1. Interrupció voluntària temporal en el programa de doctorat (1 any)

Descripció

Els doctorands poden sol·licitar la interrupció voluntària temporal en el programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud podrà ser aprovada per la Comissió Acadèmica de Doctorat prèvia justificació per part del doctorand. En cap cas es pot sol·licitar la aquesta interrupció voluntària durant el període de gaudi d’alguna de les pròrrogues.

 

Procediment

Emplenar la sol·licitud i presentar-la juntament amb la documentació necessària a la Secretaria del Departament de Comunicació.

 

Documentació

 

Normativa

art. 15.3 Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat 

 

 

2. Interrupció per altres situacions especials

Descripció

Els doctorands poden sol·licitar la interrupció dels estudis per les situacions especials següents:

  • Incapacitat temporal
  • Risc durant l'embaràs
  • Maternitat
  • Adopció o acolliment
  • Risc durant la lactància
  • Paternitat

Per quan de temps es produeix la interrupció en el còmput del termini per a dipositar la tesi doctoral?

1. En el cas d’incapacitat per motius de salut (inclòs el risc durant l’embaràs) el termini s’ampliarà en els termes següents:

  • Per contracte laboral: S’ampliarà en el temps en que el doctorand estigui de baixa mèdica.
  • Sense contracte laboral: S’ampliarà en el temps que estableixi una comissió creada expressament per a cada situació. En cap cas, el coordinador del programa ni cap persona vinculada en formarà part.

2. En el cas de maternitat, paternitat, adopció o acolliment el termini s’ampliarà en el termini màxim que la normativa laboral reconeix com “període de descans o permís als empleats i empleades”

 

Procediment

Emplenar la sol·licitud i presentar-la a la Secretaria del Departament de Comunicació acompanyada dels documents acreditatius que justifiquin aquesta interrupció. 

A més, en el cas de les sol·licituds per incapacitat sense contracte laboral, s’haurà d’adjuntar un informe del/de la director/a de tesi i un altre de la coordinació del programa de doctorat.

La secretaria comunicarà a l’Oficina de Postgrau i Doctorat aquesta situació i en el cas de les sol·licituds per incapacitat sense contracte laboral es procedirà a la creació de la comissió que decidirà la pertinença d’aquesta sol·licitud.

 

Documentació

 

Normativa

Article 15.2 Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat