El Màster Universitari en Ciències Jurídique Avançades es regeix, com tots els màsters universitaris de la Facultat de Dret, pel marc VSMA per a la seva validació. Aquest marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat, que se succeeixen al llarg de la vida de les titulacions, amb l'objectiu d'establir un fil conductor coherent entre tots ells i promoure una millor eficiència en la gestió. Tota la informació al respecte del MVSMA es pot consultar en aquest enllaç.

La Universitat Pompeu Fabra, a més, seguint amb els preceptes de la institució ètica i transparent, posa a la disposició de tots els usuaris i de la comunitat universitària el Portal de Transparència universitària. Així mateix, a través de l'Oficina Tècnica de Qualitat que gestiona les dades i estadístiques en l'àmbit d'estudis i qualitat, es confeccionen les dades i indicadors de cadascuna de les titulacions. Per a consultar en particular les del Màster en Ciències Jurídiques, vegi-les aquí.

Finalment, cal destacar que l'Agència Catalana per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) dóna una visió en dades i historiogrames del panorama de titulacions a Catalunya en el seu portal ‘WINDDAT indicadors docents per al desenvolupament i anàlisi de les titulacions’, la qual cosa permet fer una comparativa favorable respecte al Màster Avançat en Ciències Jurídiques en molts àmbits.

Dades representatives

Para veure en forma de taula les memòries de verificació, seguiment, acreditació, premis i reconeixements del Màster, accedeix aquí.

 

Memòria del màster:   VAA6

 

Verificació

Procés de verificació:

1) Sol·licitud d'autorització de programes oficials de postgrau 07-08

2) Informe de qualitat dels màsters 07-08 (AQU)

3) Certificat d'aprovació 07-08 (AQU)

4) Avaluació de la sol·licitud de verificació (ANECA)

5) Resolució final (MECD)

6) Resolució BOE 2012

Històric de memòries de verificació: 09-1010-1111-1212-1314-15

Seguiment

Històric d'informes de seguiment: 09-1010-1111-1212-1314-1515-16

Modificació

Procés de modificació:

1) Avaluació de la sol·licitud de títol oficial (2015)

2) Avaluació de la sol·licitud de títol oficial (2018)

Històric d'informes de modificació del pla d'estudis: 2019

Acreditació

Procés d'acreditació:

1) Informe de visites Comissió Externa (2015)

2) Informe de revisió d’evidències (2015)

3) Avaluació de la sol·licitud d'acreditació de títol oficial (2015)

4) Resolució d'acreditació (2015)

5) Certificat de acreditació

Procés de reacreditació:

1) Acta de constitució CAI (2019)

2) Acta de nomenament CAI (2019)

3) Acta 1/2019 del 27 juny 2019

4) IDA IDAE de la Comissió externa (març 2020)

Històric de memòries d'acreditació: VA3VA4VA5VA6VA7

Històric de autoinformes d'acreditació: 20152019

Premis i reconeixements

Projectes de qualitat docent

Indicadors de qualitat

Dades d'indicadors | Evolució de les dades i indicadors

Indicadors acadèmics

Dades EUC Fitxa del màster en EUC

WINDDAT

UPF en xifres

Enquestes de satisfacció

Las enquestes de satisfacció són la millor manera de conèixer el grau de satisfacció dels estudiants i titulats, per aquest motiu són l'eina més eficient de què disposa una titulació per a saber quan bé ho fa i què es millorable. A continuació, s'exposen les dades de les principals enquestes que es realitzen des de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ)

Enquesta AVALDO, és un model propi desenvolupat per la UPF per a avaluar la docència rebuda per part dels estudiants. Resultats 18-19

Enquesta EVSOE, enquesta triennal de valoració del sistema i organització de l'ensenyament. Resultats 16-17

Enquesta de Satisfacció dels Graduats, es fa a proposta d'AQU Catalunya i està consensuada entre totes les universitats del sistema universitari català, tant públiques com privades. Aquesta enquesta es fa des del curs 2014-2015 a tots els graduats de grau de la universitat, i des del curs 2016-2017 a tots els titulats de màster. Resultats 18-19

Enquesta d'Inserció Laboral, aquesta enquesta la gestiona l'AQU Catalunya. Resultats 17-18