Referència convocatòria: DRET-SECTI-2022-03

Objecte de la convocatòria: Es convoca una plaça de personal investigador postdoctoral en la modalitat de
contracte d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació regulat a l’art. 22 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, amb el perfil Criminologia.