alt="Linkedin UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/linkedin.png" width="16"> 
188                <#elseif ( enllac?contains("flickr") ) > 
189                  <img alt="Flickr UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/flickr.png" width="16"> 
190                <#elseif ( enllac?contains("vimeo") ) > 
191                  <img alt="Vimeo UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/vimeo.png" width="16"> 
192                <#elseif ( enllac?contains("pinterest") ) > 
193                  <img alt="Vimeo UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/pinterest.png" width="16"> 
194                <#else> 
195                <i class="icon-link"></i> 
196                 
197                </#if> 
198              </a> 
199          </#list> 
200            </div> 
201            </div> 
202        </#list> 
203        </#if> 
204      <#recover>   
205      </#attempt> 
206    </#if>   
207    <div class="categories"> 
208      <h2><@liferay.language key="categories" />:</h2> 
209       
210      <#list listaCategorias as categoria > 
211 
212      <#if categoria.getParentCategoryId() != 0 > <#--arreglo CG --> 
213       
214        <#assign assetCategory = "" /> 
215        <#assign assetCategory = assetCategoryLocalService.getCategory(categoria.getParentCategoryId()) />  
216        <#if (assetCategory.getName() == "Notícies") > 
217          <div class="tipus"><a href="${catUrl}${categoria.getCategoryId()}">${categoria.getTitle(locale)}</a></div> 
218        </#if> 
219         
220      </#if>  
221       
222      </#list> 
223    </div> 
224 
225  <div class="block_ods"> 
226     <h2 class="catala">ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:</h2> 
227     <h2 class="castella">ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:</h2> 
228     <h2 class="angles">SDG - Sustainable Development Goals:</h2> 
229          <#list listaCategorias as categoria > 
230 
231      <#if categoria.getParentCategoryId() != 0 > <#--arreglo CG --> 
232       
233        <#assign assetCategory = "" /> 
234        <#assign assetCategory = assetCategoryLocalService.getCategory(categoria.getParentCategoryId()) />  
235        <#if (assetCategory.getName() == "ODS") > 
236         
237          <#if categoria.getTitle(locale)?contains('01.')> 
238          <div class="ods_01">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
239          <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('02.')> 
240          <div class="ods_02">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
241           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('03.')> 
242          <div class="ods_03">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
243           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('04.')> 
244          <div class="ods_04">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
245           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('05.')> 
246          <div class="ods_05">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
247           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('06.')> 
248          <div class="ods_06">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
249           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('07.')> 
250          <div class="ods_07">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
251           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('08.')> 
252          <div class="ods_08">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
253           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('09.')> 
254          <div class="ods_09">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
255           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('10.')> 
256          <div class="ods_10">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
257           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('11.')> 
258          <div class="ods_11">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
259           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('12.')> 
260          <div class="ods_12">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
