Extensió de la tesi doctoral

Segons l'establert a l'article 4 de la Normativa acadèmica de dipòsit i defensa de tesis doctorals del Departament de Comunicació, les tesis presentades al Departament de Comunicació han de tenir l'extensió següent:

  • Tesis unitàries: una extensió recomanada de 90.000 paraules i sempre superior a 75.000, sense comptar els annexos.
  • Tesis per compendi de publicacions: Segons la nova normativa, han d'incloure una memòria, amb una extensió mínima de 20.000 paraules (sense comptar l'annex), on es presenti la tesi defensada amb un marc teòric, objectius, preguntes de recerca, metodologia, resultats i unes conclusions finals. En la memòria s'ha d'explicar la coherència investigadora de la recerca publicada. També s'hi ha d'afegir un annex amb els documents publicats o, si no és possible adjuntar-los, cal indicar les dades referencials completes, incloent-hi el número d'ISSN, la carta o correu d'acceptació de la publicació i una còpia de l'article original proposat. 
  • Tesi per Projecte de recerca aplicada: La memòria escrita tindrà una extensió recomanada de 40.000 paraules (sense comptar els annexos) i ha de contemplar de manera recomanada aquests apartats: Marc teòric /Objectius / Metodologia / Resultats / Conclusions / Bibliografia / Informe de la institució col·laboradora (en cas que existeixi). La producció de continguts de la tesi (material gràfic, audiovisual o interactiu) es lliurarà en el moment del dipòsit en una memòria portàtil. Aquest material serà tractat com a contingut avaluable de la memòria (no com un annex) i haurà d’estar correctament referenciat en la memòria.

Llengua d'elaboració de la tesi

En cas que la llengua en què escriguis i defensis la teva tesi doctoral sigui diferent del català, castellà o anglès hauràs de sol·licitar, al més aviat possible, a la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) realitzar-la en un altre idioma habitual per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement. 

Advertència sobre el plagi

El Departament de Comunicació no tolerarà casos de plagi o còpia ni la col·laboració activa o passiva amb aquest tipus de pràctiques fraudulentes en els treballs realitzats pels alumnes. La sanció per a aquest tipus de pràctiques consistirà en l'obertura d'un expedient que pot concloure amb la no obtenció del títol de doctor.

Es considerarà plagi la reproducció de frases o paràgrafs de textos d'altres autors sense citar-ne la font original de la que provenen, ja sigui una pàgina d'Internet, un llibre, una revista o bé treballs d'altres companys.