Pròrroga extraordinària per a la defensa de tesi doctoral (a tesis afectades per la COVID-19)

Descripció

Si la tesi s’ha vist afectada per la situació causada per la pandèmia del COVID-19, els doctorands i doctorandes podran sol·licitar a la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) una pròrroga extraordinària per dipositar la tesi més enllà del 4t any.

Aquesta pròrroga estarà vigent solament per als doctorands i doctorandes dels cursos 2017-18, 2018-19, 2019-20 i 2020-21 que un cop hagin exhaurit el seu termini per dipositar la tesi (3 cursos ordinaris + 1 any opcional de pròrroga) necessitin aquesta extensió per les causes abans esmentades.

 

Termini per a sol·licitar la pròrroga extraordinària (COVID-19)

Del 19 de gener a l’1 de febrer de 2021, ambdós inclosos (termini per als doctorands de 4t any que hagin exhaurit la 1ª pròrroga). 

 

Procediment

Emplenar la sol·licitud i enviar-la signada juntament amb la documentació necessària a [email protected]

 

Documentació

  • Informe justificatiu signat del director/a o codirectors/es de tesi doctoral.

 

Normativa

Acord de la CAD de Comunicació, d’1 de desembre de 2020