Descripció

Un cop finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand ha de sol·licitar l'avaluació de la tesi a la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD).

 

Lloc

El doctorand i el director de la tesi han de presentar a la Secretaria del Departament de Comunicació la següent documentació.

 

Procediment i documentació

El doctorand ha de lliurar:

  1. Sol·licitud d'avaluació
  2. Un exemplar definitiu de la tesi doctoral (no cal enquadernació)
  3. Declaració d'autoria de la tesi
  4. Certificació de la presentació dels resultats parcials de la tesi en alguna de les modalitats establertes en la Normativa d'aplicació de mecanismes de qualitat del Departament de Comunicació

El director ha de lliurar:

  1. Sol·licitud d'avaluació
  2. Informe favorable de la tesi, exhaustiu i signat
  3. Proposta de tribunal de tesi doctoral (PDFWord)

     (Informació important proposta tribunal)

La secretaria del departament complementarà aquesta documentació amb:

  1. Informe d'avaluació externa
  2. Document d'activitats en el cas dels estudiants regulats pel RD 99/2011

La CAD avaluarà la documentació rebuda i, si escau, informarà favorablement la sol·licitud. Un cop avaluada, la secretaria notificarà l'acord a l'estudiant que haurà de fer el dipòsit de la tesi. En cas que la CAD no l'avaluï favorablement, comunicarà per escrit al doctorand i al director de tesi les raons de la seva decisió.

 

Normativa

Normativa acadèmica de dipòsit i defensa de tesis doctorals

Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat