Continuïtat d'estudis a temps complet i amb crèdits reconeguts

Per poder continuar els mateixos estudis iniciats a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer curs han de superar durant el primer any acadèmic dels estudis el 50% dels crèdits de què consta el curs.
Crèdits a superar: 51

 

Progressió d'estudis a temps complet

Accés a segon curs

Cal superar com a mínim el 50% dels crèdits corresponents a primer curs.

Crèdits a superar: 51

Accés a tercer curs

Cal superar el 90% de primer curs i com a mínim el 50% dels crèdits corresponents a segon curs.
Crèdits a superar: 92 de 1r curs i 33 de 2n curs

Accés a quart curs

Cal superar el 100% de primer curs, el 90% de segon curs i com a mínim el 50% dels crèdits corresponents a tercer curs.
Crèdits a superar: 103 de 1r curs, 59 de 2n curs i 37 de 3r curs

Accés a cinquè curs

Cal superar el 100% de segon curs, el 90% de tercer curs i com a mínim el 50% dels crèdits corresponents a quart curs.

Crèdits a superar: 66 de 2n curs, 67 de 3r curs i 57 de 4t curs

Accés a sisè curs

Cal superar el 100% de tercer curs, el 90% de quart curs i com a mínim el 50% dels crèdits corresponents a cinquè curs.

Crèdits a superar: 75 de 3r curs, 102 de 4t curs i 52 de 5è curs

 

 

Progressió d'estudis a temps complet (amb crèdits reconeguts)

Accés a segon curs

Els estudiants amb el 50% de crèdits del primer curs reconeguts, podran matricular assignatures del curs següent.
Crèdits a superar: 52

 

Cursos posteriors

Els estudiants amb el 50% de crèdits reconeguts d'un curs, podran matricular assignatures del curs següent. Els estudiants podran igualment progressar de curs quan tinguin, a més, un màxim de 12 crèdits corresponents a assignatures pendents dels dos cursos anteriors a aquell al què es vol progressar, per tant,

Accés a tercer curs:

  • 50% de crèdits reconeguts de segon curs, i
  • màxim de 12 crèdits pendents de 1r curs

Accés a quart curs:

  • 50% de crèdits reconeguts de tercer curs, i
  • màxim de 12 crèdits pendents totals sumant primer i segon curs