261           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('13.')> 
262          <div class="ods_13">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
263           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('14.')> 
264          <div class="ods_14">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
265           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('15.')> 
266          <div class="ods_15">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
267           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('16.')> 
268          <div class="ods_16">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
269           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('17.')> 
270          <div class="ods_17">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
271          </#if> 
272        </#if> 
273         
274      </#if>  
275       
276      </#list> 
277      <a href="/web/responsabilitat-social/agenda-2030-ods" target="_blank" class="btn button_ods catala">Els ODS a la UPF <i class="icon-chevron-right"></i></a> 
278      <a href="/web/responsabilitat-social/agenda-2030-ods" target="_blank" class="btn button_ods castella">Los ODS en la UPF <i class="icon-chevron-right"></i></a> 
279      <a href="/web/responsabilitat-social/agenda-2030-ods" target="_blank" class="btn button_ods angles">The ODS at UPF <i class="icon-chevron-right"></i></a> 
280  </div> 
281 
282  </div>   
283</div> 
284</div> 
285<#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
286  <#attempt> 
287    <#if (getterUtil.getBoolean(.vars['Camps_addicionals-b'].getChild('es-premsa').getData())) > 
288      <div class="caixa-contacte"> 
289        <div class="mes-info-button"> 
290          <p class="catala"><strong>Per a més informació</strong> <i class="icon-caret-up"></i></p> 
291          <p class="castella"><strong>Para más información</strong> <i class="icon-caret-up"></i></p> 
292          <p class="angles"><strong>For more information</strong> <i class="icon-caret-up"></i></p> 
293        </div> 
294      <div class="mes-info"> 
295      <#if ( getterUtil.getBoolean(.vars['Camps_addicionals-b'].getChild('es-premsa').getData()) ) > 
296        <p class="subtitol catala">Notícia publicada per:</p> 
297        <p class="subtitol castella">Noticia publicada por:</p> 
298        <p class="subtitol angles">News published by:</p> 
299            <p class="catala">Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals</p> 
300            <p class="castella">Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales</p> 
301            <p class="angles">Institutional Communication and Promotion Unit</p> 
302            <ul> 
303              <li><a href="tel:935422100">93 542 21 00</a></li> 
304              <li><a class="correuContacte" href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></li> 
305            </ul> 
306      </#if> 
307      </div> 
308    </div> 
309       
310    </#if> 
311  <#recover> 
312  </#attempt> 
313</#if> 
314  
315<#-- decidim si pintem la zona youtube o ivoox --> 
316    <#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
317      <#attempt> 
318        <#assign multi = .vars['Camps_addicionals-b'].getChild('Multimedia') /> 
319        <#list multi.getChild('youtube-list').getSiblings() as videos > 
320          <#if ( videos.getChild('url-youtube-list').getData()?contains("youtu") ) > 
321            <script type="text/javascript"> 
322            function getYoutube() { 
323            var id = $(this).parent('p').attr("id"); 
324            var url = "${videos.getChild('url-youtube-list').getData()}" 
325            var regExp = /^.*(youtu.be\/|v\/|u\/\w\/|embed\/|watch\?v=|\&v=)([^#\&\?]*).*/; 
326            var match = url.match(regExp); 
327            if (match && match[2].length == 11) { 
328                return "<p>${videos.getChild("titol-youtube-list").getData()}</p><iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+ match[2] +"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>"; 
329            } else { 
330            return 'error'; 
331
332
333            document.getElementById("media").innerHTML += getYoutube(); 
334            </script> 
