El Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció es regeix, com tots els graus universitaris de la Facultat de Dret, pel marc VSMA per a la seva validació. Aquest marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat, que se succeeixen al llarg de la vida de les titulacions, amb l'objectiu d'establir un fil conductor coherent entre tots ells i promoure una millor eficiència en la gestió. Tota la informació al respecte del MVSMA es pot consultar en aquest enllaç.

La Universitat Pompeu Fabra, a més, seguint amb els preceptes de la institució ètica i transparent, posa a la disposició de tots els usuaris i de la comunitat universitària el Portal de Transparència universitària. Així mateix, a través de l'Oficina Tècnica de Qualitat que gestiona les dades i estadístiques en l'àmbit d'estudis i qualitat, es confeccionen les dades i indicadors de cadascuna de les titulacions. Per a consultar en particular les del Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, vegi-les aquí. A més, es poden consultar les dades del Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret aquí, que tot i no tenir una revisió pel marc VSMA per ser una oferta interna de la universitat, sí que es recullen aquestes dades dins dels graus que l’integren i s’avaluen. Per a més informació, consulteu les preguntes freqüents de l’apartat de Qualitat de les titulacions.

Finalment, cal destacar que l'Agència Catalana per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) dóna una visió en dades i historiogrames del panorama de titulacions a Catalunya en el seu portal ‘WINDDAT indicadors docents per al desenvolupament i anàlisi de les titulacions’, la qual cosa permet fer una comparativa favorable respecte al Màster Avançat en Ciències Jurídiques en molts àmbits.

 

Dades representatives

Para veure en forma de taula les memòries de verificació, seguiment, acreditació, premis i reconeixements del Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, accedeix aquí.

 

Memòria del Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció: VA6

 

Marc VSMA

Verificació

Procés de verificació:

  1. Memòria per a la sol·licitud de verificació de títols oficials (versió 1 en castellà)
  2. Informe ANECA (2008)
  3. Al·legacions de la Universitat (2008)
  4. Informe ANECA (2009)
  5. Resolució desfavorable de verificació (MICIU, 2009)
  6. Recurs interposat pel Rector de la Universitat (2009)
  7. Admissió a tràmit del recurs (MECD, 2009)
  8. Resolució de verificació (MECD, 2009)

Històric de memòries de verificació: 09-1010-1111-12 (1), 11-12 (2), 11-12 (3), 12-13, 14-15 (1), 14-15 (2)

 

Seguiment

Històric d'informes de seguiment: 10-1111-1212-13AQU avaluació (2013), 14-1515-1616-1717-18

 

Modificació

Procés de modificació:

Històric d'informes de modificació del pla d'estudis: 2020

 

Acreditació

Procés d'acreditació:

  1. Certificat de acreditació (2015)
  2. Resolució del caràcter oficial del títol (2011)

Històric de memòries d'acreditació: VA1VA2VA3

Històric de autoinformes d'acreditació: 2015

 

Premis i reconeixements

Projectes de qualitat docent

Menció en criminalitat i sistema penal

Menció en anàlisi i prevenció del delicte

Menció en biologia i psicologia criminal 

 

Indicadors de qualitat

Dades d'indicadors

Indicadors acadèmics

Dades EUC Fitxa del grau en EUC

WINDDAT

UPF en xifres

 

Enquestes de satisfacció

Las enquestes de satisfacció són la millor manera de conèixer el grau de satisfacció dels estudiants i titulats, per aquest motiu són l'eina més eficient de què disposa una titulació per a saber quan bé ho fa i què es millorable. A continuació, s'exposen les dades de les principals enquestes que es realitzen des de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ)

Enquesta AVALDO, és un model propi desenvolupat per la UPF per a avaluar la docència rebuda per part dels estudiants. Resultats de participació 19-20, Resultats de l’enquesta 18-19

Enquesta EVSOE, enquesta triennal de valoració del sistema i organització de l'ensenyament. Resultats juliol 2017

Enquesta de Satisfacció dels Graduats, es fa a proposta d'AQU Catalunya i està consensuada entre totes les universitats del sistema universitari català, tant públiques com privades. Aquesta enquesta es fa des del curs 2014-2015 a tots els graduats de grau de la universitat, i des del curs 2016-2017 a tots els titulats de màster. Resultats 18-19 (resultats generals), 17-18 (específics del grau)

Enquesta d'Inserció Laboral, aquesta enquesta la gestiona l'AQU Catalunya. Resultats 16-17 (resultats generals), 16-17 (resultats específics del grau).