Visualització del contingut web

En data 1 de febrer es van convocar eleccions per escollir els següents representants al Consell del Departament de Dret, d'acord amb el que disposa l'article 8.3 del Reglament del Departament de Dret:  

 

a) Tres representants del personal acadèmic doctor que, de conformitat amb la Disposició Addicional Tercera, Apartat 6è dels Estatuts, no pugui pertànyer a un òrgan col·legiat, i de la resta del personal acadèmic no doctor de les diferents categories i del personal investigador en formació.

 

b) Cinc representants dels estudiants dels ensenyaments en els quals el Departament imparteix docència. D'aquests cinc representants, tres han de ser elegits per i entre els estudiants de màster i doctorat del Departament.


c) Dos representants del personal d'administració i serveis adscrit al Departament, elegits per i entre els membres d'aquest col·lectiu 

 

Resolució convocatòria

Acta de constitució de la Junta Electoral

Censos electorals:

  • Estudiants Grau
  • Estudiants Màster i Doctorat
  • PDI
  • PAS

Reglament electoral UPF

Presentació candidatures 

Registre general

Proclamació  provisional de candidats  

Proclamació definitiva de candidats/RECTIFICACIÓ de la proclamació definitiva de candidats 

Acta de constitució de la mesa electoral electrònica

 

RESULTATS