335          <#elseif ( videos.getChild('url-youtube-list').getData()?contains("ivoox") ) > 
336            <script type="text/javascript"> 
337                function getIvoox() { 
338                if (!"${videos.getChild('url-youtube-list').getData()}".includes("rf_")) {              
339                return "<p class='titol'>${videos.getChild("titol-youtube-list").getData()}</p><br /> Error. Use a valid audio URL";               
340                } else {       
341                var Y = "rf_" 
342                var X = "${videos.getChild('url-youtube-list').getData()}" 
343                var Z = X.slice(X.indexOf(Y) + Y.length) 
344                return "<p class='titol'>${videos.getChild("titol-youtube-list").getData()}</p><iframe width='238' height='48' frameborder='0' allowfullscreen='' scrolling='no' src='https://www.ivoox.com/player_ek_" + Z + "'></iframe>"; 
345
346
347                document.getElementById("media").innerHTML += getIvoox(); 
348            </script> 
349          </#if>             
350        </#list> 
351      <#recover> 
352      </#attempt> 
353    </#if> 
354<script> 
355  // Create Element.remove() function if not exist 
356  if (!('remove' in Element.prototype)) { 
357    Element.prototype.remove = function() { 
358      if (this.parentNode) { 
359        this.parentNode.removeChild(this); 
360
361    }; 
362
363  // Si tenim els bookmarks posicionats d forma horitzontal, els movem 
364  if($(".taglib-social-bookmarks").size() != 0){ 
365    $(".taglib-social-bookmarks").prependTo(".asset-full-content"); 
366    $(".taglib-social-bookmarks").get(0).remove(); 
367
368  $(".taglib-header").remove(); 
369  $(".portlet-topper").remove(); 
370  // $(".asset-full-content br").remove(); 
371   
372  if($("html.nou-disseny").size() != 0){ 
373 
374    $(".taglib-asset-links").css("padding-left","22px !important"); 
375    ajustaRelatedContentFullSize(); 
376   
377  }else{ 
378    ajustaRelatedContent(); 
379
380 
381  // Eliminem la secció de categories si no n'hi ha cap 
382  if ($(".categories div").size() == 0){ 
383    $(".categories").remove(); 
384
385 
386  // Eliminem la secció de ODS si no n'hi ha cap 
387  if ($(".block_ods div").size() == 0){ 
388    $(".block_ods").remove(); 
389
390   
391   
392    /* ---- OBRIR LES NOTÍCIES EN MAXIMIZED AMB MENÚ VERTICAL ---- */ 
393  if($("html.nou-disseny").size() != 0){    
394    if ($("header").hasClass("no-menu-horitzontal")){ 
395      canviaSpanMenu(); 
396
397
398  /* ---- Modificacions BREADCRUMB sinó és PORTAL THEME ---- */ 
399  /* --- Amaguem el breadcrumb per que no es notin els canvis i al final de l'script el tornem a mostrar---- */ 
400  $("ul.breadcrumb").toggle(); 
401  var nomTheme = "${layout.getTheme().getName()}"; 
402  if (!nomTheme.includes("Portal")){ 
403    /* ---- CANVI BREADCRUMB PER PRIMER NIVELL ---- */ 
404    if($(".current-parent").size() == 0){ 
405      $("<span class='divider'>/</span>").appendTo(".breadcrumb .first"); 
406    }else{ 
407    /* ---- CANVI BREADCRUMB PER SEGON NIVELL ---- */ 
408    $("<span class='divider'>/</span>").appendTo(".current-parent"); 
409    }     
410 
411    $(".breadcrumb").prependTo("#main-content"); 
412
413 
414  $(".asset-content").css("margin","0px"); 
415 
416  // La funció LightenDarkenColor la tinc gràcies a auxFunctions.js injectat 
417  var colorLight = LightenDarkenColor("${colorSite}",20); 
418 
419  $(".asset-full-content .tipus > a").hover( 
420    function(){ 
421      $(this).css("background-color", + colorLight + " !important"); 
422    }, 
423    function(){ 
424      $(this).css("background-color","${colorSite} !important"); 
425
426
427  
428  $('#content img[title]').captionate(); // imatges amb class caption mostraran la descripció 
429  
430  function ajustaRelatedContentFullSize(){ 
431    if ($(".asset-links-list").size()!= 0){ 
432 /*     if($('body.siteUPF').size()==1){ 
433        $(".taglib-asset-links").addClass("container"); 
434        $(".taglib-asset-links").css("padding-left","0px !important"); 
435        $(".taglib-asset-links h2").css("padding-left","0px !important"); 
436        $(".taglib-asset-links ul").css("padding-left","0px !important"); 
437      }else{*/ 
