Continuïtat d'estudis a temps complet i amb crèdits reconeguts

Per poder continuar els mateixos estudis iniciats a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer curs han de superar durant el primer any acadèmic dels estudis el 50% dels crèdits de què consta el curs.
Crèdits a superar: 52

 

Progressió d'estudis a temps complet

Accés a segon curs

Cal superar com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer curs.

Crèdits a superar: 67

Accés a tercer curs

Cal superar tot el primer curs i com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a segon curs.
Crèdits a superar: 43

Accés a quart curs

Cal superar tot el segon curs i com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a tercer curs.
Crèdits a superar: 49

Accés a cinquè curs

Cal superar tot el tercer curs i com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a quart curs.
Crèdits a superar: 76

Accés a sisè curs

Cal superar tot el quart curs i com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a cinquè curs.
Crèdits a superar: 68

 

 

Progressió d'estudis a temps complet (amb crèdits reconeguts)

Accés a segon curs

Els estudiants amb el 50% de crèdits del primer curs reconeguts, podran matricular assignatures del curs següent.
Crèdits a superar: 52

 

Cursos posteriors

Els estudiants amb el 50% de crèdits reconeguts d'un curs, podran matricular assignatures del curs següent. Els estudiants podran igualment progressar de curs quan tinguin, a més, un màxim de 12 crèdits corresponents a assignatures pendents dels dos cursos anteriors a aquell al què es vol progressar, per tant,

Accés a tercer curs:

  • 50% de crèdits reconeguts de segon curs, i
  • màxim de 12 crèdits pendents de 1r curs

Accés a quart curs:

  • 50% de crèdits reconeguts de tercer curs, i
  • màxim de 12 crèdits pendents totals sumant primer i segon curs