La Menció internacional en el títol de doctor és una qualificació honorífica que es concedeix en addició al títol de doctor. El títol podrà incloure en el seu anvers la menció "doctor internacional" sempre que es compleixin els requisits següents establerts en el RD 99/2011.

Requisits:

1. Que, durant el període de formació necessari per a l'obtenció del títol de doctor, el doctorand hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, cursant estudis o fent treballs de recerca (important: tot i que l'estada pot ser feta de manera contínua o en diferents períodes, la institució on es realitza ha de ser sempre la mateixa). L'estada i les activitats han de ser avalades pel director i autoritzades per la comissió acadèmica, i han d'estar incorporades al document d'activitats del doctorand. (Veure tràmit sol·licitud Autorització estades per a Menció)

2. Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'hagi redactat i sigui presentada en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, informes i experts procedeixin d'un país de parla hispana.

3. Que de la tesi n'hagin emès informe un mínim de dos experts doctors pertanyents a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyola. (Model informe)

4. Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d'educació superior o centre de recerca no espanyola, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l'estada esmentada a l'apartat a), hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.

5. Autorització de la Comissió Acadèmica de Doctorat de l'estada i les activitats. Aquesta autorització ha de formar part del document d'activitats del doctorand.

6. La defensa de la tesi ha de ser efectuada en la mateixa universitat espanyola en què el doctorand estigui escrit.

Procediment:

Emplenar la sol.licitud i presentar-la juntament amb la documentació necessària a la Secretaria del Departament de Comunicació, que la tramet  a l'Oficina de Postgrau i Doctorat. El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat acordarà atorgar o denegar la Menció Internacional en el Títol de Doctor i enviarà l'acord del Comitè a la secretaria del programa de doctorat i una còpia d'aquest acord a la Unitat de Beques i Títols.

Documentació:

  • Imprès de sol·licitud
  • Certificat de l'estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca fora d'Espanya, autoritzada prèviament per la Comissió Acadèmica de Doctorat.
  • Dos informes favorables de dos experts pertanyents a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyola
  • Còpia de l'acord de nomenament del tribunal pel qual queda constància que un dels membres del tribunal pertany a una institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol i diferent del responsable de l'estada de recerca
  • Document d'activitats del doctorand on consti que l'estada de recerca ha estat avalada pel director de la tesi doctoral
  • Certificat del president del tribunal de tesi doctoral conforme la tesi ha estat redactada i defensada en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya.

Termini:

Cal sol·licitar la menció internacional abans de tramitar el títol de doctor.