438        $(".taglib-asset-links").appendTo("#dreta").insertAfter('.categories'); 
439        $(".taglib-asset-links").css("padding-left","0px !important"); 
440     /* }   */      
441    }else{ 
442      setTimeout(function(){ajustaRelatedContentFullSize();},100); 
443
444
445   
446  function ajustaRelatedContent(){ 
447    if ($(".asset-links-list").size()!= 0){ 
448      $(".taglib-asset-links").css("padding-left","0px"); 
449      $(".asset-links-title").css("padding-left","0px");  
450      $(".asset-links-list").css("padding-left","0px !important"); 
451    }else{ 
452      setTimeout(function(){ajustaRelatedContent();},100); 
453
454
455   
456  function canviaSpanMenu(){ 
457    if ($("#menu-esquerra").size()!= 0){ 
458      if ($("#menu-esquerra").hasClass("span12")){ 
459        // Fem el menú span3 i el contingut span9 ja que per defecte es posen a span12 els dos 
460        if(!$("body").hasClass("marca-propia")){ 
461          // Amaguem el títol de la notícia si no estem a una home per no duplicar 
462          $("#nom_page").css("display","none !important"); 
463          // Mostrem el títol de la pàgina 
464          $("#contingut #nom_page").css("display","block !important"); 
465
466        $("#menu-esquerra").removeClass("span12").addClass("span3"); 
467        $("#main-content").addClass("span9 pull-right"); 
468
469      ajustaRelatedContent(); 
470    }else{ 
471      setTimeout(function(){canviaSpanMenu();},100); 
472
473
474     
475/*Caixa contacte i audio CA, ES, EN*/ 
476 
477 
478    if($("html").attr('lang') == 'en-US'){ 
479     $(".catala, .castella").hide(); 
480     $(".caixa-contacte").appendTo("#dreta").insertAfter('.taglib-asset-links'); 
481     $(".caixa-contacte").before('<h2 class="mark">Contact</h2>'); 
482     $(".angles").show(); 
483    if($('#media').is(':empty')) { 
484      $("h2.audio").hide(); 
485
486    else { 
487     $("h2.audio").hide(); 
488     $("h2.audio.angles").show();  
489
490
491    else if($("html").attr('lang') == 'es-ES'){  
492     $(".catala, .angles").hide(); 
493     $(".caixa-contacte").appendTo("#dreta").insertAfter('.taglib-asset-links'); 
494     $(".caixa-contacte").before('<h2 class="mark">Contacto</h2>'); 
495     $(".castella").show(); 
496      if($('#media').is(':empty')) { 
497      $("h2.audio").hide(); 
498
499    else { 
500     $("h2.audio").hide(); 
501     $("h2.audio.castella").show();  
502
503
504    else if($("html").attr('lang') == 'ca-ES') { 
505     $(".castella, .angles").hide(); 
506     $(".caixa-contacte").appendTo("#dreta").insertAfter('.taglib-asset-links'); 
507     $(".caixa-contacte").before('<h2 class="mark">Contacte</h2>'); 
508     $(".catala").show(); 
509     if($('#media').is(':empty')) { 
510      $("h2.audio").hide(); 
511
512    else { 
513     $("h2.audio").hide(); 
514     $("h2.audio.catala").show();  
515    }  
516    }; 
517    $(".mes-info-button").on("click", function(){$(this).parent(".caixa-contacte").find(".mes-info").slideToggle();$(this).find("i").toggleClass("icon-caret-down")}); 
518 
519 
520/*Moviment caixa contacte*/ 
521 function moucaixa(){ 
522   if($(window).width() > 920) { 
523    $(window).on("scroll", function(){ 
524    var scroller_anchor = $(".mark").offset().top; 
525    if ($(this).scrollTop() > scroller_anchor) { 
526          $(".caixa-contacte").css({'position':'fixed','top':'0','margin-top':'90px','width':'inherit', 'max-width':'370px'}); 
527        } else { 
528          $(".caixa-contacte").css({'position':'relative','top':'auto','margin-top':'30px','width':'auto'}); 
529
530    }); 
531
532  else { 
533    $(window).on("scroll", function(){ 
534      $(".caixa-contacte").css({'position':'relative','top':'auto','margin-top':'30px','width':'100%','max-width':'auto'}); 
535    }); 
536
537
538 
539/* ----- Si és PORTAL theme treiem h2.page-title ----- */ 
540  if (nomTheme.includes("Portal")){ 
541    $("h2.page-title").remove(); 
542
543 
544  /* ----- Si és PORTAL theme en vista maximized dent servir AT hem d'afegir al breadcrumb el títol ----- */ 
545  if (nomTheme.includes("Portal") && ($("div.user-segment-content-list-portlet").length!=0)){ 
