Descripció

Si el doctorand no diposita la tesi abans que finalitzi el 3r curs acadèmic, en el cas d'estudis a temps complet, o el 5è curs acadèmic en el cas d'estudis a temps parcial, el doctorand haurà de sol·licitar a la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) una pròrroga per defensar la tesi.
 

Termini per a sol·licitar la pròrroga

Del 16 al 30 de març.

 

Terminis de les pròrrogues

D'acord amb el que estableix el RD 99/2011 i la normativa acadèmica dels ensenyaments de Doctorat, la CAD del programa de doctorat autoritza:

  • quan ha trancorregut el termini de tres anys en el cas de temps complet, la pròrroga de termini de dipòsit per 1 any més.
  • quan ha transcorregut el termini de 5 anys en el cas d'estudis a temps parcial, la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més.

La CAD del programa de Comunicació no autoritza pròrrogues addicionals.

 

Procediment

Emplenar la sol·licitud i presentar-la juntament amb la documentació necessària a la Secretaria del Departament de Comunicació.

 

Documentació

 

Normativa

  • RD 99/2011 de 28 de gener pel qual es regulen els ensenyaments oficials de Doctorat
  • Normativa acadèmica dels ensenyaments de Doctorat, acord del Consell de Govern de 20 de juny del 2012.
  • Criteri CAD de Comunicació