Convocatòria i terminis

Un cop el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat ha designat el tribunal de tesi, l'Oficina de Postgrau i Doctorat comunica el nomenament als membres del tribunal en el termini d'una setmana amb còpia a la secretaria del departament.

Notificats els nomenaments al tribunal, la secretaria del departament trametrà les tesis als membres del tribunal i contactarà amb el president del tribunal per a la planificació de l'acte de defensa de la tesi (reserva de sala, convocatòria, viatges i allotjament, expedient de l'acte de lectura, etc.).

La data de lectura de la tesi hauria de ser posterior a les tres setmanes des de la recepció de les tesis i la convocatòria s'hauria de realitzar amb una antelació mínima de quinze dies naturals.

 

Descripció de l'acte

L'acte de defensa de la tesi s'ha de fer en sessió pública durant el curs acadèmic. El mes d'agost és inhàbil per tràmits acadèmics.

L'acte ha de consistir en l'exposició pel doctorand o doctoranda del treball d'investigació realitzat, de la metodologia emprada, del contingut i de les conclusions, amb una especial menció de les seves aportacions originals.

Els membres del tribunal poden formular al doctorand o doctoranda totes les qüestions que estimin oportunes. Així mateix, els doctors presents en l'acte públic de defensa poden formular qüestions en el moment i la forma que assenyali el president o presidenta del tribunal.

 

Termini

El termini màxim per defensar la tesi és de 4 mesos a comptar des del nomenament del tribunal de la tesi (ampliable per la Comissió Acadèmica de Doctorat per causes justificades imprevisibles).

 

Fitxa TESEO del Ministeri d'Educació

Una vegada autoritzat el tribunal, l'OPD envia a l'estudiant per correu electrònic les instruccions per emplenar la fitxa TESEO del Ministeri d'Educació, l'acord de l'aprovació del tribunal de tesi i l'abonaré per pagar els drets d'examen de lectura de tesi.

L'estudiant ha de connectar-se a la web del Ministeri (http://www.educacion.es/teseo) per tal d'accedir a l'aplicació TESEO i emplenar les dades que es demanen. L'estudiant es dóna d'alta amb el DNI i el password. Cal posar-hi el DNI o el passaport del director o directors de la tesi i dels membres del tribunal.

Per a qualsevol incidència amb la fitxa TESEO, posa't en contacte amb l'OPD.

L'estudiant ha de portar el justificament d'haver abonat els drets d'examen (que ha de satisfer amb l'abonaré que li fa arribar l'OPD). El pot portar a la secretaria abans de la data de lectura o el mateix dia.

 

Normativa

Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat (art. 18)

 

Qualificació de la tesi doctoral

Descripció

La tesi doctoral pot ser qualificada com "no apte", "aprovat", "notable" o "excel·lent". 

El tribunal pot proposar que la tesi obtingui la menció cum laude si s'emet en aquest sentit el vot secret positiu per unanimitat. En el termini d'una setmana, el director del departament procedirà a fer recompte dels vots de la menció cum laude. La secretaria comunicarà el resultat al doctorand, als membres del tribunal, al director de tesi i al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Les tesis que hagin obtingut la menció cum laude participaran en el Premi Extraordinari del Doctorat.

 

Normativa

RD 534/2013

 

 

Tràmits posteriors a la lectura de la tesi

Certificat de la lectura de la tesi

Quinze dies després d'haver llegit la tesi, el doctorand pot disposar, prèvia sol·licitud al PIE, d'un certificat en què consti el dia de lectura i la qualificació obtinguda i que caldrà recollir a l'Oficina de Postgrau i Doctorat. Aquest certificat és gratuït.

 

Sol·licitud del títol de doctor

El doctorand pot sol·licitar el títol de doctor des d'aquí. S'aconsella iniciar aquest tràmit el més aviat possible. Si l'estudiant té previst sol·licitar la Menció Internacional (RD 99/2011), cal que demani el títol amb posterioritat a l'atorgament d'aquesta menció.

 

Normativa

RD 534/2013