546    $("ul.breadcrumb li.last").removeClass("active").removeClass("last").after("<li class='active last'>" + $('#nom_page h1').text() + "</li>"); 
547
548   
549  /* --- Tornem a mostrar el breadcrumb ---- */ 
550  $("ul.breadcrumb").toggle(); 
551</script> 
552  <#if .vars['Camps_addicionals-b']?? > 
553    <#attempt> 
554      <#if (getterUtil.getBoolean(.vars['Camps_addicionals-b'].getChild('es-premsa').getData()) ) > 
555        <script type="text/javascript"> 
556          moucaixa(); 
557            $(window).on("resize", function(){ 
558              moucaixa(); 
559            } ) 
560        </script> 
561      </#if> 
562    <#recover> 
563    </#attempt> 
564  </#if> 
565   
566<style> 
567 
568  h2.audio { 
569    display: none; 
570
571  #media p { 
572  margin: 10px 0 5px; 
573
574  /* ----- Estil per adaptar a themes que no són UPF 2016 ----- */ 
575  #nom_page h1 { 
576    color: ${colorSite} !important; 
577    font-size: 23px; 
578    font-weight: bold; 
579    line-height: normal; 
580    margin-bottom: 15px; 
581    margin-top: 0; 
582    padding: 0; 
583
584  .contingut.subtitol > h2 { 
585    font-size: 20px !important; 
586    color: ${colorSite} !important; 
587
588   
589  .categories h2, h2.asset-links-title{ 
590    font-weight: normal; 
591    font-size: 20px; 
592    color: ${colorSite}; 
593    line-height: normal; 
594
595   
596  .tipus a { 
597    text-decoration: none !important; 
598
599   
600  li.asset-links-list-item a { 
601    color: ${colorSite} !important; 
602
603   
604  span.taglib-text { 
605    color: ${colorSite}; 
606  }  
607   
608  .categories div.tipus a{ 
609    background-color: ${colorSite}; 
610    margin-bottom: 5px; 
611    margin-right: 5px; 
612    max-width: 100%; 
613    position: relative; 
614    text-decoration: none; 
615    color: #FFFFFF; 
616    padding: 5px 10px; 
617  }   
618   
619 
620  /* ----- Fi estil per adaptar a themes que no són UPF 2016 ----- */ 
621 
622  /* En aplicar aquesta class a un div .container, limitem amb auto per no ser sempre 1170px */ 
623  .noticia-maximized{ 
624    max-width: 1170px !important; 
625    width: auto !important; 
626
627 
628  #nom_page{ 
629    display:block !important; 
630
631  #contingut > #nom_page{ 
632    display:none !important; 
633
634   
635  /* Per treure la icona de davant del títol Continguts relacionats*/ 
636  .taglib-asset-links h2{ 
637    background:none !important; 
638    margin-top: 10px; 
639
640  .taglib-asset-links{ 
641    padding-left: 0; 
642    margin-top: 0; 
643
644  .asset-links-list{ 
645    padding-left: 25px !important; 
646
647  .asset-links-list-item{ 
648    list-style: initial !important; 
649
650  .asset-links-list-item img{ 
651    display:none; 
652
653 /* .asset-full-content br{ 
654    display:none; 
655  }*/ 
656  .contingut.subtitol > h2 { 
657    font-weight: normal; 
658    padding-top: 0; 
659    line-height: normal !important; 
660
661   
662  .contingut.subtitol > h2 p{ 
663    margin: 0px !important; 
664    color: ${colorSite} !important; 
665
666   
667  .contingut.subtitol { 
668    border-bottom: 1px solid #ddd; 
669    margin-bottom: 10px; 
670    padding-bottom: 10px; 
671
672  .asset-full-content .tipus > a { 
673    background-color: ${colorSite} !important; 
674    margin-right: 5px; 
675    margin-bottom: 5px; 
676    position: relative; 
677    max-width:100%; 
678    text-decoration:none; 
679
680  .asset-full-content .tipus > a:hover { 
681    color: #ffffff !important; 
682
683   
684  .asset-full-content .tipus{ 
685    display: inline; 
686
687   
688  .taglib-social-bookmarks { 
689    display: block; 
690    float: right; 
691    background:none; 
692    margin-top:0px; 
693
694  .taglib-social-bookmarks a{ 
695    margin-bottom: 0px; 
696
697  .taglib-social-bookmarks ul{ 
698    padding:0px; 
699    margin-bottom:0px; 
700
701  .taglib-social-bookmarks ul li{ 
702    margin-right:0px; 
703
704  .asset-full-content .content { 
705    border-bottom: 0px solid #fff; 
706    display: table; 
707    margin-bottom: 20px; 
708    padding-bottom: 10px; 
709    width: 100%; 
710
711  .asset-full-content .content::before { 
712    content: ""; 
713    display: inline-table; 
714    width: 100%; 
715
716  .asset-full-content .content h3 { 
