Descripció

Una vegada la CAD ha avaluat favorablement la tesi doctoral, el doctorand podrà portar els exemplars definitius per tal de poder realitzar el tràmit d'informació pública. És el pas previ a la defensa de la tesi doctoral.

Abans de dipositar la tesi, l'estudiant ha d'haver acomplert els tràmits previs al dipòsit.

 

Procediment

La Comissió Acadèmica de Doctorat, o el seu Coordinador, procedirà a autoritzar, si s'escau, el dipòsit i defensa de la tesi doctoral i a informar favorablement el tribunal de tesi, condicionada a la resolució favorable de la informació pública.

Un cop transcorregut el termini de deu dies hàbils d'informació pública, la secretaria trametrà, si no s'han presentat consideracions, tota la documentació al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat que ha de designar el tribunal.

En cas que s'hagin presentat consideracions durant el període d'informació pública, la CAD revisarà l'acord.

 

Documentació

El doctorand ha de lliurar:

  1. Imprès de dipòsit i defensa de tesi doctoral.
  2. Quatre exemplars enquadernats de la tesi doctoral en paper. Consulta la informació sobre l'extensió de les tesis i les instruccions sobre el format i la coberta.
  3. Dos exemplars de la tesi doctoral en CD o memòries USB. Cal adjuntar-hi també un fitxer Word amb:
  • Un resum de la tesi en català i/o castellà i un altre en anglès (amb una extensió màxima de 150 paraules per resum).
  • Una llista de paraules clau sobre el contingut de la tesi, en català i/o castellà, i en anglès (amb una extensió màxima de 200 caràcters).
 
Lloc del dipòsit
Secretaria del Departament de Comunicació
 
Normativa