Descripció

Previ al dipòsit de la tesi cal acreditar una avaluació externa mitjançant l'informe d'un doctor extern al Departament de Comunicació.

L'avaluador extern ha de ser un doctor amb experiència investigadora acreditada, preferentment segons els requisits establerts per als directors de tesi, amb independència de la universitat, centro o institució on presti serveis.

 

Lloc on s'ha de presentar

Secretaria del Departament de Comunicació

 

Procediment i documentació

El director de tesi ha de presentar a la secretaria del departament aquest imprès degudament emplenat i un currículum de l'avaluador proposat.

El doctorand ha de presentar a la secretaria del departament:

  • Un exemplar definitiu de la tesi (no cal enquadernació) en format paper
  • Un exemplar definitiu de la tesi en format electrònic

La secretaria sol·licitarà l'informe prèvia autorització del coordinador del programa de doctorat i del coordinador del grup de recerca en el qual s'inclou la tesi.

L'avaluador disposarà d'un mes per fer l'informe i enviar-lo a la secretaria del departament, que el trametrà al president de la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) i al coordinador del grup de recerca. Si l'informe és acceptat, la secretaria ho comunicarà al doctorand i al director de tesi perquè puguin sol·licitar l'avaluació de la tesi doctoral a la CAD.

 

Normativa

Normativa d'aplicació dels mecanismes de qualitat de les tesis doctorals.

Normativa acadèmica de dipòsit i defensa de tesis doctorals del Departament de Comunicació (art. 6).