717    font-size: 18px; 
718    font-weight: normal; 
719
720  .categories::after { 
721    content: ""; 
722    display: inline-table; 
723    width: 100%; 
724
725  .categories h2, .asset-links-title{ 
726    color: ${colorSite} !important; 
727
728 
729   
730  @media (min-width: 979px) and (max-width: 1200px) { 
731     
732
733  @media (max-width: 978px) { 
734    .asset-full-content .data { 
735      display:inline-table;} 
736
737  @media (max-width: 480px) {  
738    .asset-full-content .tipus > a { 
739      float:none;} 
740
741 
742   /*Nova notícia*/ 
743  .nova .names a { 
744  text-decoration: none !important; 
745  transition: 0.4s all; 
746
747  .nova .names a:hover img, .nova .names a:hover i { 
748  transform: translateY(-4px)!important; 
749  transition: 0.2s all; 
750
751  .nova .names { 
752    display: flex; 
753    box-sizing: border-box; 
754    width: 100%; 
755    align-content: center; 
756    justify-content: flex-start; 
757    flex-direction: row; 
758    flex-wrap: nowrap; 
759
760   .nova .names .nom { 
761    flex: 90%; 
762
763  .nova .names .xarxes { 
764    flex: 10%; 
765
766 
767  .nova p.youtube { 
768  margin: 0 0 20px; 
769
770  .nova p.subtitol:after { 
771  content: ""; 
772  width: 100%; 
773  height: 1px; 
774  background-color: #ddd; 
775  position: relative; 
776  display: table; 
777
778  .nova #dreta { 
779  padding-top: 30px; 
780
781  .nova .asset-full-content figure { 
782  display: inline-block; 
783  margin-bottom: 20px; 
784  border: 1px solid transparent; 
785  margin-right: 0; 
786  margin-left: 0; 
787  margin-top: 0; 
788  width: 100%; 
789
790  .nova .asset-full-content figcaption {display: block; text-align: center; font-size: 0.8em; font-style: italic; } 
791  .nova .asset-full-content figure img { 
792  width: 100%; 
793
794  .nova .icon-caret-down:before { 
795    content: "\f0d7" !important; 
796
797  @media (max-width: 480px) {  
798    .nova .asset-full-content figure { 
799    width: 100% !important; 
800    float: none !important; 
801
802
803  .nova .asset-full-content .content > p:nth-child(2):first-letter { 
804  color: ${colorSite}; 
805  float: left; 
806  font-family: Georgia; 
807  font-size: 80px; 
808  line-height: 50px; 
809  padding-top: 3px; 
810  padding-right: 10px; 
811  padding-left: 3px; 
812  padding-bottom: 3px; 
813
814   
815  ul.asset-links-list { 
816  list-style: none !important; 
817  margin: 0 !important; 
818  padding: 0 !important; 
819
820.taglib-asset-links .asset-links-list-item { 
821  list-style: none !important; 
822
823.taglib-asset-links li.asset-links-list-item a { 
824  color: #353430 !important; 
825  text-decoration: none !important; 
826  border: 1px solid #ddd; 
827  border-radius: 4px; 
828  display: block; 
829  padding: 10px; 
830  background-color: #eee; 
831
832.taglib-asset-links .asset-links-list-item a:hover { 
833  text-decoration: none !important; 
834
835.taglib-asset-links .asset-links-list-item a:before { 
836  content: "\f0c1"; 
837  font-family: 'fontawesome-alloy'; 
838  font-size: 25px; 
839  display: inline-block; 
840  margin-right: 4px; 
841  width: 10%; 
842  vertical-align: middle; 
843
844.taglib-asset-links li.asset-links-list-item a span.taglib-text { 
845  color: #353430 !important; 
846  display: inline-block; 
847  width: 80%; 
848  vertical-align: middle; 
849  text-decoration: none; 
850
851 
852.taglib-asset-links .asset-links-list-item:hover a, .taglib-asset-links .asset-links-list-item:hover a span.taglib-text { 
853  background-color: #353430 !important; 
854  color: #eee !important; 
855  text-decoration: none; 
856
857 
858/*Caixa contacte*/ 
859.caixa-contacte { 
860  border: 1px solid #ddd; 
861  padding: 10px; 
862  margin-bottom: 20px; 
863  margin-top: 30px; 
864
865.caixa-contacte { 
866  border: 1px solid #ddd; 
867  padding: 10px; 
868  margin-bottom: 20px; 
869  margin-top: 30px; 
870  box-sizing: border-box !important; 
871
872h2.mark { 
873  display: block; 
874  font-size: 0 !important; 
875  color: #fff !important; 
876
877.mes-info { 
878  display: block; 
879
880.mes-info-button { 
881  cursor: pointer; 
882  display: block; 
883  width: 100%; 
884  height: 100%; 
885
886.mes-info-button i { 
887  float: right; 
888font-size: 20px; 
889
890/*Elements notícia*/ 
891/*cita*/ 
892.nova cite { 
893  margin-top: 30px; 
894  margin-bottom: 30px; 
895  font-size: 20px; 
896  color: #666; 
897  padding-left: 10px; 
898  box-sizing: border-box; 
899  vertical-align: middle; 
900  display: inline-block; 
901  border-left: 3px solid #666; 
902  padding-top: 10px; 
903  padding-bottom: 10px; 
904  width: 80%; 
905  margin-left: 20%; 
906  line-height: normal !important; 
907
908 .nova .asset-full-content .content h3 { 
909  font-size: 18px; 
910  font-weight: normal; 
911  line-height: normal; 
912  margin-top: 40px; 
913  margin-bottom: 20px; 
914  color: ${colorSite}; 
915
916.nova .asset-full-content .content h4 { 
917  font-size: 16px; 
918  font-weight: normal; 
919  line-height: normal; 
920  margin-top: 30px; 
921  margin-bottom: 10px; 
922  color: ${colorSite}; 
923
924/*Treure les xarxes socials per Campus Global i Intranets*/ 
925html:not(.nou-disseny) .taglib-social-bookmarks { 
926  display: none; 
927
928/*ODS*/ 
929@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Source+Sans+Pro&display=swap'); 
930 
931[class*=ods_] { 
932  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif; 
933  font-weight: bold; 
934  line-height: normal; 
935  text-transform: uppercase; 
936  font-size: 10px; 
937  color: white; 
938  display: inline-table; 
939  width: calc(50% - 4px); 
940  max-width: 130px; 
941  height: 130px; 
942  padding: 1em; 
943  box-sizing: border-box; 
944  background-color: grey; 
945  background-repeat: no-repeat; 
946  background-position: bottom; 
947  background-size: 100%; 
948  margin-left: 4px; 
949  margin-bottom: 4px; 
950
951.ods_01 { 
952  background-color: #e5233d; 
953  background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_01.png); 
954
955.ods_02 { 
956  background-color: #dda73a; 
957   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_02.png); 
958
959.ods_03 { 
960  background-color: #4ca146; 
961   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_03.png); 
962
963.ods_04 { 
964  background-color: #c7212f; 
965   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_04.png); 
966
967.ods_05 { 
968  background-color: #ef402d; 
969   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_05.png); 
970
971.ods_06 { 
972  background-color: #27bfe6; 
973   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_06.png); 
974
975.ods_07 { 
976  background-color: #fbc412; 
977   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_07.png); 
978
979.ods_08 { 
980  background-color: #a31c44; 
981   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_08.png); 
982
983.ods_09 { 
984  background-color: #f26a2e; 
985   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_09.png); 
986
987.ods_10 { 
988  background-color: #dd1667; 
989   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_10.png); 
990
991.ods_11 { 
992  background-color: #f89d2a; 
993   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_11.png); 
994
995.ods_12 { 
996  background-color: #bf8d2c; 
997   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_12.png); 
998
999.ods_13 { 
1000  background-color: #407f46; 
1001   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_13.png); 
1002
1003.ods_14 { 
1004  background-color: #1f97d4; 
1005   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_14.png); 
1006
1007.ods_15 { 
1008  background-color: #59ba47; 
1009   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_15.png); 
1010
1011.ods_16 { 
1012  background-color: #136a9f; 
1013   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_16.png); 
1014
1015.ods_17 { 
1016  background-color: #14496b; 
1017   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_17.png); 
1018
1019a.btn.button_ods { 
1020  position: relative; 
1021  display: table; 
1022  width: auto; 
1023  margin-top: 1em; 
1024  margin-bottom: 0; 
1025  background-image: none; 
1026  background-color: ${colorSite}; 
1027  color: #fff; 
1028  text-shadow: none; 
1029  border: none; 
1030
1031a.btn.button_ods:hover, a.btn.button_ods:focus { 
1032  background-image: none; 
1033  background-color: ${colorSite}70; 
1034  color: #fff; 
1035
1036</style>